UMCS: Rozpoczęła się internetowa rejestracja kandydatów na studia

Data dodania: 01 kwiecień 2022
UMCS: Rozpoczęła się internetowa rejestracja kandydatów na studia

już dzisiaj, 1 kwietnia 2022 roku, w systemie obsługi rekrutacji (tzw. SOR – www.rekrutacja.umcs.pl) rozpoczęła się internetowa rejestracja kandydatów na studia na rok akademicki 2022/2023 w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, która będzie trwała do 8 lipca br.

 

Nasza uczelnia posiada szeroką i różnorodną ofertę kształcenia – kandydaci mogą wybierać spośród ponad 80 kierunków (studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne) oraz ponad 250 specjalności na 13 wydziałach uczelni.

 

Z jednej strony UMCS proponuje kandydatom na studia zarówno dobrze znane, od lat obecne w ofercie edukacyjnej Uniwersytetu kierunki studiów, które niezmiennie cieszą się dużym zainteresowaniem, takie jak: prawo, psychologia, anglistyka, finanse i rachunkowość, dziennikarstwo i komunikacja społeczna czy zarządzenie – są to bowiem kierunki o określonej renomie, wzbudzające zaufanie kandydatów na studia.

Z drugiej zaś strony uczelnia reaguje na zmieniające się trendy i zapotrzebowanie rynku pracy, stąd co roku oferta wzbogacana jest o nowe kierunki studiów. W rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 znajdą się następujące nowości:

 

– Technical Physics (fizyka techniczna) – inżynierskie studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzone na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki, które pozwalają na zdobycie ogólnej wiedzy z zakresu współczesnej techniki, praktycznych zastosowań nowoczesnych urządzeń, przydatnych technologii informatycznych oraz zasad działania skomplikowanej aparatury badawczej. Kształcenie na tym kierunku rozwinie umiejętności rozwiązywania podstawowych problemów z pogranicza fizyki i nauk technicznych, gdzie szczególną rolę odgrywa również matematyka. Studenci będą mogli wybierać spośród takich specjalności jak: fizyka medyczna, nowoczesne materiały i techniki medyczne, czy fizyka komputerowa.

 

– Międzynarodowe stosunki gospodarcze – studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzone na Wydziale Ekonomicznym. Na tym kierunku Student pozna procesy zachodzące w gospodarce światowej i relacje między podmiotami gospodarczymi w skali krajowej i międzynarodowej, metody internacjonalizacji działalności gospodarczej oraz zasady oceny korzyści i kosztów procesów umiędzynarodowienia. Wśród zagadnień poruszanych w trakcie studiów ważne będą te związane z różnymi technikami i narzędziami badawczymi stosowanymi w analizach międzynarodowych, a także z zasadami rozwoju indywidualnej działalności gospodarczej, rachunkowości, analizą finansową, czy rozliczeniami międzynarodowymi. Studenci będą mogli wybierać spośród takich specjalności jak: handel zagraniczny, przedsiębiorstwo na rynku UE, gospodarka i rynki azjatyckie. Zdobytą na tym kierunku wiedzę i doświadczenie absolwent wykorzysta w pracy na stanowisku m.in. specjalisty, analityka oraz managera zarówno w małych i średnich przedsiębiorstwach prywatnych, dużych firmach obecnych na rynku międzynarodowym oraz instytucjach i jednostkach administracyjnych, realizujących różne projekty o zasięgu międzynarodowym.

 

– Studia śródziemnomorskie – podróże historyczne –  studia I stopnia o profilu praktycznym prowadzone na Wydziale Historii i Archeologii. Kierunek ma na celu przygotowanie pracownika sektora usług turystycznych nakierowanych na tematykę historyczną w oparciu o przekazaną mu interdyscyplinarną wiedzę ogólnouniwersytecką oraz praktyczną z zakresu historii, ekonomii, geografii, marketingu i logistyki. Absolwent studiów uzyska wszechstronną wiedzę z historii krajów basenu Morza Śródziemnego, zwłaszcza kultury, sztuki, dziejów oraz współczesnych trendów rozwoju turystyki, umożliwiającą podejmowanie pracy w sferze turystyki. Poza umiejętnościami ściśle zawodowymi absolwent będzie komunikatywnie władał dwoma językami obcymi, w tym jednym z grupy języków romańskich. Kierunek przygotuje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w obszarze turystyki, zdobycia zatrudnienia na rynku turystycznym: w roli pilota wycieczek, przewodnika turystycznego, specjalisty ds. organizacji i obsługi ruchu turystycznego, pracownika biura podróży, rezydenta, a także w hotelach i ośrodkach wypoczynkowych.

