17 kwietnia rozpoczyna się rejestracja kandydatów na studia w UMCS

Data dodania: 14 kwiecień 2023
17 kwietnia rozpoczyna się rejestracja kandydatów na studia w UMCS

w najbliższy poniedziałek 17 kwietnia rozpocznie się rejestracja kandydatów na studia w UMCS-ie, która potrwa do 7 lipca, i podobnie jak w latach ubiegłych, będzie prowadzona w systemie rekrutacja.umcs.pl.

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lulinie proponuje kandydatom na studia szeroką i różnorodną ofertę kształcenia, w ramach której można wybierać spośród około 90 kierunków (studia I i II stopnia, jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne) oraz ponad 300 specjalności.

 

Z jednej strony UMCS oferuje zarówno dobrze znane, od lat obecne w ofercie edukacyjnej uniwersytetu kierunki studiów, które niezmiennie cieszą się dużym zainteresowaniem, takie jak m.in.: prawo, psychologia, anglistyka, finanse i rachunkowość, dziennikarstwo i komunikacja społeczna czy zarządzenie – jest to bowiem oferta o określonej renomie, wzbudzająca zaufanie kandydatów na studia. Z drugiej zaś strony uczelnia reaguje na zmieniające się trendy i zapotrzebowanie rynku pracy, stąd co roku oferta kształcenia wzbogacana jest o nowe kierunki studiów.

 

W zbliżającej się rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 zapraszamy do aplikowania na nasze nowości:

  1. Geoarcheologia – 5-letnie jednolite studia magisterskie, stacjonarne (prowadzone na wydziałach Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Historii i Archeologii),
  2. Inżynieria światłowodowa – studia inżynierskie 3,5-letnie, stacjonarne (Wydział Chemii),
  3. Bezpieczeństwo radiacyjne – studia inżynierskie 3,5-letnie, stacjonarne (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki),
  4. Geowizualizacja historyczna i archeologiczna – studia I stopnia, 3-letnie, stacjonarne (Wydział Historii i Archeologii),
  5. Sustainability Management (zarządzanie rozwojem zrównoważonym) – studia I stopnia, stacjonarne prowadzone w języku angielskim (wydziały: Chemii, Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Biologii i Biotechnologii oraz Wydziale Ekonomicznym),
  6. Rozwój zasobów ludzkich – studia II stopnia, 1,5 roczne, stacjonarne i niestacjonarne (Wydział Pedagogiki i Psychologii),
  7. Migracje i Mobilność – studia II stopnia, 1,5 roczne, stacjonarne (Wydział Filozofii i Socjologii),
  8. Nowe media – studia II stopnia, 2-letnie, niestacjonarne (Wydział Politologii i Dziennikarstwa),
  9. Kreatywność i projektowanie społeczne – studia II stopnia, 2-letnie, stacjonarne (Wydział Filozofii i Socjologii),
  10. Międzynarodowe stosunki gospodarcze – studia II stopnia, 2-letnie, stacjonarne (Wydział Ekonomiczny),

*11. Podczas tegorocznej rekrutacji, kierunek Socjologia prowadzony na Wydziale Filozofii i Socjologii – studia I stopnia, stacjonarne zmienił profil na ogólnouniwersytecki – jest to również swojego rodzaju nowość.

 

Zgodnie z przyjętym w uczelni harmonogramem rekrutacji:

10–13 lipca – odbędą się egzaminy wstępne na wybranych kierunkach studiów, takich jak m.in.: logopedia, jazz i muzyka estradowa, grafika, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych i muzycznych

14 lipca – ogłosimy wyniki rekrutacji

17–21 lipca – to czas na dostarczanie dokumentów przez zakwalifikowane osoby (zgodnie z informacją podaną w systemie)

25 lipca – ogłosimy kolejne listy (w przypadku pozostania wolnych miejsc)

26–28 lipca – to czas na dostarczanie dokumentów przez zakwalifikowane osoby (z drugiej listy)

 

Proces rekrutacji na UMCS zawiera się w kilku krokach. Na początku kandydat powinien zapoznać się z kierunkami studiów dostępnymi w ofercie UMCS, zasadami kwalifikacji oraz terminami rekrutacji. Następnie zakłada konto w systemie rekrutacyjnym uczelni i zapisuje się na wybrany kierunek. Jeśli wybierze więcej niż jeden, koniecznie powinien ustawić priorytety. Kolejne kroki będą wiązały się z uiszczeniem opłaty rekrutacyjnej, uzupełnieniu wyników matury oraz (już po zakwalifikowaniu na studia) dostarczeniu niezbędnych dokumentów. Na kierunki, na które wymagany jest egzamin wstępny, opłata rekrutacyjna wynosi 150 zł, na pozostałe – 85 zł.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.rekrutacja.umcs.pl

