Miasto kontynuuje wsparcie w obszarze uzależnień i ich profilaktyki

Data dodania: 25 czerwiec 2024
Miasto kontynuuje wsparcie w obszarze uzależnień i ich profilaktyki

Miasto przypomina potrzebującym wsparcia mieszkankom i mieszkańcom o możliwości skorzystania z pomocy w obszarze uzależnień i ich profilaktyki. We współpracy z organizacjami pozarządowymi Lublin prowadzi szereg działań wspierających, m.in. w zakresie leczenia osób uzależnionych, poradnictwa psychologicznego dla potrzebujących pomocy oraz członków ich rodzin czy profilaktyki i edukacji dzieci i młodzieży. Z oferowanej pomocy będzie można skorzystać również w okresie wakacyjnym.

Profilaktyka uzależnień to jedno z priorytetowych zadań realizowanych w ramach miejskiej polityki społecznej. Potrzebujące wsparcia mieszkanki i mieszkańcy Lublina mogą liczyć na pomoc Miasta w tym zakresie, m.in. poprzez dostęp do leczenia i poradnictwa w dziedzinie eksperymentowania, używania szkodliwego lub uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Wsparcie jest skierowane zarówno do dorosłych, jak i dzieci i młodzieży. Chcemy przypomnieć o tym, szczególnie teraz, w okresie wakacyjnym, kiedy młodzi ludzie mają poczucie większej swobody i beztroski, a tym samym są bardziej narażeni na styczność z różnego rodzaju zachowaniami niebezpiecznymi – mówi Anna Augustyniak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Pomoc dla mieszkanek i mieszkańców Lublina w leczeniu i profilaktyce uzależnień jest realizowana przez lubelskie organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia, zaś finansowana ze środków pochodzących z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin na lata 2024-2026. W ramach prowadzonych działań można skorzystać z:

 • leczenia osób używających szkodliwie lub uzależnionych od substancji psychoaktywnych – działanie jest skierowane do osób potrzebujących wsparcia, w tym dzieci, młodzieży i dorosłych. Specjaliści udzielają porad oraz prowadzą zajęcia psychoedukacyjne.
 • wsparcia członków rodzin osób używających środki odurzające, substancje psychotropowe i nowe substancje psychoaktywne – pomoc obejmująca interwencję kryzysową oraz wsparcie psychologiczne jest skierowana do rodziców, członków rodzin osób uzależnionych.
 • edukacji dotyczącej skutków spożywania alkoholu w okresie ciąży i profilaktyki alkoholowego zespołu płodowego (FAS) – zajęcia informacyjno-edukacyjne w zakresie szkodliwości spożywania alkoholu, ryzyka picia alkoholu przez kobiety w ciąży, motywacji do dbania o zdrowie, promowania zachowań i postaw prozdrowotnych i zdrowego stylu życia. Działania skierowane są do młodzieży oraz osób dorosłych.
 • profilaktyki i interwencji dla osób podejmujących zachowania ryzykowne – wsparcie obejmujące porady indywidualne i krótką interwencję profilaktyczną w zakresie zwiększania motywacji do zmiany zachowań osób zagrożonych uzależnieniem, a także udzielanie wsparcia w radzeniu sobie z problemem. Działania skierowane są do dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 • rozwijania kompetencji wychowawczych i profilaktycznych rodziców oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą – działania obejmujące prowadzenie zajęć edukacyjnych i udzielanie konsultacji w zakresie doskonalenia i podniesienia umiejętności wychowawczych rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.
 • profilaktyki dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka – działania obejmujące prowadzenie zajęć edukacyjnych i rozmów motywacyjnych w zakresie ograniczania zachowań ryzykownych, zapobiegania złym nawykom, wczesnego wykrywania zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oraz rozwijania i doskonalenia umiejętności życiowych dzieci i młodzieży.

Z poradnictwa w zakresie uzależnień można również korzystać w działających cały rok punktach informacyjno-konsultacyjnych:

 • Punkt informacyjno-konsultacyjny przy ul. Abramowickiej 2 F prowadzony przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu „Nadzieja” – tel. 81 743 91 11:
  • poniedziałek w godz. 9.00-10.00 – dyżur prawnika,
  • poniedziałek w godz. 10.00-11.00 – dyżur pracownika socjalnego,
  • środa w godz. 16.00-18.00 – dyżur specjalisty psychoterapii uzależnień, specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy,
  • czwartek w godz. 13.00-15.00 – dyżur specjalisty psychoterapii uzależnień, specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy.
 • Punkt informacyjno-konsultacyjny przy ul. Kasztanowej 1 prowadzony przez Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE – tel. 81 534 38 87:
  • czwartek w godz. 9.00-12.00 – dyżur psychologa,
  • piątek w godz. 16.00-18.00 – dyżur prawnika.
 • Punkt informacyjno-konsultacyjny przy ul. Radzyńskiej 3 prowadzony przez Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE – tel. 81 534 38 87, 509 222 972:
  • czwartek w godz. 16.00-18.00 – dyżur prawnika,
  • piątek w godz. 9.00-12.00 – dyżur psychologa.

Ponadto Miasto Lublin każdego roku ze środków pochodzących z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin dofinansowuje organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscowościach turystycznych na terenie Polski. Pobyt na letnich obozach połączony jest z działaniami edukacyjnymi w zakresie różnego rodzaju uzależnień, w tym uzależnień behawioralnych. W tym roku 16 organizacji pozarządowych zorganizuje wypoczynek dla blisko 530 uczestników. Dodatkowo w 9 lubelskich szkołach podstawowych odbędą się półkolonie, z których skorzysta 875 dzieci i młodzieży.

