Do 21 czerwca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Data dodania: 04 czerwiec 2024
Do 21 czerwca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Przypominamy o trwającej do 21 czerwca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Dla absolwentów podstawówek miejskie placówki przygotowały ponad 2800 miejsc. Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia będą opublikowane 5 lipca.

W szkołach prowadzonych przez Miasto Lublin zabezpieczyliśmy miejsca dla wszystkich chętnych, a nasze placówki czekają na absolwentów klas ósmych szkół podstawowych z Lublina, a także z okolicznych miejscowości. Razem na uczennice i uczniów czeka ponad 2800 miejsc w klasach pierwszych. Przygotowaliśmy też oddział międzynarodowy, klasy przygotowania wojskowego oraz mistrzostwa sportowego – mówi Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania.

Szkoły ponadpodstawowe, których organem prowadzącym jest Miasto Lublin przygotowały w roku szkolnym 2024/2025 dla kandydatów do klas pierwszych 2861 miejsc w 92 oddziałach. W 58 oddziałach liceów ogólnokształcących przygotowano łącznie 1773 miejsc, w tym 40 oddziałów w liceach ogólnokształcących samodzielnych dla 1280 kandydatów, 3 oddziały liceum mistrzostwa sportowego dla 45 kandydatów, 15 oddziałów w liceach ogólnokształcących w zespołach szkół dla 448 kandydatów. W technikach dostępnych jest 800 miejsc w 25 oddziałach,a w branżowych szkołach I stopnia – przygotowano miejsca dla 288 kandydatów w 9 oddziałach.

Utworzony zostanie także oddział międzynarodowy w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica, oddziały przygotowania wojskowego w XIV Liceum Ogólnokształcącym Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta oraz oddziały mistrzostwa sportowego w X Liceum Ogólnokształcącym Zespołu Szkół Elektronicznych. Planowane jest również uruchomienie oddziałów przygotowania wojskowego w XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Zesłańców Sybiru w Lublinie. Pełna oferta szkół ponadpodstawowych dostępna jest na stronie edu.lublin.eu w zakładce Informacje dla kandydatów > oferty rekrutacyjne, na stronie naborowej oraz na stronach poszczególnych jednostek.

Zasady rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne prowadzą komisje rekrutacyjne powołane przez dyrektorów poszczególnych szkół ponadpodstawowych. W rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 kandydat do klasy I szkoły ponadpodstawowej, której organem prowadzącym jest Miasto Lublin może wybrać maksymalnie trzy szkoły i dowolną liczbę oddziałów w danej szkole. Kandydaci do klasy międzynarodowej, klas dwujęzycznych, klas sportowych, oddziałów przygotowania wojskowego muszą przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych lub sprawdzianu sprawności fizycznej, niezależnie od miejsca oddziału na liście preferencji kandydata. Terminy sprawdzianów publikowane są na stronach poszczególnych szkół. Z kolei wybierając szkołę techniczną lub branżową, kandydat zobowiązany jest wykonać badania o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Badania wykonywane są bezpłatnie w Ośrodkach Medycyny Pracy, na podstawie wystawionego przez szkołę skierowania. Szczegółowe zasady oraz kryteria rekrutacji dostępne są w Regulaminach rekrutacji udostępnionych na stronach szkół ponadpodstawowych oraz w systemie naborowym.
Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów do klas I szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego dostępnego na stronie edu.lublin.eu, w zakładce Aplikacje dla rodziców. Kandydat może wybrać maksymalnie 3 szkoły, natomiast w każdej placówce tyle oddziałów, ile szkoła oferuje. Wszystkie wybory kandydata muszą znaleźć się na jednym wniosku. Oddział, który na liście wyborów kandydata znajdzie się pod nr 1 wskazuje szkołę pierwszego wyboru, która obsługiwać będzie cały proces rekrutacyjny.

Po uzupełnieniu wniosku w systemie elektronicznej rekrutacji może on zostać złożony w szkole pierwszego wyboru na dwa sposoby: elektronicznie, podpisany profilem zaufanym – w przypadku, gdy oboje rodzice / prawni opiekunowie sprawujący władzę rodzicielską nad dzieckiem posiadają profile zaufane, papierowo, z odręcznymi podpisami rodziców / prawnych opiekunów oraz kandydata – w przypadku, gdy tylko jeden rodzic posiada profil zaufany lub gdy żaden z rodziców go nie posiada.

Kalendarz rekrutacji

  • do 21.06 do godz. 15.00 – wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru (ewentualna zmiana preferencji 28.06 – 5.07.2024 r. godz. 15.00);
  • do 14.06 do godz. 15.00 – wybór preferencji i złożenie wniosku do szkoły oddziału międzynarodowego, dwujęzycznego, przygotowania wojskowego, mistrzostwa sportowego;
  • od 15.06 do 24.06 – przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej;
  • do 25.06 – publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznych;
  • od 28.06 do 5.07 – dostarczanie do szkół pierwszego wyboru dokumentów potwierdzających osiągnięcia (kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty). Dotyczy wyłącznie uczniów spoza elektronicznej rekrutacji, którym szkoły macierzyste nie wprowadzają i nie zatwierdzają osiągnięć;
  • 5.07 – publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia;
  • od 15.07 do 18.07 godz. 12.00 – potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez dostarczenie do szkoły oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty. Niedostarczenie tych dokumentów w wyznaczonym terminie spowoduje skreślenie ucznia z listy przyjętych;
  • 19.07 – publikacja list kandydatów przyjętych;
  • od 19.07 do 31.08 – rekrutacja uzupełniająca.

Więcej informacji na temat rekrutacji znajduje się pod linkiem.

designed by know-line.pl