Regulamin konkursów serwisu koziolek.pl

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Organizatorem konkursów dla czytelników Lubelskiego Serwisu Informacyjnego koziolek.pl, zwanych dalej Konkursami jest Redakcja Serwisu koziolek.pl z siedzibą w Lublinie, ul. Asnyka 6, zwana dalej Serwisem koziolek.pl. Konkursy przeznaczone są czytelników Serwisu koziołek.pl, i są publikowane stronie internetowej www.koziolek.pl
 2. Uczestnikiem Konkursów może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursach pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
 3. W Konkursach nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Serwisu koziolek.pl oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

§ 2 Zasady uczestnictwa w Konkursach

 1.  Konkursy polegają na udzieleniu odpowiedzi na zadane na stronie internetowej pytanie konkursowe we wskazanym terminie, poprzez formularz konkursowy.
 2. Nagrodą w Konkursach mogą być: nagroda rzeczowa lubbilet/karnet/zaproszenie upoważniający do uczestnictwa w imprezie kulturalnej lub innej, bądź do korzystania z obiektów sportowych.
 3.  Zwycięzcą zostaje autorodpowiedziwybranyprzez Komisję Konkursu. Nagroda nie może być zamieniona na ekwiwalent pieniężny.
 4. W przypadku, gdy Redakcja Serwisu koziolek.pl nie będzie mogło ustalić autora zwycięskiej odpowiedzi w ciągu 48 godzin od momentu ogłoszenia zwycięzcy, nagroda może nie zostać przyznana. Nagroda może przejść w takim przypadku do innego konkursu.
 5. Odbiór nagrody odbywa się w sposób i w terminie określonym przez organizatora, o którym zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony drogą mailową po rozstrzygnięciu konkursu.
 6. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych tj. imienia, nazwiska oraz adresu mailowego Redakcji Serwisu koziolek.pl oraz w przypadku zwycięstwa w Konkursie organizatorom wydarzenia, na które nagrodą jest bilet/karnet/zaproszenie, w celu realizacji uprawnień wynikających z nagrody. Dane osobowe Uczestnika Konkursu są usuwane po zakończeniu konkursu, a dane Zwycięzcy konkursu po odebraniu nagrody i usunięciu informacji konkursowej ze strony www.koziolek.pl.(patrz Polityka Prywatności)

§ 3 Reklamacje

 1.  Reklamacje związane z Konkursami mogą być kierowane do Redakcji koziolek.pl. wyłącznie w formie pisemnej, w terminie 7dni od daty zakończenia danego Konkursu.
 2.  Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia przesyłki.
 4. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14dni od daty otrzymania reklamacji.
 5. Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Redakcję Serwisu koziolek.pl. Wszelkie decyzje Redakcji Serwisu koziolek.pl będą wiążące i ostateczne.
 7. Redakcja Serwisu koziolek.pl jest uprawniona do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 4 Komisja Konkursowa. Wykluczenia z udziału w Konkursach

 1. Kontrola poprawności prowadzenia Konkursów i ich zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na dwuosobowej Komisji konkursowej. Decyzje w/w Komisja podejmuje wspólnie; w razie braku jednomyślności członków Komisji przy podejmowaniu decyzji rozstrzyga Właściciel Serwisu koziolek.pl sprawujący pieczę nad Konkursami organizowanymi przez Serwis koziolek.pl.
 2. Decyzje Komisji dotyczące rozstrzygnięć Konkursu są ostateczne.
 3. Redakcja Serwisu koziolek.pl ma prawo w każdym momencie trwania Konkursów wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego podjęło uzasadnione podejrzenie o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Redakcja Serwisu koziolek.pl ponosi odpowiedzialność za organizację Konkursów i treść Konkursów.
 2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursów w Serwisie koziolek.pl., o ile nie został opublikowany szczegółowy regulamin konkretnego Konkursu. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. W uzasadnionych przypadkach Serwis koziolek.pl może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie www.koziolek.pl
 4. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronach internetowych www.koziolek.pl
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
designed by know-line.pl