Lublin wśród pierwszych miast w Polsce z polityką młodzieżową

Data dodania: 28 luty 2024
Lublin wśród pierwszych miast w Polsce z polityką młodzieżową

Sześć fundamentalnych zasad inicjatyw dla młodych oraz pięć kierunków rozwoju miasta zawarto w pierwszej polityce młodzieżowej Lublina. Dokument uzupełnia realizowaną Strategię Lublin 2030 i symbolicznie zamyka 2023 rok, w którym Miasto nosiło tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży. Jego projekt trafi pod obrady na jutrzejszej (29 lutego) sesji Rady Miasta.

Przyjęcie dokumentu polityki młodzieżowej to ważny dzień dla naszego miasta. Europejska Stolica Młodzieży 2023 pokazała nam, jak ogromny potencjał mają młodzi ludzie. Włączając
ich w proces współdecydowania oraz tworząc odpowiednie warunki do rozwoju, możemy zapewnić dobrą i spokojną przyszłość naszemu miastu. Tworząc politykę młodzieżową odpowiadamy na najpilniejsze potrzeby i wyzwania, jakie stoją przed światem młodych. Oferujemy narzędzia zaangażowania w życie społeczne, obywatelskie i rozwijamy bezpieczną wspólnotę opartą o zasadę solidaryzmu społecznego. Umacniamy tym samym pozycję Lublina, jako lidera działań młodzieżowych
– mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Dokument „Miasto Młodych. Polityka młodzieżowa Lublina” określa kluczowe wartości
i postawy w kontekście pracy z młodzieżą
. Stanowi również wytyczne dla wszystkich podmiotów współpracujących z młodymi i na ich rzecz. Ma charakter parasolowy i jest gwarancją spójności wszystkich działań na rzecz młodzieży, planowanych przez Miasto Lublin oraz jego jednostki, w perspektywie do 2030 roku. Odbiorcami polityki młodzieżowej Lublina są osoby młode, w wieku od 13 do 26 roku życia, które uczą się, pracują, mieszkają w Lublinie oraz realizują tu swoje pasje i spędzają czas wolny.

– Dokument polityki młodzieżowej jest istotnym wkładem w rozwój Lublina, jako miasta przyjaznego młodzieży, stanowiąc drogowskaz na najbliższe lata. Prace nad nim rozpoczęliśmy nie tylko z uwagi na zaszczytny tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży, ale także by wzmacniać wizerunek i działania Lublina, jako miasta młodych i miejsca rozwoju kolejnych pokoleń. To budujące, że dołączamy do grona ośrodków, które wdrażają politykę młodzieżową. W ten sposób dbamy nie tylko o młodych ludzi, ale także o osoby pracujące z młodzieżą – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępczyni Prezydenta ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Wśród sześciu zasad, które stanowią fundament wszystkich inicjatyw miasta skierowanych
do młodych ludzi, polityka młodzieżowa Lublina uwzględnia zasadę: różnorodności, podmiotowości, otwartości, równości, wspólnotowości oraz bezpieczeństwa. W odpowiedzi na potrzeby młodych ludzi i osób pracujących z młodzieżą, dokument precyzuje także pięć kierunków, w których miasto powinno podążać. Ich ułożenie wskazuje najważniejsze tematy dla młodzieży tu i teraz, a także u progu zmian i wejścia w kolejny etap życia. Wśród nich znajdują się:

  • Młodzi ze spokojną teraźniejszością: dobrostan, zdrowie publiczne, bezpieczeństwo, klimat, transport publiczny i dostępność;
  • Dobre wejście w dorosłość: rynek pracy, mieszkalnictwo, rodzina, uczelnie, edukacja;
  • Zaangażowana przyszłość: partycypacja, edukacja obywatelska i samorządowa, wolontariat, rozwój talentów, sport i kultura;
  • Młodzież działa lokalnie: miejsca dla młodych, dzielnice, integracja międzypokoleniowa, międzykulturowość i współpraca regionalna;
  • Osoby pracujące z młodzieżą: pracownicy młodzieżowi, sieci współpracy i organizacje pozarządowe.

Do najważniejszych tematów, jakie wybrzmiały podczas prac badawczych i konsultacji społecznych na etapie tworzenia dokumentu, należą zagadnienia związane z dobrostanem i profilaktyką zdrowotną, włączający i ekologiczny transport publiczny, jakość i efektywność edukacji, dostępność oraz innowacyjny, zrównoważony rynek pracy.

 Lublin jako pierwsze miasto w Polsce otrzymał zaszczytny tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży. Realizując zobowiązania wynikające z aplikacji finalnej o tytuł ESM 2023 a także dostrzegając potrzebę kontynuacji działań z młodzieżą i na jej rzecz, Miasto opracowało w procesie partycypacyjnym dokument „Miasto Młodych. Polityka młodzieżowa Lublina”.

Prace nad polityką młodzieżową trwały od marca do listopada 2023 r. we współpracy z Fundacją Pole Dialogu, Fundacją Stocznia i Lubelską Grupą Badawczą. Fundamentem opracowywania dokumentu była jak najszersza partycypacja samej młodzieży oraz osób pracujących z nią lub na jej rzecz. W ramach konsultacji społecznych odbyły się trzy otwarte spotkania, na mieszkanki i mieszkańców czekały też dwa mobilne punkty konsultacyjne oraz możliwość przesyłania uwagi i opinii w formie pisemnej, audio i video. Łącznie wpłynęło ich 278.

designed by know-line.pl