 

 

Inżynieria światłowodowa to 3,5-letnie stacjonarne studia inżynierskie I stopnia o profilu ogólnoakademickim, łączące naukę z przemysłem. Program studiów oferuje zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk chemicznych, fizycznych i technicznych, (zarówno informatycznych, jak i elektronicznych). Umożliwia poznanie narzędzi badawczych służących do oceny właściwości materiałów optycznych, tj. techniki spektroskopowe, rentgenowskie, analityczne i obrazowania powierzchni oraz metod, stosownych przy projektowaniu podstawowych procesów i operacji inżynierskich. Ponadto stanowi źródło wiedzy praktycznej dotyczącej działania wytwarzania i zastosowania urządzeń fotonicznych i technologii światłowodowych w systemach transmisyjnych, komunikacyjnych oraz czujnikach nowej generacji.
W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak m.in. wstęp do krystalografii, technologia chemiczna, podstawy inżynierii chemicznej i procesowej, podstawy optyki, fotoniki, technologia światłowodów, a nawet bojowe środki trujące i broń biologiczna czy materiałoznawstwo optyczne.

 

Studenci kierunku Inżynieria światłowodowa o profilu ogólnoakademickim I stopnia będą mogli wybierać spośród dwóch specjalności: materiałoznawstwo fotoniczne oraz technologie światłowodowe.

Absolwent Inżynierii światłowodowej będzie posiadał wiedzę na temat podstawowych metod i narzędzi, stosowanych przy projektowaniu podstawowych procesów i operacji inżynierskich, a także potrafił programować procesy technologiczne zgodnie z zadaną specyfikacją czy wykonywać badania materiałów optycznych z wykorzystaniem zaawansowanych metod badawczych. Dzięki dobrej znajomości metod analitycznych, numerycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych będzie mógł rozwiązywać zadania inżynierskie, samodzielnie przygotowywać opracowania naukowe, techniczne, projekty czy raporty. Ponadto zdobędzie umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Absolwenci tych studiów będą przygotowani m.in. do realizacji innowacyjnych projektów we współpracy z przemysłem oraz do pracy w firmach działających w sektorze zaawansowanych technologii. Będą mogli znaleźć pracę w takich dziedzinach jak: telekomunikacja, lotnictwo, e-mobility i motoryzacja, w przemyśle wydobywczym czy przy monitoringu procesów przemysłowych.

Rozwój zasobów ludzkich to 1,5-roczne studia drugiego stopnia, prowadzone zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej, które pozwalają na zdobycie i pogłębienie wiedzy z wybranych obszarów pedagogiki i psychologii, szczególnie w zakresie rozwoju zasobów ludzkich, działań prorozwojowych, w tym coachingowych i szkoleniowych, aktywności ukierunkowanych na rzecz wspierania jednostek i grup w rozwoju zawodowym i społecznym. W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak m.in.: wprowadzenie do rozwoju zasobów ludzkich, andragogika, pedagogika pracy, technologia informacyjno-komunikacyjna w HR, wsparcie psychologiczne w miejscu pracy, doradztwo zawodowe, psychologia emocji i motywacji, techniki negocjacji, sztuczna inteligencja i sieci społecznościowe, patologiczne zjawiska w sytuacji pracy, mentoring, konsulting w rozwoju zasobów ludzkich, coaching w biznesie i edukacji, personal i employer branding, zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy czy psychologia ekonomiczna.

Studenci kierunku Rozwój zasobów ludzkich o profilu ogólnoakademickim II stopnia będą mogli wybierać spośród dwóch specjalności, takich jak: coaching z elementami psychologii oraz specjalista do spraw szkoleń i rozwoju.

