Konsultacje planistyczne zachodnich i południowych części miasta

Data dodania: 01 czerwiec 2022
Konsultacje planistyczne zachodnich i południowych części miasta

Miasto Lublin zaprasza do dyskusji nad trzema projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zaprezentowanymi w ramach wyłożenia do wglądu publicznego. Zakończone prace projektowe objęły łącznie około 165 ha powierzchni Lublina – w rejonie przedłużenia al. Solidarności, pomiędzy ulicami Zemborzycką i Abramowicką oraz w rejonie ulic: Siewierzan i Wołynian. Równocześnie można składać wnioski do projektów zmian planów zagospodarowania ulicy Relaksowej i Specjalnej Strefy Ekonomicznej, które zbierane są przed rozpoczęciem prac projektowych, w ramach pierwszego etapu procedury planistycznej.

 

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wskazuje dwa etapy procedury, gdy wszyscy zainteresowani mogą wyrazić swoje oczekiwania wobec przeznaczania danych terenów na określone cele oraz zasad ich zagospodarowania i zabudowy. To moment zbierania wniosków do planu, przed rozpoczęciem prac projektowych i czas na składanie uwag do już opracowanych propozycji, bazujących na konkretnych rozwiązaniach. Aktualnie czekamy na wnioski i uwagi w sześciu trwających procedurach. Część z prezentowanych projektów, wykładana jest kolejny raz, w efekcie zmian naniesionych po zgłoszeniu propozycji mieszkańców – mówi Małgorzata Żurkowska, Główny Urbanista Miasta.

 

Projekt miejscowego planu dla przedłużenia al. Solidarności obejmuje północno-zachodnią część miasta w rejonie ulic: Kmieca, Główna, Deszczowa, Mgielna, Wądolna i Jaśminowa. To tereny o powierzchni około 130 ha, dla których w części obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z 2002 r. ze zmianami. Duża część terenów położonych pomiędzy aleją Warszawską a ul. Deszczową nie jest objęta planem miejscowym. Projekt planu zakłada zmiany zgodnie z kierunkami określonymi w Studium, dokumentem kształtującym politykę przestrzenną miasta. To tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednorodzinnej i usługowej, na obszarach, które dotychczas nie miały planu miejscowego lub w obowiązującym planie przeznaczone były pod pola uprawne bez prawa zabudowy. Dodatkowo projekt wyznacza tereny usługowe, w tym pod usługi publiczne i wprowadza ochronę planistyczną dla zachowania ukształtowania terenu w szczególności cennych przyrodniczo skarp i doliny rzeki Czechówki. Zmiany wprowadzone do projektu planu po pierwszym wyłożeniu dotyczą m. in. wskaźników zagospodarowania terenu, układu komunikacyjnego, przebiegu linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, a także przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz rozmieszczenia obszarów zieleni towarzyszącej i zieleni izolacyjnej.

 

Projekt planu dla terenów położonych między ulicą Zemborzycką, Abramowicką i Południową prezentowany jest po raz pierwszy. To obszar o powierzchni ponad 33 ha, który nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdzie występująca zabudowa to przede wszystkim domy jednorodzinne. Prezentowany projekt planu uwzględnia obecne uwarunkowania i określa przyszłe przeznaczenia tego terenu. Zgodnie z założeniami zawartymi w Studium dla całego miasta, wyznacza układ planowanych od lat rozwiązań komunikacyjnych, rysując przebieg drogi klasy zbiorczej jako przedłużenie ul. Smoluchowskiego do ul. Abramowickiej wraz z rozplanowaniem ulic dojazdowych dla skomunikowania prywatnych posesji. Dopuszczona w projekcie zabudowa mieszkaniowa to wyłącznie domy jednorodzinne. Dodatkowo projekt wskazuje lokalizację usług wzdłuż ul. Zemborzyckiej, w tym sankcjonuje istniejące obszary usług publicznych (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych). Publikowane rozwiązania przestrzenne uwzględniają przystanki komunikacji zbiorowej, tereny zieleni urządzonej i szpalery drzew wzdłuż ciągów komunikacyjnych.

 

Projekt zmiany planu miejscowego w obrębie ulic Siewierzan i Wołynian to najmniejsze prezentowane obecnie opracowanie i dotyczy terenów o powierzchni niespełna 2 ha. Właściciele gruntów wnioskowali o zwiększenie liczby kondygnacji w zabudowie jednorodzinnej – z II do III przy zachowaniu możliwości zabudowy poddasza użytkowego oraz o zmianę przeznaczenia terenu z usług komercyjnych na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Korekty wprowadzone w efekcie złożonych uwag, po pierwszym wyłożeniu projektu planu, dotyczą m.in. wysokości i intensywności zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług, minimalnej wymaganej powierzchni nowo wydzielanych działek, a także wskaźników parkingowych do obliczania zapotrzebowania na miejsca parkingowe.

 

Prezentowane projekty miejscowych planów zagospodarowania to efekt złożonych analiz i uzgodnień przeprowadzonych z zewnętrznymi instytucjami. Wszyscy zainteresowani mogą zgłosić do nich swoje uwagi w terminie do 14 lipca, na piśmie kierowanym do Wydziału Planowania Urzędu Miasta Lublin, w formie tradycyjnej lub elektronicznej. W ramach konsultacji planistycznych odbędą się dyskusje publiczne nad zaproponowanymi rozwiązaniami dla przedłużenia al. Solidarności i rejonu ul. Siewierzan i Wołynian – 28 czerwca, a dla obszaru pomiędzy ulicami Zemborzycką i Abramowicką – 27 czerwca. Etap wyłożenia projektów do wglądu publicznego potrwa do 29 czerwca.

 

Wydział Planowania Urzędu Miasta Lublin przystąpił również do sporządzenia zmian mpzp dla rejonu ul. Relaksowej i Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wnioski do projektu zmian planów należy kierować na piśmie lub drogą elektroniczną do Wydziału Planowania Urzędu Miasta Lublin do końca czerwca. To pierwszy i wstępny etap procedury a zebrane wnioski zostaną rozpatrzone w toku prac projektowych nad zmianą planów miejscowych.

 

designed by know-line.pl