20 lat w Unii Europejskiej – wystawa na Placu Litewskim i konkurs plastyczny

Data dodania: 05 kwiecień 2024
20 lat w Unii Europejskiej – wystawa na Placu Litewskim i konkurs plastyczny

„20 lat w Unii Europejskiej” to tytuł wystawy, która stanęła w centrum Lublina, na Placu Litewskim. Ponad 30 plansz prezentuje najważniejsze inwestycje zrealizowane przez Miasto przy udziale funduszy unijnych, od momentu uzyskania przez Polskę członkostwa w tej międzynarodowej wspólnocie.

Dzięki konsekwentnie realizowanej, stworzonej we współpracy z mieszkankami i mieszkańcami strategii, Lublin stał się ważnym międzynarodowym ośrodkiem akademickim, organizatorem wydarzeń kulturalnych przyciągających artystów i publiczność z całego świata, centrum współpracy międzynarodowej oraz jednym z liderów pod względem wykorzystania środków europejskich. Na realizację wielu złożonych i ambitnych projektów o wartości blisko 6 mld zł pozyskaliśmy ponad 3 mld zł dofinansowania z funduszy europejskich, co wpłynęło na dynamiczny, wielopłaszczyznowy rozwój naszego miasta. Nagradzany w międzynarodowych konkursach za rozwiązania architektoniczne Dworzec Lublin, zachwyca mieszkanki i mieszkańców, zrewitalizowany Park Ludowy i Plac Litewski biją rekordy popularności, a nowe i wyremontowane ulice oraz nowoczesna komunikacja miejska usprawniają poruszanie się po mieście. Przed nami kolejne plany i pomysły, do realizacji których również planujemy pozyskać dofinansowanie zewnętrzne. Szansą dla samorządów na dalszy rozwój i kontynuację kluczowych zadań infrastrukturalnych są bez wątpienia fundusze europejskie – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Tylko na sam rozwój transportu publicznego Miasto wydało ponad 2 mld zł, z czego 1,3 mld to fundusze unijne. Punktem zwrotnym w zakresie jakości świadczenia usług przez miejski transport zbiorowy był projekt za blisko 500 mln zł. W ramach  Zintegrowanego Systemu Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie powstały nowe odcinki trakcji trolejbusowej, buspasy oraz system zarządzania ruchem i komunikacją miejską. Do tego odnowiono tabor poprzez zakup 170 nowoczesnych i ekologicznych autobusów oraz trolejbusów. Dla tych pojazdów powstała też nowoczesna zajezdnia. Istotnym kolejnym projektem była też przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego, czyli  Al. Racławickich wraz z ul. Lipową i Poniatowskiego. Miasto zbudowało też w pełni funkcjonalne węzły przesiadkowe na obrzeżach Lublina, a w kluczowych lokalizacjach utworzono zespoły przystanków przesiadkowych. Obiekty te zachęcają do zmiany środka transportu i przesiadki z auta do pojazdów transportu zbiorowego. Z kolei w wyniku realizacji projektów drogowych poprawiła się dostępność komunikacyjna miasta, co znacząco upłynniło ruch i zwiększyło bezpieczeństwo użytkowników dróg. Natomiast zbudowana infrastruktura dla Specjalnej Strefy Ekonomicznej otworzyła Lublin na inwestorów, zwiększając liczbę miejsc pracy i zachęcając firmy do lokowania kapitału w naszym mieście. Sztandarową inwestycją ostatnich lat za ponad 345 mln zł, dofinansowaną ze środków UE w wysokości prawie 197 mln zł , nie tylko z punktu widzenia miasta, ale także całego regionu jest nowoczesne centrum komunikacyjne – Dworzec Lublin. Inwestycja ta domyka wszystkie dotychczasowe projekty transportowe i drogowe realizowane przez Miasto.

Unijne fundusze Miasto przeznaczyło też na rewitalizację i rozwój terenów zielonych oraz przestrzeni miejskich. Rewaloryzację przeszedł Ogród Saski, a Park Ludowy otrzymał zupełnie nowe oblicze i stał się miejscem niezwykle atrakcyjnym dla mieszkanek oraz mieszkańców. Powstał też bioróżnorodny park przy ul. Zawilcowej, wzbogacając tym samym i zwiększając zieleń Lublina. Z kolei rewitalizacja części Śródmieścia Placu Litewskiego wraz z Deptakiem stworzyła nową, otwartą przestrzeń dla mieszkańców i turystów. Lublin postawił również na wysoką jakość usług społecznych i szeroką ofertę edukacyjną, w tym rozwój niezwykle ważnego na rynku pracy systemu kształcenia zawodowego. W mieście powstały także nowe placówki pomocy społecznej, domy i ośrodki wsparcia dla osób starszych, chorych i z niepełnosprawnościami, rozbudowano Środowiskowy Dom Samopomocy „Kalina”. Poprawiono też efektywność energetyczną budynków lubelskich szkół poprzez ich termomodernizację. Gruntowny remont przeszedł też gmach Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A i. J. Vetterów. Przy wsparciu UE wybudowano również nowoczesny żłobek przy ul. Zelwerowicza. Unijne środki zainwestowano także w infrastrukturę kulturalną i sportową. Przykładami inwestycji w tych obszarach są budowa stadionu piłkarskiego Arena Lublin, renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych, czy przebudowa Teatru Starego. Wystawę można zwiedzać na Placu Litewskim do połowy maja.

Miasto zaprasza również do udziału w kolejnej edycji konkursu plastycznego związanego z wykorzystaniem funduszy europejskich, w tym roku pod hasłem „20 lat w UE najciekawsze projekty Miasta Lublin”.

Przez te dwie ostatnie dekady Lublin bardzo się zmienił, a dzięki dofinansowaniu ze środków europejskich zrealizowano wiele projektów inwestycyjnych w dziedzinie transportu miejskiego, infrastruktury drogowej, ochrony środowiska, rewitalizacji czy dziedzictwa kulturowego. Rocznica 20-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej jest doskonałą okazją na podsumowanie tych zmian w formie konkursu plastycznego adresowanego do dzieci i młodzieży. Zachęcam do udziału i przedstawienia w formie artystycznej najciekawszych inwestycji zrealizowanych przez Miasto Lublin przy wsparciu funduszy unijnych mówi Bernadeta Krzysztofik, Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich UM Lublin.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas szkół podstawowych, w dwóch kategoriach: klasy I-III oraz klasy IV-VIII. Praca konkursowa powinna mieć format A3, a technika wykonania jest dowolna. Może to być kolaż z rożnymi inwestycjami, jak również konkretny projekt, który zdaniem uczestniczki lub uczestnika zasługuje na miano tego najciekawszego. Liczy się kreatywność, wyobraźnia, indywidualne podejście do tematu, walory artystyczne, pomysłowość oraz estetyka wykonania prac konkursowych.

Termin złożenia prac w konkursie upływa 19 kwietnia o godz. 15.00. Można je składać osobiście w siedzibie Wydziału Funduszy Europejskich UM Lublin, ul. Peowiaków 13, pokój nr 24 lub za pośrednictwem poczty, wówczas liczy się data wpływu pracy do Wydziału. Szczegóły konkursu dostępne są na stronie lublin.eu.

designed by know-line.pl