Miasto Lublin dla kobiet i z kobietami

Data dodania: 07 marzec 2023

Dzień Kobiet stał się po raz kolejny okazją do wyróżnienia zasłużonych lublinianek. Prezydent Krzysztof Żuk uhonorował medalami grono kobiet, których aktywność zawodowa, społeczna i prywatna przyczynia się do rozwoju i promocji Lublina. W tym roku wyróżnienia otrzymało 27 laureatek.

 

Obecność aktywnych kobiet wpływa na jakość życia społecznego Lublina, a ich potencjał i energia przekładają się na cenne inicjatywy oraz projekty. Jestem pełen uznania dla niezłomności kobiet także w życiu codziennym, przynoszącym nieraz niespodziewanie trudne wyzwania. Podziwiam to, jak znakomicie łączą pracę zawodową i społeczną z życiem rodzinnym, są kreatywne i konsekwentne. Dziś życzę wszystkim lubliniankom sukcesów oraz nieustającej satysfakcji z podejmowanych działań mówi Krzysztof Żuk, Prezydenta Miasta Lublin.

 

Kobiety w Lublinie stanowią większość mieszkańców. Według danych GUS na ogólną liczbę mieszkańców Lublina prawie 54% stanowią kobiety. Zaangażowanie i kompetencje kobiet są niezastąpionym elementem funkcjonowania wielu przedsiębiorstw, instytucji i placówek naukowych w naszym mieście. W Urzędzie Miasta Lublin kobiety stanowią niemal 70% ogółu zatrudnionych. Pracują na stanowiskach różnego stopnia, przy czym zajmują aż 60% obsady stanowisk kierowniczych.

 

Lublinianki stają na czele ważnych działań, angażują swoje siły w pracę badawczą w obszarze nauk medycznych, promują miasto i region jako przedstawicielki mediów, są głosem i wsparciem potrzebujących – chorych, migrantów czy uchodźców. Cieszę się, że każdego roku możemy podziękować i wyróżnić kolejne niezwykłe osoby działające dla dobra naszej społeczności – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

 

Organem doradczym, opiniotwórczym i pomocniczym w sprawach życia społeczno-gospodarczego oraz kulturalnego Miasta Lublin jest Forum Kobiet Lublina. Do jego zadań należy m.in. promowanie aktywnego udziału kobiet w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym, działania na rzecz wyrównywania szans kobiet oraz zwiększenia ich partycypacji społecznej czy inicjowanie działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego. Członkinie Forum pracują w pięciu zespołach zadaniowych.

 

Jednym z uprawnień i przywilejów Forum jest przedstawianie kandydatek do corocznego uhonorowania medalami przez Prezydenta Miasta Lublin. W tym roku, z okazji Dnia Kobiet, działalność wybitnych lublinianek doceniono i wyróżniono poprzez wręczenie Medali Prezydenta Miasta Lublin oraz Medali Zasłużony dla Miasta Lublin.

 

Miasto Lublin dla kobiet i z kobietami – lista wyróżnionych

Medale Prezydenta Miasta Lublin otrzymały:

 1) dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak – medioznawczyni, politolog, prodziekan do spraw studenckich Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS, sekretarz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Jest badaczką młodego pokolenia nastawioną na interdyscyplinarność badań, współpracę międzynarodową, technologie informatyczne.

2) prof. dr hab. n. med. Iwona Beń-Skowronek – kierownik Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie. Specjalizuje się w endokrynologii
i diabetologii dziecięcej oraz leczeniu zaburzeń rozwoju i dojrzewania płciowego u dzieci.

3) Iwona Budka – kierownik Działu Programowo-Organizacyjnego Lubelskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża. Od pierwszych chwil wojny w Ukrainie z wielkim zaangażowaniem wspierała ofiary kryzysu humanitarnego organizując transporty z pomocą oraz wspierając uchodźców oczekujących na przekroczenie granicy.

4) Monika Chołota – od początku wojny pomaga rodzinom z Ukrainy. W jednej z rodzin znajdujących się pod jej opieką jest kobieta chora na zaawansowany nowotwór, której  zorganizowała leczenie
i zajęła się sześciorgiem jej dzieci. Ponadto, od prawie roku opiekuje się 17 letnim Mikołajem, który uciekł przed wojną z Ukrainy i nie ma rodziców.

