Polskie Stolice Kultury – jak wykorzystać ich potencjał kulturalny?

Data dodania: 26 styczeń 2012

POLSKIE STOLICE KULTURY
JAK WYKORZYSTAĆ ich POTENCJAŁ KULTURALNY?
Cykl trzech seminariów i spotkań roboczych poświęconych
przyszłości kultury miast po rozstrzygnięciu konkursu ESK 2016.
3-4 lutego 2012, Lublin, Warsztaty Kultury

HARMONOGRAM:

Piątek, 3 lutego 2012, godz. 15.00
Warsztaty Kultury
Kultura uczestnictwa – dobre praktyki
Prezentacje lokalnych porozumień środowiskowo-samorządowych i inicjatyw partycypacyjnych Bygdoszczy, Łodzi, Poznania, Warszawy.

Sobota, 4 lutego 2012, godz. 10.00-13.00
Warsztaty Kultury
III edycja seminarium „Kultura i rozwój”
Metropolis XXI. Zmiana, rozwój, opór – współczesne strategie miejskie
Spotkanie inaugurujące III edycję seminariów organizowanych przez Collegium Civitas i Narodowe Centrum Kultury.

Sobota, 4 lutego 2012, godz. 14.00-17.00
Warsztaty Kultury
Polskie Stolice Kultury – spotkanie robocze dla uczestników konkursu ESK 2016

Kultura uczestnictwa – dobre praktyki
W ostatnich latach doszło do znaczącego przewartościowania. W wielu miastach
wspólną odpowiedzialność za kulturę i działania społeczne coraz częściej deklarują
lokalna władza, podmioty kultury i obywatelskie grupy przedstawicielskie. Inicjatywy
zjednoczone wokół działań kulturalnych upominają się również o poprawę jakości poziomej
komunikacji pomiędzy strukturami państwa a jego obywatelami, o poszerzenie
przestrzeni dialogu, o partycypację w decyzjach.
Ruchy te przybrały formę lokalnych porozumień samorządowo-kulturalnych. Na
Kongresach obywatelskich w Bydgoszczy, Łodzi, Poznaniu podczas publicznej, bezkompromisowej
debaty poszukiwano formuły zarządzania kulturą, która uwzględniać
będzie potrzeby mieszkańców. Lubelskim środowiskom kulturalnym chcemy zaprezentować
te doświadczenia. Spotkanie to otworzy pracę nad „Paktem dla Lublina”.

W programie prezentacje :
• Collegium Civitas – Kultura i rozwój – Edwin Bendyk;
• Obywatele Kultury – Pakt dla Kultury – Beata Chmiel, Beata Stasińska;
• Bydgoszcz – Kongres Kultury, Bydgoski Pakt dla Kultury, Obywatelska Rada
ds. Kultury – Olga Marcinkiewicz;
• Łódź – Regionalny Kongres Kultury – Łukasz Biskupski;
• Poznań – Poznański Kongres Kultury, Sztab antykryzysowy na rzecz
poznańskiej kultury – Andrzej Maszewski;
• Otwarty mikrofon.
Prowadzenie – Edwin Bendyk

III edycja seminarium „Kultura i rozwój”
Celem kolejnej edycji seminariów „Kultura i rozwój” jest stworzenie płaszczyzny do systematycznej, interdyscyplinarnej refleksji nad rozwojem miejskim w czasach pokryzysowego restartu. Postindustrialne modele obowiązujące do 2008 roku, odwołujące się do koncepcji niematerialnej gospodarki opartej na wiedzy wymagają ponownej analizy. Na ile koncepcje „creative cities” Charlesa Landry’ego i „klasy kreatywnej” Richarda Floridy mogą być źródłem inspiracji dla nowoczesnego kształtowania przestrzeni miejskiej i miejskiej kultury? Czy nie czas zacząć dyskusji o neoindustrializacji i jakie miejsce miałyby w tym procesie zająć przemysły kreatywne? Jak rozumieć kreatywność i innowacyjność jako źródła rozwoju metropolitalnego oraz poprawy jakości
życia? Jak wymieniać się doświadczeniami w wymiarze polskim i światowym?
Tak zaplanowany cykl doskonale koresponduje z pozostałymi tematami zaplanowanymi na lubelskie spotkanie. Odpowiedzi na kluczowe pytania seminarium chcemy poszukiwać w polskich miastach, odwołując się do doświadczeń ostatnich lat związanych ze staraniami o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury oraz innymi projektami społeczno- kulturalnymi. Liczymy, że wspólnie wypracujemy formułę współpracy w której seminaria staną się neutralną platformą ułatwiającą komunikację i wymianę wiedzy między miastami.
Równolegle do cyklu „Metropolis XXI” realizowany będzie drugi, warszawski cykl seminaryjny poświęcony przygotowaniom do projektu foresightu „Kultura 2030”. Konieczność opracowania scenariuszy rozwoju i przemian w kulturze w perspektywie nadchodzących dekad to jednak z konkluzji podsumowujących II edycją seminariów.
Projekt taki wymaga jednak zaangażowania i współpracy jak największej liczby interesariuszy, więc znowu wracamy do miast, gdzie kultura i jej przyszłość staje się ważnym elementem myślenia publicznego.

