Miasto Lublin rozpoczyna wypłaty dodatku węglowego

Data dodania: 23 wrzesień 2022
Miasto Lublin rozpoczyna wypłaty dodatku węglowego

W Lublinie pierwsze wypłaty dodatku węglowego ruszyły 23 września. Trwa również przyjmowanie papierowych wniosków o wypłatę nowych dodatków do pelletu drzewnego, gazu LPG, drewna i oleju. Mieszkańcy mogą je składać w BOM-ach. Od poniedziałku (26 września) wnioski będą również przyjmowane w siedzibie głównej i filiach MOPR.

 

–  Wypłata dodatku węglowego jest zadaniem zleconym gminom przez rząd, w Lublinie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Otrzymaliśmy na ten cel środki krajowe w wysokości ponad 14,2 mln zł i dzięki wcześniej stworzonej specjalnej pozycji na ten cel w budżecie miasta, możemy już rozpocząć wypłaty. Jako pierwsze będą realizowane te wnioski, które po nowelizacji ustawy nie wymagają weryfikacji. W Lublinie na wypłatę dodatków węglowych oczekuje prawie 6,8 tys. mieszkańców. Ruszamy także z przyjmowaniem wniosków na inne dodatki, wprowadzone nową ustawą  – mówi Andrzej Wojewódzki, Sekretarz Miasta Lublin.

 

Nowe przepisy, które weszły w życie 20 września, dotyczą wszystkich do tej pory złożonych wniosków, w tym tych złożonych przed wejściem w życie znowelizowanych przepisów. Najważniejsze zmiany w zakresie dodatku węglowego to:

  • Jeden dodatek węglowy na jeden adres – według nowych kryteriów, niezależnie od liczby gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym samym adresem, przysługuje tylko jeden dodatek węglowy. Jeżeli wnioski o dodatek węglowy złożyło kilka osób zamieszkujących pod tym samym adresem, wówczas dopłatę otrzyma tylko wnioskodawca, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski nie będą rozpatrywane.
  • Nieuwzględnianie zmian w deklaracjach CEEB  –  wypłaty dodatku węglowego będą dokonywane na wnioski zgłoszone zgodnie ze stanem z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) do dnia 11 sierpnia 2022 roku. Natomiast zmiany zgłaszane po tym terminie do ewidencji nie będą miały wpływu na ustalenie prawa do dodatku, z wyjątkiem zgłoszeń dokonywanych po raz pierwszy.
  • Wydłużenie maksymalnego terminu wypłaty dodatku z miesiąca do dwóch miesięcy – dwumiesięczny termin na wypłatę dodatku węglowego dotyczy wniosków złożonych od dnia 17 sierpnia 2022 r.

Ustawa wprowadziła również nowe formy dodatków dla gospodarstw domowych w wysokości:

  • 3000 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
  • 1000 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilany drewnem kawałkowym,
  • 2000 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł zasilany olejem grzewczym,
  • 500 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany wyłącznie skroplonym gazem LPG.

Ustawa nie przewiduje dodatków w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest gaz ziemny czy pompa ciepła. Za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie jest objęty gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

 

Tak jak ma to miejsce w przypadku dodatku węglowego, nowe dodatki dla gospodarstw domowych przysługują na jeden adres (jeden dodatek na jeden adres niezależnie od liczby gospodarstw domowych) i będą przyznawane na wnioski zgłoszone zgodnie ze stanem z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) do dnia 11 sierpnia 2022 roku. Dodatek dla gospodarstw domowych wypłacany będzie w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Wnioski o wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych można składać do 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych w formie papierowej będą od poniedziałku (26 września) przyjmowane łącznie w 10 lokalizacjach na terenie Lublina:

  • w Biurach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin: przy ul. Wieniawskiej 14, ul. Filaretów 44, ul. Szaserów 13-15, ul. Franciszka Kleeberga 12a i ul. Wolskiej 11, w poniedziałki i wtorki w godz. od 7.45 do 16.45 oraz w środy, czwartki i piątki w godz. od 7.45 do 15.15.
  • w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie: w siedzibie głównej przy ul. Koryznowej 2d oraz filiach przy ulicach: ul. Lubartowskiej 6-8, ul. Hutniczej, al. Kompozytorów Polskich 8, ul. Nałkowskich 114, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00.

Jeśli podczas weryfikacji wniosku wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego, może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy. Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w ustawie.

 

Istnieje również możliwość złożenia wniosków za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (adres na ePUAP:/MOPR-Lublin/SkrytkaESP). Wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego. W celu usprawnienia weryfikacji składanych wniosków oraz wypłaty dodatków prosimy o dołączenie do wniosku kopii deklaracji złożonej do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków wraz z potwierdzeniem złożenia lub zaświadczenia z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin potwierdzającego złożenie deklaracji, w której wskazano główne źródło ogrzewania i rodzaj stosowanych paliw grzewczych.

 

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Dodatek przysługuje obywatelom polskim zamieszkującym i przebywającym na terytorium RP oraz grupom cudzoziemców określonym w ustawie.


Wzór wniosku
o dodatki dla gospodarstw domowych dostępny jest pod linkiem.

designed by know-line.pl