Lublin bez barier

Data dodania: 15 kwiecień 2015

Pomoc przy robieniu zakupów, załatwianiu spraw urzędowych, zaspokajaniu potrzeb kulturalnych,
sportowych, rekreacyjnych oraz realizacji zainteresowań i pasji. Praca asystenta osoby
niepełnosprawnej polega na towarzyszeniu i wspieraniu w codziennych czynnościach, które
dotychczas nie mogły być wykonywane samodzielnie. O przyznanie usług asystenta osoby
niepełnosprawnej w tym roku starać się można od 1 kwietnia. Miasto planuje wprowadzenie
bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz ich
opiekunów.

Osoby niepełnosprawne mogą starać się o przyznanie usług asystenta osoby niepełnosprawnej od 1
kwietnia br. już po raz trzeci. Dotychczasowy pilotaż usług asystenckich, realizowany w Lublinie w latach
2013-2014, pokazał że taka pomoc odpowiada zarówno oczekiwaniom niepełnosprawnych mieszkańców
naszego miasta jak i wynikom diagnozy potrzeb dokonanej przez lubelskie organizacje pozarządowe.
Asystent osoby niepełnosprawnej może pomagać w przemieszczaniu się do miejsc pracy, nauki, rehabilitacji,
terapii i leczenia, odbywania kursów czy szkoleń, czy też kultu religijnego. Zadaniem asystenta jest również
wspieranie osoby niepełnosprawnej w uzyskiwaniu pomocy w ramach dostępnych w Lublinie świadczeń dla
osób niepełnosprawnych.

-W tym roku nowością jest możliwość zabezpieczenia usług asystenta dla niepełnosprawnych dzieci i ich
rodziców. W tym przypadku działania asystenta osoby niepełnosprawnej będą się koncentrowały na pomocy
dzieciom w przemieszczaniu się do miejsc świadczenia terapii i rehabilitacji, czy też zajęć pozalekcyjnych i
hobbystycznych. Asystent będzie również mógł towarzyszyć podczas trwania tych zajęć – powiedziała
Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta ds. Społecznych.

Miasto co rok zwiększa pulę środków na realizacje tego zadania. W pierwszym roku realizacji tego projektu,
2013, zakontraktowano 3 440 godzin usług asystentów. W tym roku przewidziano 6 595 godzin, a usługą
zostanie objętych ok 100 osób. Pula środków na ten cel została zwiększona blisko o 50 % i wynosi obecnie
około 116 tysięcy złotych. Realizacja usług asystenta osoby niepełnosprawnej zlecana jest za
pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie organizacjom pozarządowym. W tym roku
w drodze konkursu wyłoniono dwie organizacje, jest to Fundacja Fuga Mundi oraz Polski Związek
Niewidomych. Do tych organizacji mogą zgłaszać się osoby zainteresowane taką formą pomocy.

Został przygotowany projekt Uchwały Rady Miasta Lublin dotyczący wprowadzenia ulgi na bezpłatne
przejazdy komunikacją miejską dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do 16 roku życia na
podstawie legitymacji szkolnej lub orzeczenia oraz niepełnosprawnych dzieci i młodzieży od 16 do 26 roku
życia (wszystkie stopnie niepełnosprawności) przy przejazdach z miejsca zamieszkania do placówek
oświatowych, ośrodków terapii i rehabilitacji, ośrodków wsparcia oraz warsztatów terapii zajęciowej.

Bezpłatny przejazd będzie możliwy na podstawie legitymacji szkolnej wraz z zaświadczeniem wystawionym
przez stosowną placówkę, zarejestrowanym w Zarządzie Transportu Miejskiego. Ulga obejmie także
opiekunów niepełnosprawnych dzieci i młodzieży (z wyłączeniem dzieci i młodzieży posiadających lekki
stopień niepełnosprawności, częściową niezdolność do pracy, III grupę inwalidzką) przy przejazdach z
miejsca zamieszkania (i z powrotem bez osoby niepełnosprawnej) do wymienionych wcześniej instytucji.

Działania w ramach aktywizacji osób niepełnosprawnych:

• Czwarta edycja Programu Aktywny Samorząd, finansowanego również ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, rozpoczeła się w marcu. Program ten ma na celu
zmniejszenie bądź też wyeliminowanie barier ograniczających, funkcjonowanie osób
niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym oraz dostępie do edukacji. Pierwsza transza
środków finansowych na ten cel, przekazana przez PFRON, to ponad 650 tysięcy złotych. O kolejną
miasto starać się będzie w październiku 2015 r. Jej wysokość będzie zależała od skali
zdiagnozowanych potrzeb, ale również od możliwości finansowych Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W ramach Programu Aktywny Samorząd możliwe jest dofinansowanie m.in. w uzyskaniu prawa jazdy
kategorii B, szkoleniach w zakresie obsługi specjalistycznego sprzętu elektronicznego i
oprogramowania, utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym, do zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania
techniczne, w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której
zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, zapewnieniu opieki dla dziecka wnioskodawcy
przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, celem wsparcia opiekuna
w utrzymaniu aktywności zawodowej oraz do kosztów edukacji na poziomie wyższym – w szkole
policealnej, kolegium lub w szkole wyższej.

• Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Zbożowej 22A zostanie oficjalnie otwarty w czwartek,
23 kwietnia. Jest to specjalny ośrodek dla osób z autyzmem oraz osób upośledzonych umysłowo ze
sprzężoną niepełnosprawnością ruchową. Dla każdej z tych grup w ośrodku znajdzie się po 20
miejsc. W ramach warsztatów, w placówce, prowadzone będą treningi umiejętności społecznych,
poradnictwo psychologiczne, terapia ruchowa oraz socjalna. Realizowane zajęcia indywidualne i
grupowe pod kierunkiem specjalistów: psychologa, logopedy, fizjoterapeuty. W trakcie tworzenia są
pracownie: plastyczna i rękodzieła artystycznego, kulinarna oraz florystyczno-ogrodnicza.

• Rozpoczął się nabór zgłoszeń do X. edycji Konkursu o Medal Prezydenta Miasta Lublin, który
jest dedykowany środowisku osób niepełnosprawnych. Kandydatów można zgłaszać w trzech
kategoriach: za wybitne osiągnięcia zawodowe, twórcze, sportowe osób niepełnosprawnych;
realizację przez osoby fizyczne przedsięwzięć na rzecz aktywizacji i integracji niepełnosprawnych
mieszkańców Lublina; zaangażowanie instytucji/organizacji w działalność na rzecz aktywizacji
społecznej i zawodowej oraz integracji osób niepełnosprawnych. Zgłoszenia wysyłać można do 22
kwietnia 2015 roku drogą pocztową na adres: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, ul. Stanisława
Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin lub dostarczyć osobiście do siedziby Biura (sekretariat, pok. 110,
w godz. 7:30-15:30). Uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się 8 maja br. w Centrum Kultury.

• Karty parkingowe wydane przed 1 lipca 2014 roku tracą ważność z dniem 30 czerwca 2015. Osoby
zainteresowane posiadaniem nowej karty, powinny skontaktować się z Miejskim Zespołem ds.
Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Magnoliowej 2 (tel.: 81 466 34 60) w celu złożenia
stosownych dokumentów. Posiadacz takiej karty parkingowej może nie stosować się do niektórych
znaków drogowych oraz korzystać z wyznaczonych miejsc parkingowych oznaczonych kopertą i
piktogramem.

designed by know-line.pl