 

Absolwent Rozwoju zasobów ludzkich będzie posiadał wiedzę na temat najnowszych dokonań i głównych trentów z zakresu rozwoju zasobów ludzkich, metod i teorii z obszaru szeroko rozumianej problematyki rozwoju potencjału pracowniczego w organizacjach, a także norm i reguł prawnych, organizacyjnych, zawodowych, społecznych, etycznych, czy zasad zarządzania zasobami własności przemysłowej i prawa autorskiego. W zależności od wyboru specjalności, absolwent będzie przygotowany do pracy zarówno w zakresie coachingu, jak i wsparcia systemowego organizacji w rozwiązania szkoleniowe i rozwojowe w firmach konsultingowych, agencjach HR, doradztwie psychologiczno-pedagogicznym w dowolnej branży i na każdym poziomie organizacyjnym w przedsiębiorstwach, korporacjach, organizacjach non-profit czy administracji publicznej.

Migracje i mobilność to 1,5 roczne stacjonarne studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim, które pozwalają na zdobycie wiedzy i przeprowadzanie analiz z zakresu dziedzin nauk społecznych i humanistycznych na temat uwarunkowań i przebiegu procesów migracyjnych. Kształtują również kompetencje do zarządzania migracjami oraz kreowania polityk migracyjnych na wielu poziomach w celu budowania spójnego, zintegrowanego społeczeństwa, (co wydaje się niezwykle istotne w nawiązaniu do aktualnej sytuacji związanej z wojną w Ukrainie).

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak m.in.: współczesne nurty filozofii humanistycznej, antropologia Innego, elementy demografii, mobilność, migracje i przemiany społeczne, uchodźstwo i uchodźcy, polityki migracyjne, zarządzanie różnorodnością, komunikacje i dialog międzykulturowy, projektowanie polityk i działań włączających, a także płeć w mobilności, migranci i migracje w kontekście kryzysów czy nowe technologie w procesach migracyjnych.

Absolwent Studiów nad migracjami i mobilnością będzie posiadał wiedzę i kompetencje związane z ekonomicznymi, prawnymi, demograficznymi czy filozoficznymi uwarunkowaniami działalności badawczej i analitycznej migrantologa, w tym zasadami z zakresu prawa autorskiego czy ochrony własności intelektualnej i przemysłowej w prowadzeniu badań nad migracjami i mobilnością. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom będzie potrafił rozwiązywać złożone zadania teoretyczne i praktyczne w obszarze migracji i mobilności, interpretować rzeczywistość społeczną migrantów, identyfikować ich różne problemy, a także wyjaśniać uwarunkowania i skutki, jak i prognozować zjawiska społeczne w tym zakresie.

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do pracy m.in. w instytucjach zajmujących się zarządzaniem procesami migracyjnymi, współpracą międzynarodową w warunkach różnorodności kulturowej, w ośrodkach analitycznych czy w organizacjach i urzędach realizujących zadania na rzecz cudzoziemców.

Socjologia to studia stacjonarne I stopnia o profilu ogólnoakademickim, które oferują zdobycie zaawansowanej wiedzy z zakresu subdyscyplin socjologicznych, pokrewnych dyscyplin nauk społecznych i humanistycznych. Kształcenie na tym kierunku ma na celu poznanie teorii, metod i narzędzi stosowanych w działalności badawczej i analitycznej socjologa. Wśród przedmiotów objętych programem studiów znajdują się m.in. mikrostruktury i makrostruktury społeczne, teorie zmian i rozwoju społecznego, metody i techniki badań socjologicznych, warsztaty projektowania uniwersalnego, a w ramach treningu kompetencji miękkich m.in.: techniki skutecznego uczenia się, Design Thinking, komunikacja interpersonalna i wystąpienia publiczne oraz socjologia w działaniu: studenckie projekty społeczne.

Absolwent socjologii w oparciu o zdobytą podczas studiów wiedzę i umiejętności, będzie umieć identyfikować i interpretować aktualne i historyczne zjawiska zachodzące w przestrzeni społecznej, a także umiał samodzielnie zaprojektować i przeprowadzić badania socjologiczne oraz zaprezentować ich wyniki.

Zdobytą na tym kierunku wiedzę i doświadczenie absolwent będzie mógł wykorzystać w pracy m.in. w sektorze organizacji pozarządowych, administracji rządowej i samorządowej, korporacjach biznesowych i medialnych czy w ośrodkach badań opinii publicznej.

 

Nowe media to 2-letnie niestacjonarne studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim, skierowane do absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy chcą kontynuować naukę i połączyć ją z pracą. Ich głównym celem jest przekazanie szerokiego zestawu kompetencji w zakresie dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach, ze szczególnym naciskiem na nowe media i nowe technologie informacyjno-komunikacyjne. Studia pozwalają na zdobycie wiedzy i kompetencji dotyczących m.in. komunikacji wizerunkowej i mediów społecznościowych, w tym zasad zarządzania informacją, marketingiem i reklamą w Internecie, a także zasad tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości PRowej, marketingowej i komunikacyjnej we współczesnym społeczeństwie.

