25.03 – Dzień Woli – Święto Niepodległości białoruskiej opozycj

Data dodania: 23 marzec 2011

[b]Nie­for­malna koali­cja na rzecz Wol­nej Bia­ło­rusi oraz Księgarnio-Kawiarnia Spół­dziel­nia

zapra­szają

na obchody 93 rocz­nicy dnia Woli.

25 marca (pią­tek), godz. 18.30

wstęp wolny[/b]

W programie :

– pro­jek­cja filmu „Dzień Woli” 22 min, reż. J. Chaszczewacki

– Po fil­mie w roz­mo­wie na temat : Czy ist­niała Bia­ło­ruś przed II Wojną Świa­tową wezmą udział:

dr Nata­lia Rusiecka –pra­cow­nik naukowy UMCS, poetka, tłu­maczka,
dr Łukasz Jasina — histo­ryk, publi­cy­sta
Przedstawiciel/ka spo­łecz­no­ści Bia­ło­ru­skiej w Lublinie

Począ­tek XX wieku jest uwa­żany za okres naro­dzin bia­ło­ru­skiej idei naro­do­wej i ruchów dążą­cych do uzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści. 25 marca 1918 r. ogło­szono Bia­ło­ru­ską Repu­blikę Ludową, z biało — czer­wono – białą flaga państwową.

25 marca przy­pada na Bia­ło­rusi “Dzień Woli”, święto zaka­zane przez reżim pre­zy­denta Łuka­szenki. Obec­nie oby­wa­tele nie mogą wyno­sić biało-czerwono-białych flag, nie mogą skan­do­wać haseł
wol­no­ścio­wych, nie mogą świę­to­wać nie­pod­le­gło­ści. Nie mogą, bo znów nie są wolni. Reżim Łuka­szenki zniósł “Dzień Woli” kilka lat temu.

szczegóły: www.spoldzielniacafe.pl

designed by know-line.pl