 

Wykaz placówek oferujących wsparcie w zakresie leczenia uzależnień i ich profilaktyki:

 • leczenie osób używających szkodliwie lub uzależnionych od substancji psychoaktywnych – działanie jest skierowane do osób potrzebujących wsparcia, w tym dzieci, młodzieży i dorosłych. Specjaliści udzielają porad oraz prowadzą zajęcia psychoedukacyjne. Działania są prowadzone przez:
  • Feniks Profilaktyka i Terapia Uzależnień, ul. Wrońska 3D/81, tel. 600 914 332 – w terminie do 18 lipca br.;
  • RS Konsultant, ul. Zagonowa 8, tel. 509 035 682 – w terminie do 26 lipca br.;
  • Stowarzyszenie Kontakt, ul. Skierki 12, tel. 81 53 37 999 – w terminie do 2 sierpnia br.
 • wsparcie członków rodzin osób używających środki odurzające, substancje psychotropowe i nowe substancje psychoaktywne – pomoc obejmująca interwencję kryzysową oraz wsparcie psychologiczne jest skierowana do rodziców, członków rodzin osób uzależnionych. Pomoc jest udzielana przez:
  • NZOZ Ośrodek Profilaktyki, Diagnozy i Terapii Zdrowia Psychicznego, ul. Ogrodowa 46, tel. 885 266 885 – w terminie do 29 lipca br.;
  • Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE, ul. Bernardyńska 5, tel. 81 534 38 87 – w terminie do 12 sierpnia br.;
  • Usługi Specjalistyczne, ul. Ogrodowa 46, tel. 510 502 900 – w terminie do 30 lipca br.
 • edukacja dotycząca skutków spożywania alkoholu w okresie ciąży i profilaktyki alkoholowego zespołu płodowego (FAS) – zajęcia informacyjno-edukacyjne w zakresie szkodliwości spożywania alkoholu, ryzyka picia alkoholu przez kobiety w ciąży, motywacji do dbania o zdrowie, promowania zachowań i postaw prozdrowotnych i zdrowego stylu życia. Działania skierowane są do młodzieży oraz osób dorosłych. Działania prowadzone są przez:
  • Stowarzyszenie Kontakt, ul. Skierki 12, tel. 81 533 79 99 – w terminie do 27 lipca br.;
  • Usługi Specjalistyczne, ul. Ogrodowa 46, tel. 510 502 900 – w terminie do 29 października br.
 • profilaktyka i interwencja dla osób podejmujących zachowania ryzykowne – wsparcie obejmujące porady indywidualne i krótką interwencję profilaktyczną w zakresie zwiększania motywacji do zmiany zachowań osób zagrożonych uzależnieniem, a także udzielanie wsparcia w radzeniu sobie z problemem. Działania skierowane są do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Pomoc można uzyskać w:
  • Fundacji „Praesterno” Ośrodku w Lublinie, ul. Głęboka 8a, tel. 81 740 66 44, 663 742 779 – w terminie do 24 października br.;
  • Uczniowskim Klubie Sportowym „Olimp Lublin”, ul. Kleeberga 8/4, tel. 883 434 408 – w terminie do 19 lipca br.;
  • Stowarzyszeniu Kontakt, ul. Skierki 12, tel. 81 533 79 99 – w terminie do 28 sierpnia br.;
  • Uczniowskim Klubie Sportowym „Ruch Lublin”, ul. Szmaragdowa 36/150 , tel. 501 069 710 – w terminie do 11 lipca br.
 • rozwijanie kompetencji wychowawczych i profilaktycznych rodziców oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą – działania obejmujące prowadzenie zajęć edukacyjnych i udzielanie konsultacji w zakresie doskonalenia i podniesienia umiejętności wychowawczych rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. Działania prowadzone są przez:
  • Towarzystwo NOWA KUŹNIA, ul. Samsonowicza 25, tel. 81 443 43 13 – w terminie do 15 października br.;
  • Fundację „Praesterno” Ośrodek w Lublinie, ul. Głęboka 8a, tel. 81 740 66 44, 663 742 779 – w terminie do 29 października br.;
  • Uczniowski Klub Sportowy „Ruch Lublin”, ul. Szmaragdowa 36/150, tel. 501 069 710 – w terminie do 11 lipca br.;
  • Uczniowski Klub Sportowy „Olimp Lublin”, ul. Kleeberga 8/4, tel. 883 434 408 – w terminie do 18 lipca br.;
  • Stowarzyszenie Kontakt, ul. Skierki 12, tel. 81 533 79 99 – w terminie do 3 sierpnia br.
 • profilaktyka dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka – działania obejmujące prowadzenie zajęć edukacyjnych i rozmów motywacyjnych w zakresie ograniczania zachowań ryzykownych, zapobiegania złym nawykom, wczesnego wykrywania zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oraz rozwijania i doskonalenia umiejętności życiowych dzieci i młodzieży. Wsparcie prowadzone jest przez:
  • Towarzystwo NOWA KUŹNIA, ul. Samsonowicza 25, tel. 81 443 43 13 – w terminie do 9 października br.;
  • Uczniowski Klub Sportowy „Olimp Lublin”, ul. Kleeberga 8/4, tel. 883 434 408 – w terminie do 18 lipca br.;
  • RS Konsultant, ul. Zagonowa 8, tel. 509 035 682 – w terminie do 8 września br.;
  • Fundację „Praesterno” Ośrodek w Lublinie, ul. Głęboka 8a, tel. 81 740 66 44, 663 742 779 – w terminie do 25 października br.;
  • Uczniowski Klub Sportowy „Ruch Lublin”, ul. Szmaragdowa 36/150, tel. 501 069 710 – w terminie do 9 lipca br.

 

designed by know-line.pl