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak m.in.: strategie marketingowe, kultura cyfrowa, język mediów cyfrowych, branding, content marketing, dezinformacja w nowych mediach, kampanie PR w nowych mediach, warsztat umiejętności miękkich, design communication, warsztat storytellingu, techniki kreowania wizerunku, social media marketing, copywritting, infuencer marketing czy user experience oraz inne przedmioty nastawione na umiejętności praktyczne, tj. sprawność obsługi i tworzenia podcastów czy blogów.

Studenci kierunku Nowe media będą mogli wybierać spośród dwóch specjalności: komunikacja wizerunkowa i social media.

 

Absolwent Nowych mediów będzie dysponował wiedzą i kompetencjami dotyczącymi konstruowania i prowadzenia kampanii marketingowych i wizerunkowych w nowych mediach oraz potrafił planować działania promocyjne z właściwym wykorzystaniem różnych technik promocji elektronicznej. Dzięki zdobytej wiedzy z zakresu public relations, zarządzania informacją, komunikacji wizerunkowej i social mediów, będzie także potrafił identyfikować i interpretować podstawowe zjawiska z zakresu procesów rynkowych oraz przystosowywać lub opracowywać nowe metody i narzędzia w zakresie planowania i realizacji działań okołomedialnych.
Zdobyte podczas studiów kompetencje i umiejętności będzie mógł wykorzystać w pracy w szeroko pojętej branży medialnej, zarówno jako kreator opinii publicznej, kreator komunikacji wizerunkowej, trener autoprezentacji czy pracownik agencji reklamowych.

Geoarcheologia to międzywydziałowe 5-letnie jednolite studia magisterskie o profilu ogólnoakademickim, które pozwalają na zdobycie pogłębionej wiedzy o geoarcheologii oraz jej związkach z badaniami archeologicznymi i geośrodowiskowymi, procesach i prawidłowościach dotyczących ewolucji środowiska geograficznego oraz rozwoju kultury ludzkiej w pradziejach i okresach historycznych na ziemiach polskich i środkowoeuropejskich na tle Starego Świata. Kształcenie na tym nowatorskim i interdyscyplinarnym kierunku umożliwia poznanie metod i teorii wyjaśniających oddziaływanie pomiędzy procesami naturalnymi a kulturowymi, sposobów analizy różnych wytworów kultury oraz ich interpretacji, a także zaawansowanych metod badawczych i narzędzi typowych dla warsztatu archeologa oraz geografa.
W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak m.in.: techniki informatyczne w archeologii, podstawy geodezji i terenoznawstwa, tworzenie i użytkowanie baz danych w środowisku GIS, geomorfologia, podstawy antropologii fizycznej, archeozoologii, archeobotaniki, malakologii, palinologii, paleobotaniki i paleozoologii, gleboznawstwa i paleopedologii, a także archeologia ratownicza, promocja dziedzictwa geoarcheologicznego czy analityka spektralna w archeologii oraz ciekawe konwersatoria specjalistyczne w zależności od wyboru bloku: archeologicznego, geograficznego czy geoarcheologicznego.

Zajęcia w ramach studiów prowadzone będą na dwóch Wydziałach: Historii i Archeologii oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Taka forma kształcenia, ze względu na interdyscyplinarny charakter geoarcheologii, umożliwia zdobywanie wiedzy z różnych dziedzin, w tym z zakresu archeologii, geografii fizycznej oraz nauk subsydialnych: humanistycznych, przyrodniczych oraz ścisłych.

Absolwent Geoarcheologii będzie umiał stosować w praktyce nabytą wiedzę, posługiwać się zaawansowanymi narzędziami badawczymi i dokumentacyjnymi (archeologicznymi, geośrodowiskowymi, georeferencyjnymi) w badaniach kameralnych i terenowych oraz technikami informacyjno-komunikacyjnymi dla pozyskiwania, przetwarzania i przekazywania informacji i wyników badań, a także porozumiewania się przy ich pomocy ze specjalistami w zakresie archeologii, nauk o Ziemi oraz nauk współpracujących. Ponadto zdobędzie umiejętność posługiwania się językiem obcym w zakresie nauk o środowisku geograficznym, archeologii i dyscyplin pokrewnych, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do pracy m.in. w firmach archeologicznych, placówkach muzealnych i kulturalnych, państwowych instytucjach i firmach prywatnych związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, a także krajowych i zagranicznych instytucjach naukowo-badawczych, działających w tym obszarze.


