Nabór wniosków o stypendia Prezydenta Miasta Lublin

Data dodania: 11 styczeń 2016

[b]Do 31 stycznia 2016 r. trwa nabór wniosków o stypendia za osiągnięcia artystyczne o randzie międzynarodowej lub ogólnopolskiej uzyskane w 2015 r
Stypendium za osiągnięcie artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej może być przyznane osobie fizycznej, która:[/b]

-w dniu złożenia wniosku o stypendium nie ukończyła 30 roku życia,
-mieszka, pracuje lub pobiera naukę na terenie miasta Lublin,
-jest laureatem międzynarodowego lub ogólnokrajowego konkursu albo pleneru artystycznego o charakterze konkursowym.

Wniosek o stypendium składa osoba zainteresowana, a w przypadku osoby niepełnoletniej, jej opiekun prawny.

Do wniosku o stypendium należy dołączyć następujące załączniki:

-portfolio lub dokumentacja twórczości (np.: recenzje, opinie, kopie utworów bądź dzieł, nagrania audiovideo, katalogi, informacja dotycząca otrzymanych nagród i wyróżnień, w szczególności kopie dyplomów potwierdzające osiągnięcia z 2015 r.),
-opis indywidualnych osiągnięć artystycznych kandydata, w tym otrzymane nagrody i stypendia (maksymalnie 2 strony maszynopisu),
-co najmniej jedną rekomendację od osoby mającej dokonania w dziedzinie, której dotyczy wniosek o stypendium albo podmiotu prowadzącego działalność, której zakres dotyczy wniosku o stypendium,
-oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające prawdziwość danych wpisanych we wniosku.

Stypendium jest wypłacane jednorazowo i wynosi od 500 zł do 1.000 zł brutto. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne i spełniające wymagania formalne. O dochowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu do siedziby Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin.
Wniosek o stypendium za osiągnięcia artystyczne o randzie międzynarodowej lub ogólnopolskiej uzyskane w 2015 r. należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w formie pisemnej wraz z koniecznymi załącznikami na adres:

Wydział Kultury
Urząd Miasta Lublin
ul. Złota 2, 20-112 Lublin

Więcej informacji na stronie www.lublin.eu/kultura w zakładce "Projekty".

(lublin.eu)

designed by net-line.pl