Lublin miastem przyjazny seniorom!

Data dodania: 15 kwiecień 2015

1. Lubelska Karta Seniora

Trwają prace w zakresie uruchomienia Programu „Lubelska Karta Seniora”, skierowanego do osób powyżej
60 roku życia mieszkających na terenie Miasta Lublin. Głównym celem Programu jest wzmocnienie
aktywności społecznej poprzez stworzenie oraz rozwijanie systemu promocji, ulg i rabatów oferowanych
przez Miasto Lublin oraz Partnerów Programu, jak również zwiększenie dostępności do dóbr kultury,
zachęcenie do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i sportowych, a także kształtowanie pozytywnego
wizerunku lubelskich seniorów. Program jest rozwiązaniem, które umożliwi Seniorom rozwój swoich pasji i
zainteresowań, ale także da możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego. Wprowadzenie Lubelskiej
Karty Seniora będzie elementem wsparcia osób starszych w ich codziennym życiu i przyczyni się do
budowania przyjaznego klimatu tej grupy lublinian.
Dotychczas 45 partnerów z różnych branż zadeklarowało chęć swojego uczestnictwa w Programie.
Zgłoszenia podmiotów zainteresowanych udziałem w Programie można przesyłać na adres: Lubelskie
Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. Leszczyńskiego 23 (lcao@lublin.eu, tel. 81 466 2069).
Projekt Uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia Programu „Lubelska Karta Seniora” planowany jest do
przedłożenia na sesji Rady Miasta Lublin 30 kwietnia br.

2. Rządowy Program Senior – Wigor

Trwają uzgodnienia i przygotowania do wystąpienia o dofinansowanie utworzenia dziennych domów i/lub
klubów dla seniorów w ramach Rządowego Programu SENIOR -WIGOR na lata 2015-2020. Czekamy na
ogłoszenie konkursu w ramach programu.

3. Zarządzenie w sprawie naboru kandydatów do Rady Seniorów Miasta Lublin

Rada Miasta Lublin, Uchwałą z dnia 29 stycznia 2015 r., przyjęła Statut Rady Seniorów Miasta Lublin.
Zgodnie z § 8 Statutu, Prezydent Miasta Lublin wprowadzi Zarządzenie dotyczące powołania Komisji
Wyborczej oraz ustalenia Regulaminu jej pracy wraz z ogłoszeniem naboru kandydatów na członków Rady
Seniorów Miasta Lublin oraz ustaleniem druków i formularzy niezbędnych do przeprowadzenia wyborów.
Rada składać się będzie z 14 osób, w tym przedstawicieli Prezydenta Miasta Lublin i członków
zaproponowanych przez Komisję Wyborczą i zaakceptowanych przez Prezydenta Miasta Lublin.
Kandydatów na członków Rady będą mogły zgłaszać podmioty działające na rzecz osób starszych, w
szczególności organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku. Każdy z
tych podmiotów może zgłosić jednego kandydata do Rady. Ogłoszenie o naborze ukaże się na stronie
Urzędu Miasta Lublin (www.um.lublin.eu), a zgłoszenia kandydatów należy dostarczyć na adres: Lubelskie
Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin.
Terminy określone w Ogłoszeniu:
– do 5 maja 2015 roku można zgłaszać kandydatów do Rady;
– do dnia 25 maja 2015 roku Prezydent Miasta Lublin wytypuje 4 osoby do Rady, dodatkowo Komisja
Wyborcza przekaże Prezydentowi Miasta propozycję 10 kandydatów oraz 2 kandydatów rezerwowych do
Rady Seniora;
– finalna decyzja o składzie Rady zostanie ogłoszona do dnia 10 czerwca 2015 roku.
We wrześniu 2015 r. kończy się kadencja „dotychczasowej” Społecznej Rady Seniorów Miasta Lublin,
działającej na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Lublin nr 890/2011 z dnia 1 września 2011 r.

4. Dzień Solidarności Międzypokoleniowej

Dzień Solidarności Międzypokoleniowej obchodzony będzie 29 kwietnia br. Wydarzenie to jest jednym z
wielu podejmowanych w Lublinie działań na rzecz łączenia pokoleń oraz budowania systemu oparcia
społecznego dla seniorów. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 11:00 w Archikatedrze Lubelskiej.
Następnie uczestnicy przejdą w barwnym Korowodzie Międzypokoleniowym pod Lubelski Ratusz, a później
na Most M. Lutosławskiego, gdzie wspólnie utworzą „Most Pokoleniowy”.

5. Konkurs "Miejsce Przyjazne Seniorom" wpisany do Złotej Księgi Dobrych Praktyk

Organizowany od trzech lat w Lublinie Konkurs "Miejsce Przyjazne Seniorom" otrzymał wyróżnienie i został
wpisany do „Złotej Księgi Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych” –
inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Komisji ds. Osób Starszych. Spośród 100 projektów
nadesłanych przez samorządy i organizacje społeczne, Komisja wyłoniła 24 praktyki. Spotkanie poświęcone
wyróżnionym projektom odbędzie się w czwartek, 16 kwietnia br. w siedzibie Biura Rzecznika Praw
Obywatelskich.

designed by know-line.pl