Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Data dodania: 21 kwiecień 2023
Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w związku z rosnącymi kosztami systemu gospodarki odpadami konieczne jest zaktualizowanie wysokości stawek opłat za odbiór odpadów w Lublinie od 1 lipca. Projekty uchwał w sprawie planowanych zmiany, uwzględniające też rozszerzenie ulgi za kompostowanie bioodpadów, skierowano pod obrady radnym Rady Miasta na najbliższą sesję.

 

Obserwujemy wzrost kosztów systemu gospodarki odpadami, w tym kosztów transportu oraz zagospodarowania odpadów. Rosnące ceny paliwa, energii oraz wysokości wynagrodzeń powodują, że stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w umowach podpisanych w roku 2021 i 2022 wzrosły średnio o 22% w stosunku do poprzednio obowiązujących umów przetargowych. Ponadto, zawarto w nich klauzule waloryzacyjne na poziomie 7% w związku ze zmianą kosztów realizacji zamówienia, co wynika wprost z wymagań ustawy Prawo zamówień publicznych. Proponujemy zachowanie ulg dla rodzin wielodzietnych i rozszerzenie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców domków jednorodzinnych samodzielnie kompostujących bioodpady w kompostownikach przydomowych, które będzie wynosiło 4 zł na mieszkańca. Mamy nadzieję, że zachęci to mieszkańców do samodzielnego kompostowania odpadów w kompostownikach przydomowych – mówi Katarzyna Madoń-Kremeś, Zastępca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin.

 

W roku 2022 uzyskano dochód z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości ok. 89 mln zł. W roku 2023 można się spodziewać dochodu na zbliżonym poziomie, natomiast wydatki wyniosą ponad 105 mln zł. Oznacza to, że wydatki przewyższą dochódponad 16 mln zł. Pokrycie brakującej kwoty i zbilansowanie systemu wymaga podniesienia stawek opłat.

 

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaproponowano na poziomie:

  • 29,50 zł od mieszkańca – w zabudowie wielorodzinnej (dotychczasowa stawka opłaty wynosiła 24,80 zł od mieszkańca) – wzrost o 4,70 zł,
  • 33,50 od mieszkańca – w zabudowie jednorodzinnej (dotychczasowa stawka opłaty wynosiła 28,80 zł od mieszkańca) – wzrost o 4,70 zł.

Do proponowanych nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dostosowano także wysokość ulg dla rodzin wielodzietnych. Utrzymano zwolnienie z opłaty dla 6 i kolejnych mieszkańców zamieszkujących wspólnie na nieruchomości będących członkami rodziny wielodzietnej.

 

Biorąc pod uwagę koszt odbioru i zagospodarowania bioodpadów oraz ilość tych odpadów wytworzonych na mieszkańca tj. 70 kg/rok skalkulowano ponownie wysokość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie to wynosić ma 4,00 zł na mieszkańca zamieszkującego na nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej. Dotychczasowe zwolnienie wynosiło 5,00 zł za gospodarstwo domowe. Aktualnie 954 gospodarstwa domowe korzystają z ulgi z uwagi na kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym.

Obecnie obowiązująca metoda naliczania opłaty – od mieszkańca obowiązuje od 1 lipca 2021 roku i wprowadzona została uchwałą Rady Miasta Lublin z dnia 29 kwietnia 2021 r. tj. przed rozstrzygnięciem nowego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Umowy podpisane w wyniku przetargu zaczęły obowiązywać w poszczególnych sektorach od: 2 sierpnia 2021 r. (w sektorach: I,II,V), od 16 listopada 2021 r. (w sektorach: III,IV,VII) oraz od 1 lipca 2022 r. (w sektorze VI).

 

Od 1 lipca 2021 roku po zmianie metody naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mieszkańcy składali nowe deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do dnia 14 kwietnia 2023 r. złożono deklaracje obejmujące opłatami 292 743 mieszkańców. W tym okresie, Miasto podejmowało działania mające na celu uszczelnienie systemu gospodarki odpadami. Wydano 3 242 decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami w oparciu o dane pochodzące z rejestrów ewidencji ludności oraz ewidencji gruntów i budynków, danych o ilości zużytej wody, danych o dodatku węglowym, a także danych uzyskiwanych w toku kontroli właścicieli nieruchomości prowadzonych przez Straż Miejską Miasta Lublin. Ponadto w latach 2021-2022 wysłano ponad 19 tys. informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ponad 17 tys. upomnień.

 

Po wejściu w życie planowanych zmian, każdy właściciel nieruchomości, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzyma zawiadomienie o nowych stawkach opłaty i nie będzie musiał składać nowej deklaracji.

 

Projekty uchwał dostępne są w BIP pod poniższymi linkami:

 

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty:

Projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym:

designed by know-line.pl