5) Anna Gmiterek-Zabłocka – reporterka radia TOK FM w Lublinie i portalu tokfm.pl. W 2022 r. zaprezentowana została jej nowa, licząca sześć odcinków opowieść o dzieciach i dorosłych
w spektrum autyzmu „Kolorowe ptaki”.

 6) Agnieszka Golec – od 2003 r. pracuje w Hospicjum Dobrego Samarytanina, a od 2017 roku jest pielęgniarką koordynującą. Aktywnie wspiera rozwój wolontariatu hospicyjnego, prowadząc nieodpłatnie szkolenia. Uczestniczy w spotkaniach dla młodzieży szkolnej w ramach Hospicyjnych Pól Nadziei, przybliżając idee ruchu hospicyjnego.

 7) Jadwiga Graboś – autorka wierszy, prozy i tekstów piosenek. Laureatka wielu konkursów literackich oraz uczestniczka festiwali, warsztatów i spotkań autorskich. Zawodowo związana z edukacją, pracuje jako nauczycielka języka niemieckiego w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie.

8) Kateryna Kaliniak – absolwentka Wołyńskiego Państwowego Koledżu Kultury i Sztuki
im. I. Strawińskiego na kierunku chóralistyka oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Korepetytor i II dyrygent Chóru Akademickiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

9) dr n. farm. Katarzyna Klimek, prof. Uniwersytetu Medycznego – jej największym sukcesem jest opracowanie biokompatybilnego dwufazowego biomateriału chrzęstno-kostnego do implantacji u ludzi
i zwierząt, naśladującego naturalną tkankę chrzęstno-kostną. Preparat został opatentowany w Polsce, jest też chroniony przez Europejski Urząd Patentowy.

10) prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowskaspecjalista w dziedzinie dermatologii i wenerologii, główny obszar jej zainteresowań to choroby autoimmunologiczne. Autorka i współautorka ponad 300 publikacji naukowych, redaktor naukowy przetłumaczonych na język polski referencyjnych podręczników dermatologii.

11) podinspektor Renata Laszczka-Rusek – wieloletnia rzeczniczka prasowa Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, obecnie naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Pracuje w Policji od 21 lat.

12) Magdalena Lipiec-Jaremek – dziennikarka związana z Polskim Radiem Lublin. Jej magazyn „Podróże małe i duże” propaguje atrakcje turystyczne naszego miasta i regionu. Prowadzi bezpłatne warsztaty medialne, dziennikarskie, a także z zakresu autoprezentacji dla osób
z niepełnosprawnością i ich rodziców, osób bezrobotnych, starszych i wykluczonych społecznie.

13) Aneta Maj – dyrektorka niepublicznego przedszkola integracyjnego „Zacisze”, które założyła
w 2011 roku. „Zacisze” jest dla wielu dzieci miejscem bezpiecznego pobytu i radosnej terapii, a dla rodziców gwarancją dobrego rozwoju i opieki. W przedszkolu realizowane są zajęcia zalecane dzieciom z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

14) Dorota Malec – właścicielka firmy MC Malec. Z chwilą wybuchu wojny w Ukrainie okazała bezinteresowną pomoc, otwartość i wrażliwość. Jako lokalny przedsiębiorca wspierała instytucje
i organizacje działające na rzecz uchodźców, przekazując żywność oraz przygotowując gorące posiłki.

 15) Magdalena Nocoń-Łysko – od wielu lat zajmuje się wolontariatem wśród osób terminalnie chorych. Działa społecznie w Hospicjum Dobrego Samarytanina i Hospicjum im. Małego Księcia. By pomagać kobietom chorym na nowotwór, ukończyła psychoonkologię. Prowadzi grupę wsparcia dla osób w żałobie. Wspiera osoby chore przebywające na oddziałach onkologicznych.

16) Jolanta Nowacka – pełniła funkcję pielęgniarki koordynującej w Hospicjum Dobrego Samarytanina. Zaangażowana w kształcenie przyszłych kadr pielęgniarskich oraz działalność Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie. Pracuje w Fundacji Domowe Zacisze, która zajmuje się opieką hospicyjną domową.

