Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Data dodania: 26 czerwiec 2023
Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nowe stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych w Lublinie wchodzą w życie od 1 lipca. W najbliższych dniach każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o zaktualizowanych stawkach.

 

Właściciele nieruchomości nie mają obowiązku składania nowej deklaracji i uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Do złożenia nowej deklaracji zobowiązani są jedynie właściciele, wobec których została wydana decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Termin i sposób uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostaje bez zmian, płatność wnosi się w terminach miesięcznych do 15 dnia każdego następnego miesiąca na numer indywidualnego rachunku bankowego.

 

Zmianę wysokości dotychczasowych stawek wymusiły rosnące koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, spowodowane m.in. inflacją, wzrostem cen paliw, energii i wynagrodzeń. Roczne wpływy z opłat powinny bilansować poziom rocznych wydatków całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, dlatego wiosną tego roku Rada Miasta Lublin podjęła decyzję o zwaloryzowaniu stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych. W roku 2022 dochód z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniósł ok. 89 mln zł. Według prognoz w roku 2023 dochód pozostanie na zbliżonym poziomie, natomiast wydatki wzrosną do ponad 105 mln zł. Oznacza to, że wydatki przewyższą dochódponad 16 mln zł. Pokrycie brakującej kwoty i zbilansowanie systemu wymagało podniesienia stawek opłat.

 

Nowe stawki opłat, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny, od 1 lipca wynoszą:

  • 29,50 zł od mieszkańca w zabudowie wielorodzinnej,
  • 33,50 od mieszkańca w zabudowie jednorodzinnej.

Nowa tabela stawek utrzymuje dotychczasowe ulgi dla rodzin wielodzietnych poprzez całkowite zwolnienie z opłat 6. i kolejnych członków rodziny wielodzietnej zamieszkujących wspólnie na nieruchomości (opłatę wnosi się jedynie za 5 osób będących członkami rodziny wielodzietnej). Cennik rozszerza także ulgę dla właścicieli domów jednorodzinnych za kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym. Od 1 lipca zwolnienie będzie wynosić 4,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, a nie jak obecnie od gospodarstwa.

 

Uchwała Rady Miasta Lublin z 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Uchwałą Rady Miasta Lublin z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej

designed by know-line.pl