Murawa na Ponikwodzie to „Miłkowa Skarpa”

Data dodania: 07 kwiecień 2023
Murawa na Ponikwodzie to „Miłkowa Skarpa”

Na sesji 30 marca ustanowiono pierwszy w Lublinie użytek ekologiczny pod nazwą „Miłkowa Skarpa” cenne siedlisko miłka wiosennego. Użytek dotyczy murawy o charakterze stepowym znajdującej się na zboczu doliny Bystrzycy na granicy Lublina z gminą Wólka, objętej do tej pory ochroną pomnikową.

Przyjęta uchwała ma charakter przede wszystkim dostosowujący istniejącą formę ochrony przyrody, do miejsca na którym występuje chroniona roślina, zgodnie z rekomendacjami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie oraz zapisami ustawy o ochronie przyrody. Obecnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, miejsce to będzie objęte ochroną w postaci użytku ekologicznego. „Miłkowa Skarpa”. Jak sama nazwa wskazuje, jest przede wszystkim cennym siedliskiem miłka wiosennego rzadkiej rośliny chronionej. Znajduje się na lessowym zboczu doliny Bystrzycy na granicy naszego miasta z gminą Wólka, w pobliżu ul. Łysakowskiej i drogi ekspresowej S17 mówi Blanka Rdest-Dudak, Dyrektor Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej.

29 03 2023 Lublin ulica Pliszczynska Bystrzyca Jakubowicka Obszar Natura 2000 nowy uzytek ekologiczny Fot Maciej Kaczanowski

W celu uporządkowania statusu prawnego chronionego obszaru, dzisiejsza uchwała zniosła istniejące w tym miejscu pomniki przyrody (w formie płatów roślinności kserotermicznej) na powierzchni 0,38 ha ustanowione jeszcze w 1987 roku, wówczas znajdujące się w miejscowości Wólka. Od tej pory będzie to użytek ekologiczny pod nazwą „Miłkowa Skarpa”. Na tym terenie w 2022 roku Miasto zleciło ekspertom botanikom z Katedry Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej. W badaniach potwierdzono występowanie roślinności tworzącej ubogą murawę kserotermiczną, którą należy objąć ochroną, aby zapobiec jej zanikowi, a także obecność miłka wiosennego Adonis vernalis, rzadkiego gatunku występującego głównie w południowo-wschodniej części Polski. Roślina podlega ochronie ścisłej i wymaga ochrony czynnej. Na podstawie badań terenowych stwierdzono, że wielkość populacji miłka wiosennego na tym obszarze liczy 445 osobników, siedlisko należy więc do najliczniejszych na Lubelszczyźnie. Dodatkowo działki, na których znajduje się użytek ekologiczny znajduje się na obszarze Natura 2000 Bystrzyca Jakubowicka, która jest ostoją chronioną w ramach dyrektywy siedliskowej.

 

Użytek ekologiczny „Miłkowa Skarpa” otrzymał numer 1 w Gminnym Rejestrze Użytków Ekologicznych (GRUE). Użytkami ekologicznymi mogą być zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów jak zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, skarpy, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Teren użytku „Miłkowa Skarpa” podlega ochronie czynnej polegającej na koszeniu i odkrzaczaniu oraz ograniczaniu rozwoju roślinności inwazyjnej, zwłaszcza gatunków obcych. Nie wolno będzie tego miejsca niszczyć, przekształcać, zmieniać sposobu użytkowania tego terenu, zanieczyszczać, a nawet zbierać czy niszczyć rośliny i grzybów.

 

W Lublinie znajduje się wiele cennych okazów przyrody, które otaczamy ochroną, przede wszystkim są to pomniki przyrody drzewa i szpalery drzew.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

designed by know-line.pl