17) Agnieszka Piwowarska – działa społecznie na rzecz osób potrzebujących. Podczas pandemii angażowała się w akcję „Wzywamy posiłki”, od pierwszych dni wojny w Ukrainie zajęła się pomocą uchodźcom. Jest założycielką i wiceprezeską Fundacji FOR HELP, działającej na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy i osobom w trudnej sytuacji materialnej.

18) Agnieszka Robak – zastępca naczelnika Oddziału Dzielnicowych w Straży Miejskiej Miasta Lublin, gdzie pracuje od 2006 roku. Koordynuje współpracę dzielnicowych z Radami Dzielnic, dzięki czemu na bieżąco pomaga w rozwiązaniu wielu problemów mieszkańców. Definiuje problemy występujące
w dzielnicach oraz koordynuje ich rozwiązanie.

 19) dr Joanna Sosnowska – dziennikarka, pracownik naukowy KUL. Specjalizuje się
w badaniach mediów audiowizualnych, filmu i nowych mediów. Autorka programów społecznych, edukacyjnych, kulturalnych i naukowych. Promuje naukę języka polskiego dla Polonii. Realizuje projekty służące współpracy międzynarodowej i integracji cudzoziemców.

20) dr Anna Trębska-Kerntopf – językoznawca, specjalistka w zakresie glottodydaktyki polonistycznej. Pracuje w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie prowadzi lektoraty języka polskiego jako obcego oraz organizuje różne przedsięwzięcia kulturalne z udziałem obcokrajowców.

 21) Wiktoria Zakharowa – pracowała w Kijowie w Narodowym Banku Ukrainy jako zastępca dyrektora departamentu. Po agresji rosyjskiej przyjechała do Lublina i zaangażowała się w działalność wolontariacką. Prowadzi własną szkołę nauki języków obcych dla Ukraińców, pomagając w nauce języka polskiego i udzielając wsparcia organizacyjnego nowo przybyłym uchodźcom.

 

Medale Zasłużony dla Miasta Lublin otrzymały:

 1) prof. dr hab. n. med. Wiesława Bednarek – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie ginekologii onkologicznej, pracownik naukowy I Katedry i Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie oraz Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie, specjalista ginekolog położnik i ginekolog onkolog.

2) prof. dr hab. szt. muz. Marzena Bernatowicz – pracownik naukowo-dydaktyczny UMCS
w Lublinie. Jej wieloletnia współpraca z lubelskimi chórami zaowocowała wieloma koncertami
w kraju i poza granicami, udziałami w licznych konkursach, festiwalach oraz wykonaniem wielu dzieł oratoryjno-kantatowych. Współpracowała z Teatrem Muzycznym w Lublinie. Jest współzałożycielką zespołu „Presto”.

 3) Ewa Dados – redaktor Polskiego Radia Lublin. Zajmuje się zagadnieniami społecznymi, zdrowiem, uzależnieniami, a także sprawami osób z niepełnosprawnościami. Pomysłodawczyni ogólnopolskiej akcji charytatywnej Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Zwraca uwagę na potrzeby dzieci oraz osób starszych.

 4) Maria Drygała – jedna z inicjatorek powstania Hospicjum Dobrego Samarytanina, a także Członkini Zarządu Lubelskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych. Poświęcona idei wolontariatu i rozwojowi ruchu hospicyjnego na Lubelszczyźnie. Przyczyniła się do tego, że ponad 30 lat temu rozpoczęła się misja opieki nad chorymi nowotworowo w ostatniej fazie tej choroby.

 5) Alicja Grzeszczyk – założycielka i pierwsza dyrygentka, wielokrotnie nagradzanego, działającego przy Szkole Podstawowej nr 6, chóru Kasjopea. Jest akompaniatorką i główną aranżerką wszystkich wykonywanych przez chór utworów. W sposób nowatorski łączy edukację muzyczną z przygotowaniem dzieci do uczestnictwa w kulturze narodowej oraz indywidualnym kształtowaniem wrażliwości każdego ucznia przez śpiew i muzykę.

 

designed by know-line.pl