Projekty Budżetu Obywatelskiego po ocenie formalnej

Data dodania: 29 czerwiec 2024
Projekty Budżetu Obywatelskiego po ocenie formalnej

144 spośród 216 projektów zgłoszonych w ramach XI edycji Budżetu Obywatelskiego spełniło kryteria formalne. O przeznaczeniu 14,7 mln zł z budżetu miasta zadecydują mieszkanki i mieszkańcy w głosowaniu, które rozpocznie się 23 września i potrwa do 10 października. Ostateczną listę pomysłów realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2025 r., podobnie jak w poprzednich edycjach, poznamy jesienią.

Gratuluję wszystkim osobom, których projekty po wakacjach staną do walki o głosy mieszkanek i mieszkańców Lublina. To już jedenasty rok naszych wspólnych inwestycji w poprawę jakości życia w mieście i gorąco zachęcam do udziału w nadchodzącym głosowaniu. Zwycięskie projekty umieścimy w projekcie uchwały budżetowej miasta na 2025 r. na liście zadań zaplanowanych do realizacji w przyszłym roku – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkanki i mieszkańcy Lublina zgłosili łącznie 216 projektów, w tym 133 dzielnicowych i 83 ogólnomiejskich. Pozytywną ocenę uzyskały 144 projekty, 71 negatywą, a 1 projekt został wycofany przez autora. W trakcie oceny formalnej brano pod uwagę, m.in. czy zgłoszone pomysły należą do zadań własnych gminy albo powiatu i są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego, a także czy inwestycje zaplanowane są na terenach należących do miasta. Część ocenionych pozytywnie projektów jest możliwa do realizacji po ich modyfikacji, zapisanej w ocenie. Szczegółowe informacje z zakresu zalecanych zmian, które wskazał Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, autorzy projektów mogą uzyskać w Biurze Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Lublin, tel. 81 466 25 60 mail: obywatelski@lublin.eu. Lista zgłoszonych projektów wraz z oceną formalną dostępna jest na stronie decyduje.lublin.eu.

Zgodnie z regulaminem autorzy projektów mają 7 dni na złożenie odwołania (do 5 lipca włącznie), jeśli nie zgadzają się z oceną formalną projektu. Można je zgłaszać drogą elektroniczną na adres obywatelski@lublin.eu, pisemnie w Biurze Obsługi Mieszkańców, bądź za pośrednictwem poczty na adres: Biuro Partycypacji Społecznej, ul. Gilasa 3, I piętro, pok. 107.

Złożone projekty klasyfikowane są w dwóch kategoriach:

  • dzielnicowe – czyli takie, które w sposób szczególny służą mieszkankom i mieszkańcom danej dzielnicy. Ich maksymalna wartość nie może przekroczyć 400 tys. zł. Taka kwota zostanie wykorzystana w każdej dzielnicy, o ile projekty we wszystkich dzielnicach będą złożone. W innym przypadku niewykorzystane pieniądze wrócą do puli ogólnomiejskiej. Projekty dzielnicowe mogą mieć charakter wyłącznie infrastrukturalny, a więc dotyczyć budowy, przebudowy czy remontu;
  • ogólnomiejskie – dotyczą potrzeb mieszkanek i mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy lub miejsce ich realizacji nie jest przypisane do konkretnego terenu. Projekty ogólnomiejskie dzielą się na:
    • nieinwestycyjne – tzw. „miękkie”, które nie przewidują realizacji inwestycji, czyli dotyczą np.: organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych czy animacji społecznej. Ich wartość nie może przekroczyć 200 tys. zł;
    • inwestycyjne – tzw „twarde”, są to projekty o zasięgu oddziaływania wykraczającym poza obszar jednej dzielnicy. Maksymalna wartość projektu ogólnomiejskiego nie może przekroczyć 1 mln zł. Może obejmować maksymalnie dwa zadania inwestycyjne, przez co rozumie się przedsięwzięcie o spójnym zakresie rzeczowym, zarówno pod względem lokalizacji, jak i przeznaczenia, mające za zadanie osiągnięcie wspólnego celu. Np. remont dwóch sąsiadujących ulic będzie jednym zadaniem inwestycyjnym, ale remont dwóch ulic w różnych lokalizacjach, to już dwa odrębne zadania. Zgłoszony pomysł nie może zakładać stworzenia wyłącznie dokumentacji.

W ramach XI edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkanki i mieszkańcy Lublina ponownie zdecydują w głosowaniu, na co Miasto przeznaczy 14,7 mln zł. Każda z 27 dzielnic miasta ma zagwarantowane do dyspozycji 400 tys. zł, pod warunkiem uzyskania przez projekt min. 100 głosów.

designed by know-line.pl