Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

Data dodania: 15 maj 2023
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

15 maja, rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Dla absolwentów podstawówek miejskie placówki przygotowały blisko 7 tys. miejsc. Dokumenty można składać droga elektroniczną, do 23 czerwca.

 

O godzinie 8.00 uruchomiliśmy elektroniczny system rekrutacyjny i tym samym rozpoczęliśmy przyjmowanie wniosków od uczniów chcących rozpocząć naukę w naszych szkołach średnich. Mając świadomość, że przyjęcie po raz drugi 1,5 rocznika uczniów stanowi duże wyzwanie, do rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 przygotowaliśmy się z dużą starannością. Dzięki temu w lubelskich szkołach mamy zabezpieczone miejsca dla wszystkich chętnych, a miejskie placówki czekają na absolwentów klas 8. szkół podstawowych z Lublina, a także z okolicznych miejscowości – mówi Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania.

 

Szkoły ponadpodstawowe, których organem prowadzącym jest Miasto Lublin przygotowały dla kandydatów 6940 miejsc w 218 oddziałach rekrutacyjnych, w tym 128 oddziałów w 22 liceach ogólnokształcących, 73 oddziały w 15 technikach i 17 oddziałów w 8 szkołach branżowych I stopnia. Liczba oddziałów w odniesieniu do bieżącego roku szkolnego wzrośnie średnio o około 10% (w poprzednim roku zaplanowano 6410 miejsc w 202 oddziałach). W poszczególnych typach szkół planowany wzrost liczby oddziałów kształtuje się następująco: w liceach o 9,4%, w technikach o 7,4%.

 

W klasach VIII szkół, których organem prowadzącym jest miasto Lublin w obecnym roku szkolnym 2022/2023 uczy się 4003 uczniów. Przy dotychczasowym trendzie zainteresowania kształceniem w szkołach publicznych prowadzonych przez Miasto Lublin, wśród kandydatów do klas I spoza Lublina lub ze szkół prowadzonych przez inne podmioty niż samorząd, w roku szkolnym 2023/2024 w klasach I będzie uczyło się około 6865 uczniów.

 

W rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 kandydat do klasy I szkoły ponadpodstawowej, której organem prowadzącym jest Miasto Lublin może wybrać trzy szkoły i dowolną liczbę oddziałów w danej szkole.

 

Kandydaci do klasy międzynarodowej, klas dwujęzycznych i klas sportowych w wybranych szkołach muszą przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych lub sprawdzianu sprawności fizycznej. Terminy sprawdzianów publikowane są na stronach poszczególnych szkół.

 

Wybierając szkołę techniczną lub branżową, kandydat zobowiązany jest wykonać badania o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Badania wykonywane są bezpłatnie w Ośrodkach Medycyny Pracy. Skierowanie na badania kandydaci otrzymają w szkole macierzystej (jeżeli kandydat uczy się w szkole prowadzonej przez gminę Lublin) lub w szkole technicznej lub branżowej, do której kandyduje (jeżeli kandydat rekrutuje się samodzielnie ze szkoły z innej gminy lub ze szkoły prowadzonej przez inne podmioty niż Gmina Lublin).

 

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów do klas I szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego. Dla kandydatów rekrutujących się do szkół ponadpodstawowych, których organem prowadzącym jest Miasto Lublin system dostępny jest na stronie edu.lublin.eu, w zakładce Aplikacje dla rodziców. Nabór prowadzą komisje rekrutacyjne powołane przez dyrektorów poszczególnych szkół ponadpodstawowych.

 

Licea ogólnokształcące prowadzone przez Miasto Lublin, przygotowały dla tegorocznych kandydatów 4096 miejsc w 128 oddziałach. Kandydaci będą kształcić się w oddziałach z rozszerzeniami w zakresie przedmiotów humanistycznych, matematyczno-fizyczno-informatycznych, biologiczno-chemicznych i innych, w zależności od oferty liceum ogólnokształcącego przygotowanej przez szkołę na rok szkolny 2023/2024. Kandydaci liceum ogólnokształcącego dla dorosłych mają do dyspozycji 204 miejsca w 6 oddziałach Centrum Kształcenia Ustawicznego.

 

Ogólnodostępne szkoły zawodowe prowadzone przez Miasto Lublin oferują łącznie:

  • 544 miejsca w 17 oddziałach 8 branżowych szkół I stopnia, kształcących w 17 zawodach,
  • 2336 miejsca w 73 oddziałach 15 techników, kształcących w 42 zawodach,
  • 128 miejsc w 4 oddziałach 4 branżowych szkół II stopnia, kształcących w 5 zawodach, w tym w trybie stacjonarnym 2 oddziały 2 szkół w 2 zawodach, w trybie zaocznym 2 oddziały 2 szkół w 3 zawodach,
  • 238 miejsc w 7 oddziałach szkoły policealnej, kształcącej w trybie zaocznym w 5 zawodach.

Ogółem w szkołach zawodowych wszystkich typów, prowadzonych przez Miasto Lublin młodzież może kształcić się w 68 zawodach. W bieżącym roku, po raz pierwszy w systemie rekrutacji będzie można wybrać zawód technik aranżacji wnętrz, technik automatyk, technik ogrodnik, operator obrabiarek skrawających, mechatronik. W poprzednich dwóch latach szkolnych ofertę szkół wzbogacono o takie zawody jak: technik spawalnictwa, technik robotyk, technik stylista, technik programista, technik rachunkowości, technik dekarstwa. Pełny wykaz zawodów znajduje się na stronie zawodowcy.lublin.eu.

 

Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przygotowano łącznie 217 miejsc w 25 oddziałach, w tym:

  • 106 miejsc w 8 oddziałach 2 branżowych szkół specjalnych I stopnia, kształcących w 10 zawodach,
  • 39 miejsc w 6 oddziałach 2 techników specjalnych, kształcących w 5 zawodach,
  • 15 miejsc w 3 oddziałach szkoły policealnej specjalnej, kształcącej w trybie dziennym w 2 zawodach,
  • 52 miejsca w 7 oddziałach 2 szkół specjalnych przysposabiających do pracy,
  • 5 miejsc w 1 oddziale liceum ogólnokształcącego specjalnego.

Oferty dla kandydatów dostępne są na stronach internetowych szkół oraz bezpośrednio na stronie systemu rekrutacji.

 

designed by know-line.pl