Nowelizacja Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Data dodania: 28 wrzesień 2022
Nowelizacja Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) jest szeroko wykorzystywana w gospodarce, nie tylko do celów statystycznych, ale również do klasyfikowania podmiotów gospodarczych w rejestrach urzędo-wych. W związku z tym, każdy przedsiębiorca, tym samym użytkownik klasyfikacji, stosuje kody PKD do klasyfikowania prowadzonej przez siebie działalności.

Od 1 stycznia 2025 r. zostanie wprowa-dzona zaktualizowana klasyfikacja PKD 2025.
Celem nowelizacji klasyfikacji PKD jest potrzeba dostosowania klasyfikacji do zmieniającej się sytuacji gospodarczej oraz społecznej w Polsce i w Unii Europejskiej. Znowelizowana klasyfikacja będzie obejmowała nowe rodzaje działalności, które pojawiły się w gospodarce w ostatnich latach oraz za-pewni zharmonizowanie statystyk gospodarczych w ramach Unii Europejskiej w takich dziedzinach, jak gospodarka cyfrowa, gospodarka cyrkulacyjna czy bio-gospodarka. Ponadto, nowelizacja PKD po-zwoli na uwzględnienie potrzeb użytkowników krajowych.
W maju 2022 r. przyjęta została propozycja nowej struktury NACE. W związku z tym, że odpowiedni-kiem klasyfikacji NACE, na poziomie krajowym, jest Polska Klasyfikacja Działalności PKD Główny Urząd Statystyczny prowadzi konsultacje dotyczące poziomu krajowego nowej Polskiej Klasyfikacji Działal-ności PKD 2025, opartej na zrewidowanej NACE Rev. 2.1. Konsultacje te umożliwią użytkownikom kla-syfikacji PKD zaproponowanie zmian na poziomie krajowym – tj. piątego znaku PKD (XX.XX.A).
Wniosek o zmianę klasyfikacji PKD jak i projekty struktur klasyfikacji NACE Rev. 2.1 i PKD 2025 dostępne są pod adresem: https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkd_nowelizacja/pkd_noweliza-cja.htm.
Znaczenie Polskiej Klasyfikacji Działalności i jej powszechne wykorzystywanie nie tylko do celów sta-tystycznych oraz jej powiązanie ze Statystyczną Klasyfikacją Działalności Gospodarczych w Unii Euro-pejskiej – NACE sprawiają, że wszelkie zmiany klasyfikacji muszą być szeroko konsultowane z gronem odbiorców instytucjonalnych wzorem konsultacji realizowanych na potrzeby spisów powszechnych. Polska Klasyfikacja Działalności stanowi podstawę określania rodzaju działalności podmiotów gospo-darczych rejestrowanych w Polsce w rejestrach REGON, KRS i CEiDG oraz w systemach ewidencji pod-miotów gospodarczych, statutach, umowach spółek, aktach notarialnych i regulaminach wewnętrz-nych.

Wniosek o zmianę klasyfikacji PKD jak i projekty struktur klasyfikacji NACE Rev. 2.1 i PKD 2025 dostępne są pod adresem: https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkd_nowelizacja/pkd_nowelizacja.htm.

designed by net-line.pl