Konsultacje planów miejscowych dla Czechowa Północnego

Data dodania: 14 styczeń 2023
Konsultacje planów miejscowych dla Czechowa Północnego

Miasto Lublin zaprasza do udziału w konsultacjach planistycznych terenów położonych w dzielnicy Czechów Północny. Dwa opracowania dotyczą gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 32 ha wzdłuż ulicy Wojtasa, na odcinku od skrzyżowania z ul. Choiny do ul. Kwietniowej. Uwagi do nowego przeznaczenia terenów w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego można zgłaszać do 23 lutego.

 

Opracowania w znacznej części dotyczą niezagospodarowanych terenów upraw polowych lub nieużytków. Zainwestowane działki zlokalizowane są głównie od strony ul. Choiny. Prace projektowe, poprzedzone wnioskami właścicieli nieruchomości i analizą zasadności przystąpienia do sporządzenia planu, skupiły się na zmianie przeznaczenia terenów aktywności gospodarczej, na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługową, co jest zgodne z polityką przestrzenną miasta zapisaną w Studium i uchwaloną w 2019 roku – mówi Małgorzata Żurkowska, Główny Urbanista Miasta.

Pierwszy z prezentowanych projektów dotyczy zmiany planu między ulicami Choiny i Wojtasa a przedłużeniem ulicy Nasutowskiej. Projekt wykładany jest do wglądu publicznego po raz drugi. Zmiany wprowadzone po pierwszym wyłożeniu, w efekcie pozytywnego rozpatrzenia części uwag dotyczą: wysokości planowanej zabudowy, doprecyzowania zapisów z zakresu miejsc parkingowych, linii zabudowy, zasięgu stref wysokości oraz wielkości strefy szczególnej przestrzeni publicznej. Zaproponowana w projekcie struktura przestrzenna (podział na jednostki przestrzenne oraz układ komunikacyjny) bazuje w zasadniczej mierze na ustaleniach obowiązującego planu. Zmiany dotyczą głównie parametrów zabudowy dla poszczególnych terenów. W południowej części obszaru objętego opracowaniem dopuszczono zabudowę usługową i/lub mieszkaniową jednorodzinną o maksymalnej wysokości zabudowy 10m i II kondygnacjach nadziemnych. Zabudowę usługową i/lub  mieszkaniową wielorodzinną zaproponowano w środkowej i północnej części planu. Projekt zakłada trzy strefy wysokości zabudowy w obszarze opracowania: do 14 m / IV kondygnacje, do 18 m i do 22 m. W projekcie planu przewidziano dodatkowo obszary zieleni towarzyszącej i szpalery drzew od strony tras komunikacyjnych oraz na granicy zabudowy jedno- i wielorodzinnej. Wyznaczono główne powiązania pieszo-rowerowe oraz strefę przestrzeni publicznej (miejsce o wyjątkowych walorach architektoniczno-przestrzennych) w centralnej części planu.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kwartału, którego granice stanowią istniejące lub planowane ulice: przedłużenie Nasutowskiej, Wojtasa, ul. Czerwcowa, ul. Kwietniowa, zakłada realizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej. Wskazano dwie strefy maksymalnej wysokości: do 18 m i 22 m. Od strony północnej oraz zachodniej (wzdłuż planowanej ulicy Nasutowskiej oraz Czerwcowej) wyznaczono strefę zieleni izolacyjnej. Dla przebiegającej przez obszar linii wysokiego napięcia obowiązuje strefa ochronna o szerokości 40m (po 20m od osi linii). Obsługę komunikacyjną obszaru stanowią przylegające ulice: planowane przedłużenie ul. Nasutowskiej, ul.Wojtasa, ul. Czerwcowa (częściowo zrealizowana), ul. Kwietniowa oraz przebiegające przez obszar drogi publiczne wyznaczone w projekcie. Projekt wyznacza strefy przestrzeni publicznych. Dodatkowo od strony zachodniej (wzdłuż ul. Czerwcowej) zaplanowano lokalizację usług w parterach budynków dostępnych z poziomu terenu.

Projekty zmiany planów dostępne są w siedzibie Wydziału Planowania Urzędu Miasta Lublin, ul. Wieniawska 14, jak również na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej UM Lublin w zakładce planowanie przestrzenne. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach rozwiązaniami dotyczącymi zmian planów miejscowych odbędzie się 8 lutego (środa) o godzinie 13.00 w Ratuszu, pl. Łokietka 1, parter – sala nr 2. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 23 lutego .

designed by know-line.pl