Konkurs Książka Roku 2010

Data dodania: 25 styczeń 2011

[b]Konkurs
KSIĄŻKA ROKU 2010[/b]

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie ogłasza IV edycję konkursu na piękną i wartościową książkę dotyczącą regionu lubelskiego.
Celem konkursu jest promocja dorobku edytorskiego Lubelszczyzny, a zwłaszcza publikacji dotyczących jej historii, tradycji kulturalnych i walorów krajoznawczo-turystycznych.
Zwracamy się więc do: autorów, wydawców, księgarzy, urzędów, bibliotek, domów kultury, towarzystw regionalnych, parafii, z propozycją udziału w konkursie.

Na konkurs można zgłaszać wydawnictwa niebeletrystyczne:
naukowe, popularnonaukowe, albumy wydane w 2010 r.

Termin zgłaszania prac upływa 9 maja 2011 r.

Publikacje można dostarczać do siedziby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej lub nadsyłać na jej adres:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
ul. Narutowicza 4, 20-950 Lublin
z dopiskiem na kopercie„Książka Roku 2010”

Nadesłane prace będą oceniane przez jury konkursowe w trzech grupach tematycznych: 1. Lublin, 2. Lubelszczyzna, 3. Publikacje wydane przez biblioteki województwa lubelskiego. Książki z dwóch pierwszych grup będą rozpatrywane w dwóch kategoriach: wydawnictwo monograficzne i wydawnictwo albumowe.
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie Wawrzynów Pawła Konrada nastąpi podczas otwarcia V Lubelskich Targów Książki (10 czerwca 2011).
Wszystkie publikacje będą eksponowane na stronie internetowej Biblioteki oraz na wystawie pokonkursowej.

Książki przyjmują i szczegółowych informacji udzielają dr Grzegorz Figiel i Edyta Ścibor (tel. 081 52 87 428) w godzinach 9:00-15:30.

[b]Regulamin konkursu
KSIĄŻKA ROKU 2010[/b]
1. Wszyscy uczestnicy konkursu współzawodniczą o „Wawrzyn Pawła Konrada, pierwszego drukarza lubelskiego”;
2. Konkurs jest prowadzony od stycznia do maja 2011 r., termin zgłoszenia książki (książek) upływa 9 maja 2011 r.;
Publikacje należy nadsyłać na adres:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
ul. Narutowicza 4, 20-950 Lublin
z dopiskiem na kopercie„Książka Roku 2010”

3. Zgłoszeń mogą dokonywać osoby prawne i fizyczne: autorzy, wydawcy, księgarze, samorządy, instytucje kultury, towarzystwa regionalne, parafie itd.;
4. Na konkurs można zgłaszać dowolną liczbę publikacji, wydanych w 2010 r.;
5. Do konkursu mogą być zgłaszane publikacje niebeletrystyczne: naukowe, popularnonaukowe, albumy, których tematyka dotyczy Lublina lub Lubelszczyzny;
6. Wszystkie nadesłane książki będą promowane na stronie internetowej WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie pod hasłem „KSIĄŻKA ROKU 2010”;
7. Wszystkie zgłoszone publikacje będą oceniane przez jury, najpierw pracowników merytorycznych Biblioteki, a następnie przez kolegium złożone ze znawców przedmiotu;
8. Publikacje oceniane będą pod względem ich: walorów estetycznych, wartości merytorycznej, języka przekazu i nowatorstwa tematyki;
9. Nadesłane książki będą oceniane w trzech grupach tematycznych: 1. Lublin, 2. Lubelszczyzna, 3. Publikacje wydane przez biblioteki województwa lubelskiego. Dwie pierwsze grupy rozpatrywane będą w dwóch kategoriach: wydawnictwo monograficzne i wydawnictwo albumowe;
10. W przypadku braku zgłoszeń publikacji w określonej kategorii albo niskiej wartości merytorycznej lub edytorskiej jury może odstąpić od przyznania nagrody. Decyzje jury w tej sprawie są ostateczne;
11. Jury podejmuje decyzje większością głosów;
12. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas otwarcia V Lubelskich Targów Książki organizowanych przez WBP w Lublinie 10 czerwca 2011 r.;
13. Wydawcy wyróżnionych publikacji otrzymają „Wawrzyn Pawła Konrada, pierwszego drukarza lubelskiego”;
14. Wszystkie publikacje będą promowane na specjalnej wystawie podczas V Lubelskich Targów Książki;
15. Książki nadesłane na konkurs przechodzą na własność Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

designed by know-line.pl