Geowizualizacja historyczna i archeologiczna
to międzywydziałowe 3-letnie stacjonarne studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, które pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu historii, geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej oraz archeologii.
Ten nowatorski i multidyscyplinarny kierunek o unikatowym programie kształcenia jest efektem współpracy dwóch Wydziałów UMCS: Historii i Archeologii oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, których specyfikacja w połączeniu z wysoko wykwalifikowaną kadrą naukowo-dydaktyczną i nowoczesnym zapleczem technicznym naszej Uczelni daje gwarancję kompleksowej i wysokiej jakości kształcenia.
Studia oferują zdobycie wiedzy na temat rozwoju kultury ludzkiej w pradziejach, antyku, średniowieczu, epoce nowożytnej i współczesności, etapów rozwoju kultury materialnej, w tym architektury i urbanistyki oraz ich związku i znaczenia w kontekście przemian historyczno-politycznych, a także zasad analizy i interpretacji kartograficznych i pozakartograficznych źródeł informacji. Umożliwiają poznanie narzędzi badawczych służących do pozyskiwania, przetwarzania i wizualizacji danych o przestrzeni, w tym oprogramowania GIS oraz sposobów ich wykorzystywania do tworzenia zróżnicowanych metodycznie i treściowo odwzorowań rzeczywistości.

Wśród przedmiotów objętych programem studiów znajdują się m.in.: podstawy geowizualizacji, metody analizy historycznych źródeł kartograficznych, digitalizacja i ich udostępnianie, metrologia historyczna, techniki teledetekcyjne, design thinking, modelowanie 3D, wizualizacja danych przestrzennych, podstawy odstawy Systemów Informacji Geograficzno-Historycznej, animacje komputerowe w kartografii, technologie cyfrowe w badaniach przeszłości, przemiany przestrzeni miejskiej czy metody promocji dziedzictwa kulturowego oraz zajęcia specjalistyczne, w zależności od wyboru bloku: geograficznego i historyczno-archeologicznego.

Absolwent tego kierunku będzie dysponował wiedzą i kompetencjami dotyczącymi tworzenia baz danych i metadanych o kartograficznych źródłach wiedzy z przeszłości, potrafił stosować narzędzia GIS do wielowymiarowych analiz zjawisk historycznych i ich ujęć przestrzennych, zarówno w formie map tradycyjnych, jak i animowanych, interaktywnych, infografik czy dynamicznych modeli i diagramów. Ponadto zdobędzie umiejętność posługiwania się terminologią właściwą dla warsztatu geowizualizatora również w języku obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do pracy w charakterze specjalisty ds. środowiska GIS, w zakresie wizualizacji dziedzictwa kulturowego i promocji walorów historycznych regionu oraz do sporządzania i nadzorowania projektów przestrzennych w administracji państwowej, jak i samorządowej, a także w instytucjach kultury czy firmach zajmujących się sporządzaniem specjalistycznych map, modeli trójwymiarowych czy animacji kartograficznych.

Kreatywność i projektowanie społeczne to 2-letnie studia stacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, które pozwalają na zdobycie wiedzy zarówno z zakresu filozofii, jak i nauk socjologicznych oraz psychologii.
Ten nowatorski i unikatowy kierunek wychodzi naprzeciw potrzebom nowoczesnego rynku pracy, poszukującego osób otwartych na wyzwania, nowe pomysły i ich rozwiązania. Kształcenie ma na celi poznanie zjawisk i procesów społecznych z zakresu rozwoju kreatywności, komunikowania oraz projektowania społecznego, a także stanowisk i specyfikacji metodologicznych, filozoficznych, socjologicznych czy psychologicznych badań nad tymi obszarami aktywności człowieka.
W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak m.in.: psychologia emocji i motywacji, etyka relacji społecznych, kreatywność w retoryce, design i projektowanie społeczne, filozofia jako ćwiczenie duchowe, antropologia kreatywności, historia idei kreatywności, translatorium tekstów kreatywistycznych, strategie medialne, psychologia społeczna i komunikacja wizualna.

