Pomysły na #SkweryOdNowa – po ocenie formalnej

Data dodania: 24 styczeń 2023
Pomysły na #SkweryOdNowa – po ocenie formalnej

Projekty zgłoszone do VI edycji Zielonego Budżetu przeszły ocenę formalną. Zespół ds. Zielonego Budżetu pozytywnie ocenił 22 z nich. Autorzy wniosków mają teraz 7 dni na złożenie odwołania, jeśli nie zgadzają się z otrzymaną oceną.

Tegoroczna szósta edycja Zielonego Budżetu dotyczyła przestrzeni, które od lat funkcjonują jako zieleń publiczna, ale po latach użytkowania wymagają remontu, „liftingu” i odświeżenia. Mieszkańcy zgłosili 44 pomysły na rewitalizację. Za nami ocena formalna projektów. Po kolejnym etapie, zaakceptowane projekty zostaną przekazane do weryfikacji merytorycznej Panelu Ekspertów – mówi Blanka Rdest-Dudak, Dyrektor Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Lublinie.

W naborze do VI edycji Zielonego Budżetu zgłoszono 44 pomysły na #SkweryOdNowa. W trakcie oceny formalnej brano pod uwagę między innymi czy zaproponowane działania należą do zadań własnych gminy albo powiatu, czy inwestycje są planowane na terenach miejskich, czy są zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego oraz czy np. nie kolidują z infrastrukturą naziemną lub podziemną. Oceny formalnej dokonywali pracownicy wydziałów i jednostek miejskich.

Autorzy projektów mają teraz 7 dni na złożenie odwołania, jeśli nie zgadzają się z oceną swojego wniosku. Termin zgłaszania uwag upływa 30 stycznia. Można je składać drogą elektroniczną na adres zielony@lublin.eu lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Biuro Partycypacji Społecznej, ul. Gilasa 3, 20-109 Lublin. Po rozpatrzeniu odwołań nastąpi etap oceny merytorycznej. Wnioski zostaną zaprezentowane Panelowi Ekspertów, który wskaże do realizacji najciekawsze. Kryteria oceny to:

 • dostępność i kontekst otoczenia – nasycenie najbliższego terenu zielenią, nawiązanie do najbliższego otoczenia, harmonijne wpasowanie się w istniejącą przestrzeń, zgodność pomysłu z lokalizacją;
 • funkcjonalność, pomysłowość, innowacyjność – zdolność zaspakajania potrzeb określonej grupy lub grup mieszkańców – niekoniecznie wszystkich możliwych przedziałów wiekowych, wpływ na integrację społeczną potencjalnych użytkowników, propagowanie aktywności w wybranych dziedzinach, sposób postrzegania zieleni w przestrzeni miejskiej, atrakcyjność, niekonwencjonalny sposób wykorzystania do wypoczynku i rekreacji;
 • udział zieleni – stopień zagospodarowania przestrzeni zielenią, uszanowanie i ochrona zieleni istniejącej, zwiększenie bioróżnorodności, wprowadzenie gatunków rodzimych, walory ekologiczne, edukacyjne, estetyczne;
 • liczba wniosków zgłoszonych do realizacji na terenie danej dzielnicy Miasta Lublin.

W skład Panelu Ekspertów wchodzą osoby reprezentujące Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej, Biuro Partycypacji Społecznej oraz eksperci i ekspertki z zakresu zieleni, gospodarki przestrzennej i krajobrazu:

 • dr hab. Ewa Trzaskowska, profesor KUL – Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu, Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;
 • mgr inż. Paweł Adamiec – Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu, Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;
 • dr Dawid Soszyński – Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu, Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;
 • mgr Marcin Skrzypek – Forum Kultury Przestrzeni, Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN;
 • dr inż. Adam Gawryluk – Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;
 • dr inż. Seweryn Malawski – Katedra Architektury Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;
 • dr hab. inż. arch. Natalia Przesmycka – prof. PL, Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Politechnika Lubelska.

Listę projektów wybranych do realizacji poznamy na początku marca.

Ocena formalna projektów Ocena formalna ZB 2023

designed by know-line.pl