Otwarcie wystawy fotografii o Meksyku w Lublinie

Data dodania: 04 kwiecień 2011

Kawiar­nio — Księ­gar­nia “Spółdzielnia”
ul. Peowiaków 11

zapra­sza na

Wer­ni­saż foto­gra­fii pt. „Życie codzienne miesz­kań­ców San Mateo Ozolco w Meksyku”

6 kwiet­nia 2011 godz. 17.oo

Wystawa jest efek­tem dwu­let­niego pro­jektu reali­zo­wa­nego przez Dorotę Pry­mek — wolon­ta­riuszkę Fun­da­cji Poza Sche­ma­tem — w mek­sy­kań­skiej spo­łecz­no­ści w Ozolco. Dorota pro­wa­dziła zaję­cia edu­ka­cyjne dla mło­dzieży z tej nie­wiel­kiej miej­sco­wo­ści. Jed­nym z ele­men­tów były warsz­taty foto­gra­ficzne. W trak­cie tych spo­tkań mło­dzież uczyła się obsługi apa­ratu, pod­staw kom­po­zy­cji, a także dowia­dy­wała się, jak przy pomocy obrazu opo­wia­dać różne histo­rie. Jako ćwicze­nia prak­tyczne mło­dzi Mek­sy­ka­nie uwiecz­niali codzienne sytu­acje ze swo­jego naj­bliż­szego oto­cze­nia. W ten spo­sób powstała ta wystawa, która teraz pre­zen­to­wana jest w Łodzi.

Pod­czas wer­ni­sażu Dorota Pry­mek przed­stawi autor­ską pre­zen­ta­cję mul­ti­me­dialną pt. „Mek­syk subiektywnie”

wystawa otwarta do 13 kwietnia

więcej informacji na www.spoldzielniacafe.pl

designed by know-line.pl