Absolwent tego kierunku będzie dysponował poszerzoną wiedzą społeczną i humanistyczną w zakresie kreatywności oraz projektowania społecznego, posiadał praktyczne umiejętności i techniki kreatywnego działania, niezbędne m.in. w procesie zarządzania projektami biznesowymi i społecznymi w różnorodnych obszarach gospodarki, polityki, kultury czy związanymi z rynkiem pracy.
Zdobyte podczas studiów kompetencje i umiejętności absolwent będzie mógł wykorzystać w pracy m.in. w administracji rządowej, instytucjach samorządu lokalnego czy firmach zajmujących się edukacją, kulturą i ochroną zdrowia, a także w sektorze pozarządowym w różnych stowarzyszeniach i fundacjach, czy jako menager własnej firmy.

 

Sustainability Management (zarządzanie rozwojem zrównoważonym) to anglojęzyczne międzywydziałowe studia dzienne I stopnia. Ich głównym celem jest przekazanie szerokiego zestawu kompetencji w zakresie zarządzania rozwojem zrównoważonym, które są obecnie poszukiwane na rynku pracy. W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak m.in. Models of Economic Growth and Development (modele wzrostu i rozwoju gospodarczego), Earth System Dynamics (dynamika systemu Ziemi), Sustainable Buildings (zrównoważone budynki), Tourism Development: Conflicts and Transformations (rozwój turystyki: konflikty i przemiany) czy History of Civilization (historia cywilizacji).

 

Zajęcia w ramach studiów prowadzone są na dwóch Wydziałach: Biologii i Biotechnologii oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Taka forma kształcenia umożliwia zdobywanie wiedzy z różnych dziedzin, w tym m.in. nauk biologicznych i chemicznych, geografii społeczno-ekonomicznej oraz nauki o zarządzaniu i jakością. Całkowitą nowością jest odejście od pisania klasycznej pracy dyplomowej na rzecz wykonania projektu i napisania testu teoretycznego.

Absolwent Sustainability Management będzie posiadał wiedzę na temat złożoności systemu przyrodniczego i interakcji zachodzących pomiędzy jego poszczególnymi elementami, potrafił badać wpływ człowieka na środowisko, projektował rozwiązania wspierające strategię rozwoju zrównoważonego, a ponadto posługiwał się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze – studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzone na Wydziale Ekonomicznym. Podczas studiów na tym kierunku student pogłębi specjalistyczną wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych. Pozna zaawansowane metody internacjonalizacji działalności gospodarczej oraz metody oceny korzyści i kosztów procesów umiędzynarodowienia, zaawansowane metody statystyczne i ekonomiczne, niezbędne do opisu i analiz zjawisk zachodzących w międzynarodowych stosunkach gospodarczych. Zapozna się także z prawnymi aspektami, pojęciami oraz zasadami z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego. W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak m.in. :Mikroekonomia II i Makroekonomia II BN, Metody ilościowe w ekonomii, Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej, Prawo międzynarodowe, Ekonomia Międzynarodowa, Historia myśli ekonomicznej czy Ubezpieczenia w biznesie międzynarodowym.

Studenci kierunku Międzynarodowych stosunków gospodarczych o profilu ogólnoakademickim II stopnia będą mogli wybierać spośród takich specjalności jak: Finanse międzynarodowe, Międzynarodowa ekonomia menedżerska i Enterprises in the Global Market.

Dzięki zdobytej wiedzy i praktyce absolwent tego kierunku będzie mógł prawidłowo oceniać i krytycznie analizować zjawiska społeczno-ekonomiczne, zarówno te krajowe, jak i międzynarodowe, interpretować pojęcia i przepisy prawa międzynarodowego oraz wykorzystywać je w praktyce życia gospodarczego, posługiwać się zaawansowanymi technikami informacyjno-komunikacyjnymi, formułować i testować hipotezy związane z problemami badawczymi, inicjować i prowadzić debaty społeczne w obszarze problematyki międzynarodowej. Po ukończeniu studiów absolwent będzie gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, inicjowania, organizowania i realizacji grupowych zadań projektowych dotyczących funkcjonowania podmiotów we współczesnej gospodarce światowe, a także tworzenia lub współtworzenia podmiotów o charakterze społeczno-gospodarczym, w tym na rynkach międzynarodowych.

Międzynarodowe stosunki gospodarcze II stopnia przygotują studentów do pracy na stanowisku menadżerskim w różnych instytucjach, przedsiębiorstwach, organach administracji publicznej czy korporacjach i firmach międzynarodowych, w których w zakresie funkcjonowania utrzymywane są stosunki gospodarcze.

designed by know-line.pl