 

– Ekobiznes – studia I stopnia o profilu praktycznym prowadzone na Wydziale Ekonomicznym. Ukierunkowane są na rozwój kompetencji w zakresie zarządzania instytucjami i przedsiębiorstwami przy jednoczesnym uwzględnieniu dbałości o środowisko naturalne. W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak m.in. etyka biznesu, ekonomia zrównoważonego rozwoju, regulacje prawne ekobiznesu, zarządzanie gospodarką niskoemisyjną, ekologiczna odpowiedzialność przedsiębiorstw czy projektowanie systemów zarządzania. Kierunek ten jest unikatowy w skali kraju, ponieważ stanowi połączenie aspektów ekonomicznych i zarządzania z działaniami prośrodowiskowymi.

 

– e-Edytorstwo i techniki redakcyjne – studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzone na Wydziale Filologicznym. Kierunek pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu różnych aspektów funkcjonowania mediów i sposobów edytorstwa użytkowego, gatunków mowy w pracy wydawcy i redaktora, a także kierunkowej wiedzy z zakresu językoznawstwa. W programie studiów w ramach zajęć praktycznych znajdują się takie przedmioty, jak m.in. DTP (desktop publishing), Webdesing, e-Typografia czy Fotoedytorstwo. Absolwent będzie przygotowany do pracy w zawodzie np. edytora, korektora, projektanta e-materiałów edukacyjnych czy wydawcy. Będzie mógł znaleźć zatrudnienie zarówno w wydawnictwach, biurach redakcyjno-korektorskich, redakcjach czasopism i gazet, firmach specjalizujących się w obsłudze edytorskiej, e-typografii, fotoedytorstwie czy innych instytucjach prowadzących działalność w zakresie wydawniczym i cyfrowym oraz instytucjach kulturalnych takich jak centra i domy kultury, biblioteki czy księgarnie.

 

Szczegółowy opis nowych kierunków znajduje się w załączniku oraz na stronie systemu obsługi rekrutacji UMCS: www.rekrutacja.umcs.pl

 

Naszym kandydatom stale proponujemy także kształcenie z językiem wykładowym angielskim. Na kierunki te, oprócz kandydatów z Polski, licznie zgłaszają się także osoby z zagranicy. Warto tutaj wspomnieć, że na UMCS obecnie kształci się ponad 1 700 obcokrajowców, co stanowi 10% ogólnej liczby wszystkich studentów uczelni.

 

W tegorocznej rekrutacji oferujemy siedem anglojęzycznych kierunków studiów, takich jak: Business Analytics, Data Science, International Relations, IT Cyber Security, Technical Physics, Tourism management oraz Intercultural communication in education and the workplace.

Oprócz ww. kierunków anglojęzycznych proponujemy również specjalności w języku angielskim na: studiach I stopnia – Biologia, specjalność Medical biology, II stopnia – ścieżkę anglojęzyczną na kierunku Graphics, specjalizację na kierunku Chemia spec. Chemia podstawowa i stosowana – Materials chemistry.

 

Szczegółowy harmonogram rekrutacji na I rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz terminarz ogłoszenia list rankingowych:

  • 1 kwietnia 2022 r. – rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów;
  • 8 lipca 2022 r. – zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów
  • 6- 12 lipca 2022 r. – egzaminy wstępne na kierunkach, na których szczegółowe zasady je przewidują
  • 14 lipca 2022 r. – zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez komisje rekrutacyjne, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia – poprzez pisemne ogłoszenie w obiektach odpowiednich wydziałów oraz umieszczenie wyników postępowania na osobistych kontach kandydatów w systemie SOR;
  • 15 – 21 lipca 2022 r. – dostarczanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie SOR; W przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym, lub kolejnych terminach, komisja rekrutacyjna ogłasza następną listę osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca. Kandydaci mogą nadsyłać wymagane dokumenty za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego. W takim wypadku decyduje data doręczenia dokumentów do właściwej komisji rekrutacyjnej.
  • 25 lipca 2022 r. – ogłoszenie kolejnej listy (2) osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca;
  • 26 – 28 lipca 2022 r. – dostarczanie dokumentów kandydatów z listy (2).
designed by net-line.pl