Lista projektów przyjętych do głosowania w X edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin

Data dodania: 07 lipiec 2023
Lista projektów przyjętych do głosowania w X edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin

134 spośród 187 projektów zgłoszonych w ramach X edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin spełniło kryteria formalne. O ich przyszłości i przeznaczeniu ponad 14 mln zł z budżetu miasta zadecydują mieszkańcy i mieszkanki w głosowaniu, które rozpocznie się 23 września i potrwa do 10 października. Ostateczną listę pomysłów realizowanych ramach Budżetu Obywatelskiego w 2024 roku poznamy jesienią.

Dziękuję wszystkim osobom, które złożyły wnioski w jubileuszowej edycji naszego budżetu partycypacyjnego. Od 10 lat wspólnie prowadzimy inwestycje i wiele inicjatyw na rzecz poprawy jakości życia w mieście. W tym roku ponownie o przeznaczeniu ponad 14 mln zł w ramach Budżetu Obywatelskiego zadecyduje wynik jesiennego głosowania, a zwycięskie projekty wpiszemy do budżetu Lublina na 2024 rok – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy i mieszkanki Lublina zgłosili łącznie 187 projektów, w tym 128 dzielnicowych i 59 ogólnomiejskich. Pozytywną ocenę formalną uzyskało 134 projekty, 49 negatywą, a 4 projekty zostały wycofane przez autorów. W trakcie oceny formalnej brano pod uwagę m.in. czy zgłoszone pomysły należą do zadań własnych gminy albo powiatu i są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego, a także czy inwestycje zaplanowane są na terenach należących do miasta.

Część ocenionych pozytywnie projektów jest możliwa do realizacji po ich modyfikacji. Szczegółowe informacje z zakresu zalecanych zmian, które wskazał Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego autorzy projektów mogą uzyskać w Biurze Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Lublin, tel. 81 466 25 60, e-mail: obywatelski@lublin.eu.

Zgodnie z regulaminem autorzy projektów mają 7 dni na złożenie odwołania (do 13 lipca włącznie), jeśli nie zgadzają się z oceną formalną projektu. Można je zgłaszać drogą elektroniczną na adres obywatelski@lublin.eu, pisemnie w Biurze Obsługi Mieszkańców, bądź za pośrednictwem poczty na adres: Biuro Partycypacji Społecznej, ul. Bernardyńska 3, I piętro, pok. 107.

Złożone projekty klasyfikowane są w dwóch kategoriach:

  • dzielnicowe – czyli takie, które w sposób szczególny służą mieszkańcom i mieszkankom danej dzielnicy. Ich maksymalna wartość nie może przekroczyć 400 tys. zł. Taka kwota zostanie wykorzystana w każdej dzielnicy, o ile projekty we wszystkich dzielnicach będą złożone. W innym przypadku niewykorzystane pieniądze wrócą do puli ogólnomiejskiej. Projekty dzielnicowe mogą mieć charakter wyłącznie infrastrukturalny, a więc dotyczyć budowy, przebudowy czy remontu;
  • ogólnomiejskie – dotyczą potrzeb mieszkańców i mieszkanek więcej niż jednej dzielnicy lub miejsce ich realizacji nie jest przypisane do konkretnego terenu. Projekty ogólnomiejskie dzielą się na:
    • nieinwestycyjne – tzw. „miękkie”, które nie przewidują realizacji inwestycji, czyli dotyczą np.: organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych czy animacji społecznej. Ich wartość nie może przekroczyć 200 tys. zł;
    • inwestycyjne – tzw. „twarde”. Są to projekty o zasięgu oddziaływania wykraczającym poza obszar jednej dzielnicy. Maksymalna wartość projektu ogólnomiejskiego nie może przekroczyć 1 mln zł. Może obejmować maksymalnie dwa zadania inwestycyjne, przez co rozumie się przedsięwzięcie o spójnym zakresie rzeczowym zarówno pod względem lokalizacji, jak i przeznaczenia, mające za zadanie osiągnięcie wspólnego celu. Dla przykładu remont dwóch sąsiadujących ulic będzie jednym zadaniem inwestycyjnym, ale remont dwóch ulic w różnych lokalizacjach, to już dwa odrębne zadania. Zgłoszony pomysł nie może zakładać stworzenia wyłącznie dokumentacji.

W ramach 10. edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy i mieszkanki Lublina ponownie zdecydują w głosowaniu, na co Miasto przeznaczy ponad 14 mln zł. Każda z 27 dzielnic miasta ma zagwarantowane do dyspozycji 400 tys. zł, pod warunkiem uzyskania przez projekt min 100 głosów. Głosowanie potrwa od 23 września do 10 października.

BO 2024_ocena projektów

designed by net-line.pl