Metropolis XXI. Zm iana, rozwój, opór – współczesne strategie miejskie
Spotkanie inaugurujące III edycję seminariów pod hasłem „Metropolis XXI. Zmiana, rozwój, opór – współczesne strategie miejskie”. Celem spotkania, w którym uczestniczyć będą przedstawiciele miast – Polskich Stolic Kultury będzie zbudowanie listy najważniejszych wniosków i doświadczeń, pozytywnych i negatywnych z procesu starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. W oparciu o tę listę powstanie szczegółowy plan seminariów – odbywać się one będą w trybie wyjazdowym i dotrą do wszystkich Polskich Stolic Kultury. Każde spotkanie poświęcone będzie konkretnemu problemowi zdefiniowanemu podczas seminarium lubelskiego, w korespondencji z projektem Polskich Stolic Kultury.

Przebieg spotkania :
• Prezentacje przedstawicieli miast startujących w zmaganiach o tytuł ESK
(krótkie, skondensowane wystąpienia służące prezentacji najważniejszych konkluzji, doświadczeń i rekomendacji);
• Komentarz: dr Bożena Gierat – Bieroń, dr Paweł Kubicki (Uniwersytet Jagielloński);
• Dyskusja.
• Prowadzenie – Edwin Bendyk

Polskie Stolice Kultury
W czerwcu 2011 roku Wrocław zdobył tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016, zwyciężając dziesięciu konkurentów (Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Toruń, Warszawa). Kilkuletnia praca we wszystkich miastach-kandydatach na nowo określiła relacje pomiędzy aktorami lokalnej sceny: mieszkańcami, środowiskami artystycznymi, instytucjami i organizacjami samorządowymi, administracją lokalną, ujawniając potrzebę otwartej, bezkompromisowej debaty społecznej wokół „kultury uczestnictwa”.
Pół roku po zamknięciu konkursu otwieramy wędrujący projekt badawczy „Polskie Stolice Kultury”, którego celem jest obserwacja i diagnoza lokalnego oddziaływania projektu ESK. Chcemy postawić pytanie o rzeczywisty „efekt ESK”, i to zarówno o jego pozytywny, jak i negatywny wymiar. Jakie przyniósł i może przynieść korzyści, nie tylko w przyszłej polskiej ESK 2016? Czy pomógł środowiskom zdefiniować cele i dostarczył skutecznych narzędzi ich realizowania? Jakie ujawnił konflikty, czy są szansę ich rozwiązania?
Przede wszystkim zaś interesuje nas odpowiedź na pytanie – czy nie tylko metropolie, ale i inne miasta oraz mniejsze ośrodki regionalne mogą skorzystać z naszych doświadczeń i wypracowanych osiągnięć?
Na pierwsze spotkanie zaprosiliśmy osoby zaangażowane w proces przygotowania kandydatury we wszystkich jedenastu miastach. Chcemy rozpocząć je od diagnozy stanu obecnego i zaplanować dalszą pracę. Podczas pierwszego spotkania roboczego chcemy poruszyć następujące tematy: pozytywne i negatywne efekty kandydatury do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury; przykłady najciekawszych projektów z Aplikacji ESK; zagrożenia polityczne kandydowania; perspektywy: kulturalne poruszenie miasta, jak podtrzymać i stymulować mobilizację?; możliwe formy współpracy miejskich środowisk kulturalnych; dystrybucja know-how, wspieranie mniejszych i zagrożonych ośrodków.
Zaproszenie przyjęli: Sławomir Mojsiuszko (Białystok); Olga Marcinkiewicz, Karol Zamojski, Jerzy Jaworski (Bydgoszcz, Toruń); Aleksandra Szymańska, Romuald Wicza – Pokojski (Gdańsk); Piotr Zaczkowski (Katowice); Krzysztof Czyżewski, Rafał Koziński, Michał Karapuda (Lublin); Agata Etmanowicz, Łukasz Biskupski (Łódź); Andrzej Maszewski, Marcin Mackiewicz (Poznań); Marek Sztark, Wojciech Kłosowski (Szczecin); Bogna Świątkowska (Warszawa); Adam Chmielewski (Wrocław).

designed by know-line.pl