Connected by the Border – budowanie sieci współpracy kulturalnej Partnerstwa Wschodniego

Data dodania: 11 wrzesień 2012

Connected by the Border
– budowanie sieci współpracy kulturalnej Partnerstwa Wschodniego

Fundacja Trans Kultura, Warsztaty Kultury w Lublinie oraz partnerzy z krajów Partnerstwa Wschodniego rozpoczynają w październiku 2012 realizację projektu Connected by the Border (Zjednoczeni poprzez granicę) mającego na celu stworzenie strategii i nowego modelu współpracy kulturalnej dla Partnerstwa Wschodniego.

O PROJEKCIE:
Działania polskiej dyplomacji ukierunkowane na zbliżenie i integrację państw Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego z Unią Europejską doprowadziły do uruchomienia w maju 2009 roku Partnerstwa Wschodniego (PW) – inicjatywy skierowanej do Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdowy i Ukrainy. Wielostronna współpraca z krajami PW odbywa się również na płaszczyźnie kulturalnej. Unia Europejska wyraźnie podkreśla znaczenie współpracy kulturalnej oraz dialogu międzykulturowego jako integralnego elementu każdej polityki zagranicznej. W 2011 r. Fundacja Trans Kultura wspólnie z partnerami z krajów PW przy finansowym wsparciu MSZ RP zrealizowała pierwszy Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego (KKPW), podczas którego przedstawicieli środowisk kulturalnych z krajów PW i UE wyznaczyli kierunki współpracy kulturalnej na najbliższe lata oraz opracowali rekomendacje dla polityk UE.
Niniejszy projekt jest kontynuacją prac rozpoczętych podczas KKPW. Działania zaplanowane w projekcie mają przygotować artystów, menadżerów kultury, instytucje i organizacje kulturalne krajów PW do aktywnego uczestnictwa w drugim KKPW w 2013 roku oraz stworzyć narzędzie do budowania sieci współpracy kulturalnej w Europie Wschodniej.

CEL GŁÓWNY:
Wzmocnienie roli kultury oraz społeczeństwa obywatelskiego w budowaniu przyjaznych relacji między Unią Europejską (UE) i krajami Partnerstwa Wschodniego (PW) i ich wzajemnego poszanowania.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
• Budowanie sieci współpracy kulturalnej w Europie Wschodniej, dążącej do zintensyfikowania kontaktów pomiędzy operatorami kultury, NGO, artystami i menadżerami z krajów PW i UE.
• Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu nowoczesnego zarządzania kulturą, edukacji i polityk kulturalnych.
• Budowanie i wzmacnianie pozytywnego wizerunku Europy Wschodniej w krajach Unii Europejskiej.
• Budowanie pozycji Lublina jako Centrum Kompetencji Wschodnich, poprzez oddziaływanie na środowiska opiniotwórcze krajów PW.

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: październik – grudzień 2012.

GRUPA DOCELOWA:
Reprezentanci opiniotwórczych środowisk kulturalnych krajów PW: przedstawiciele instytucji kultury, organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych, artyści, animatorzy i menadżerowie kultury, dziennikarze i publicyści oraz przedstawiciele środowiska akademickiego.

DZIAŁANIA:
6 wizyt studyjnych trwających 4 dni w krajach Partnerstwa Wschodniego obejmujących:

seminaria otwarte, prowadzone przez europejskich ekspertów, dotyczące: Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego (jego misji, rezultatów i przyszłych założeń), polityki zagranicznej Unii Europejskiej wobec Partnerstwa Wschodniego, integracji krajów PW z UE, możliwości udziału w programach edukacyjnych, artystycznych i społecznych oraz mechanizmów finansowych UE dla obywateli PW i aktualnej sytuacji kultury w krajach PW;
warsztaty poświęcone takim zagadnieniom jak: budowanie sieci lokalnych i europejskich, kultura ku rozwojowi, kultura ku edukacji, źródła finansowania, rozwijanie umiejętności menadżerskich w kulturze i inne;
spotkania z artystami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, działaczami społecznymi mające na celu zapoznanie się z modelami funkcjonowania działalności kulturalnej w krajach PW oraz nawiązanie kontaktów z przedstawicielami środowisk kulturalnych w tych krajach.
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:

Spotkania i seminaria:
Baku (Azerbejdżan) – 6 października 2012; Erewań (Armenia) – 12 października 2012; Mińsk (Białoruś) – 2 listopada 2012; Kiszyniów (Mołdawia) – 8 listopada 2012

Warsztaty:
Tbilisi (Gruzja) – 8 – 11 października 2012 – warsztaty dla uczestników z Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji;
Lwów (Ukraina) – 4 – 7 listopada 2012 – warsztaty dla uczestników z Białorusi, Mołdawii i Ukrainy.

EFEKTY:
Efektem wizyt będzie opracowanie strategii budowania sieci współpracy kulturalnej dla Partnerstwa Wschodniego, opracowanie założeń dla kolejnego Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego, który odbędzie się w 2013 oraz analiza stanu kultury i jej aspektów, a także oddziaływania na system polityczny, społeczny i ekonomiczny w krajach PW oraz na integrację z UE. Diagnoza ta posłuży do wypracowania wspólnych narzędzi współpracy w Europie oraz będzie jednym z ważnych elementów w stworzeniu strategii budowania sieci współpracy kulturalnej w Europie Wschodniej.

ORGANIZATORZY:
Fundacja Trans Kultura, Warsztaty Kultury

PARTNERZY:
Centrum Kultury Suburb (Armenia), Związek Artystów Azerbejdżańskich (Azerbejdżan), Wydawnictwo Lohvinau (Białoruś), GeoAIR (Gruzja), Stowarzyszenie Młodych Artystów “Oberliht” (Mołdawia), Stowarzyszenie Artystyczne “Dzyga” (Ukraina)

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Urzędu Miasta Lublin

designed by know-line.pl