Rekrutacja zimowa na UMCS

Data dodania: 19 styczeń 2023
Rekrutacja zimowa na UMCS

30 stycznia 2023 r. rozpocznie się zimowa rekrutacja na studia w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W tym roku podczas zimowego naboru oferujemy kandydatom i kandydatkom bezpłatne, trzysemestralne studia dzienne II stopnia z fizyki technicznej, geoinformatyki, gospodarki przestrzennej oraz inżynierii nowoczesnych materiałów. Internetowa rejestracja potrwa do 20 lutego.

Studia na kierunku fizyka techniczna prowadzone są na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS oraz dają możliwość poznania zaawansowanych narzędzi, programów oraz systemów informatycznych wykorzystywanych we współczesnej fizyce, technologii czy medycynie. Student będzie miał możliwość przeprowadzenia eksperymentów i poznania zaawansowanych technik pomiarowych oraz obsługi specjalistycznej aparatury. Absolwent fizyki technicznej podejmie pracę w różnego rodzaju instytucjach badawczych, przemysłowych i centrach rozwojowych. Znajdzie też zatrudnienie w placówkach ochrony zdrowia, firmach prowadzących badania kliniczne oraz instytucjach związanych z medycyną, biologią, biotechnologią, w specjalistycznych laboratoriach policyjnych czy instytucjach wojskowych. Limit miejsc na tym kierunku wynosi 15.

Inżynieria nowoczesnych materiałów to kierunek prowadzony również przez WMFiI, który daje możliwość poszerzenia wiedzy w zakresie tworzenia i metod badania materiałów nowej generacji. Po ukończeniu studiów absolwent znajdzie zatrudnienie w instytutach badawczych, w przemysłowych centrach rozwojowych, w placówkach i firmach prowadzących badania kliniczne oraz w instytucjach związanych z medycyną, biologią, biotechnologią, a także w laboratoriach policyjnych, instytucjach wojskowych, w przemyśle chemicznym i biotechnologicznym oraz wszędzie tam, gdzie produkcja lub usługi opierają są na znajomości zagadnień technicznych związanych z produkcją nowoczesnych materiałów. Limit miejsc – 15.

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS oferuje z kolei w rekrutacji zimowej studia na kierunkach geoinformatyka i gospodarka przestrzenna. Studiując geoinformatykę można nabyć wiedzę w zakresie metod statystycznych i geostatystycznych służących do analizy procesów zachodzących w środowisku geograficznym, nauczyć się tworzenia i wykorzystywania baz danych przestrzennych w badaniach naukowych i pracach wdrożeniowych, a także poznać funkcjonalność różnych aplikacji GIS (komercyjnych i open source). Po ukończeniu studiów na tym kierunku absolwent będzie mógł zostać zatrudniony m.in.: w organach państwowych związanych z tworzeniem i rozwijaniem Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, w instytucjach państwowych odpowiedzialnych za gromadzenie i udostępnianie krajowych rejestrów informacji przestrzennej, w organach administracji rządowej i samorządowej, służbach mundurowych, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, a także w jednostkach sektora prywatnego zajmujących się rozwojem i dystrybucją programów komputerowych z zakresu GIS i dziedzin pokrewnych. Limit miejsc wynosi 30.

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna dają możliwość nabycia wiedzy na temat prawnych i administracyjnych instrumentów, systemów i narzędzi planowania oraz zarządzania przestrzenią, pozwalają rozwijać umiejętność przygotowania ekspertyz i opinii z zakresu gospodarki przestrzennej oraz wykorzystywania technologii i systemów informatycznych niezbędnych w zarządzaniu przestrzenią. Studenci będą mogli wybrać jedną z dwóch specjalności: polityka przestrzenna i urbanistyka oraz gospodarka regionalna. Absolwent tego kierunku podejmie pracę m.in. w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, w instytucjach publicznych związanych z gospodarką przestrzenną, w organizacjach działających na rzecz wspomagania rozwoju, pracowniach planistycznych i projektowych. Limit miejsc – 45.

Rekrutacja na ww. kierunki odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów, zaś postępowanie kwalifikacyjne będzie prowadzone na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych. *Wyjątek stanowi geoinformatyka, gdzie rekrutacja dla absolwentów studiów I i II stopnia z innych kierunków odbywa się na podstawie konkursu średnich ocen z: oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz oceny z pisemnego testu kompetencyjnego z zakresu studiów I stopnia z geoinformatyki.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji wraz z opisem wszystkich kierunków i listą niezbędnych dokumentów znajduje się na stronie internetowej: www.rekrutacja.umcs.pl

Pragniemy również poinformować, że podczas zimowego naboru trwa także rekrutacja na niektóre kierunki studiów podyplomowych, na których słuchacz może uzupełnić dotychczas zdobytą wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Obecnie prowadzimy nabór na takie kierunki jak: analiza danych, diagnoza i terapia neuropsychologiczna, historia i wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli, lider zarządzania kryzysowego, mediacja szkolna i sądowa, muzealnictwo, nauczanie języka polskiego jako obcego, nauczanie matematyki, neurologopedia, ochrona danych osobowych, podyplomowe studium prawa podatkowego, psychologia edukacyjna z przygotowaniem pedagogicznym, social media marketing, tłumaczenie ustne (język angielski). Rejestracja w systemie rekrutacyjnym potrwa do 31 stycznia 2023 r., z wyjątkiem trzech kierunków: muzealnictwo, nauczanie języka polskiego jako obcego oraz tłumaczenie ustne (język angielski), gdzie termin ten upływa 15 lutego br.

Wszystkie informacje dotyczące oferty studiów podyplomowych, terminarz rekrutacji oraz cennik znajdują się na stronie internetowej: https://rekrutacja.umcs.pl/studia-podyplomowe/

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z bogatej oferty kształcenia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

 

designed by net-line.pl