Rusza rekrutacja pierwszoklasistów

Data dodania: 17 luty 2023
Rusza rekrutacja pierwszoklasistów

27 lutego miejskie szkoły podstawowe rozpoczynają przyjmowanie zgłoszeń dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024. Rodzice mają możliwość złożenia dokumentów do 13 marca.

 

Z końcem lutego rozpoczynamy proces zgłoszenia i rekrutacji nowego rocznika pierwszoklasistów do lubelskich szkół podstawowych. Na nowych uczniów czeka blisko 3 tys. miejsc. Oferta edukacyjna obejmuje 43 szkoły, w tym 36 samodzielnych oraz 7 funkcjonujących w zespołach. Z myślą o dzieciach z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego przygotowaliśmy 150 miejsc w oddziałach integracyjnych w pięciu szkołach – mówi Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania.

 

W roku szkolnym 2023/2024 do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Lublin, kandydaci do klas pierwszych mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych, integracyjnych i oddziału sportowego. Oddział sportowy z dyscypliną pływanie dostępny jest w Szkole Podstawowej nr 23, z kolei oddziały integracyjne w Szkołach Podstawowych nr: 15, 28, 32, 43 i 51.

 

Zapisy do klas I szkół podstawowych prowadzone są dwuetapowo. Pierwszym krokiem jest przyjmowanie zgłoszeń od rodziców dzieci mieszkających w obwodzie danej szkoły. Aby kandydat mógł rozpocząć naukę jako pierwszoklasista w szkole, w obwodzie której mieszka, jego opiekunowie muszą złożyć wniosek zgłoszeniowy do danej placówki w terminie od 27 lutego do 13 marca. Szkoły, które po zapisach kandydatów zamieszkałych w ich obwodach będą dysponowały jeszcze wolnymi miejscami, przeprowadzą postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca. Rekrutacja na wolne miejsca odbywać się będzie w terminie od 21 do 28 marca. O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

W terminie od 21 do 28 marca odbywa się też rekrutacja dzieci z orzeczeniem do oddziałów integracyjnych oraz kandydatów do oddziału sportowego. Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego można zapisać do ogólnodostępnej klasy I szkoły obwodowej na zasadach zgłoszenia w terminie od 27 lutego do 13 marca lub rekrutować w terminie od 21 marca do 28 marca do oddziału w szkole poza obwodem (na wolne miejsca) albo do oddziału integracyjnego na miejsca dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Każdy z kandydatów może złożyć tylko jeden wniosek: zgłoszeniowy albo rekrutacyjny. Oznacza to, że kandydaci, którzy będą przystępowali do rekrutacji na wolne miejsca poza obwodem swojej szkoły lub kandydaci do oddziału integracyjnego (miejsca dla dzieci z orzeczeniem), a także kandydaci do oddziału sportowego, nie składają w swoich szkołach obwodowych wniosku zgłoszeniowego.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca brane są pod uwagę następujące kryteria:

  • rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły, oddziału przedszkolnego w danej szkole lub szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół, w ramach którego funkcjonuje dana szkoła – 8 pkt.;
  • kandydat realizuje roczne przygotowanie przedszkolne w danej szkole – 8 pkt.;
  • rodzice/opiekunowie prawni kandydata wskazali Lublin jako miejsce zamieszkania i złożyli roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie: oboje rodzice/rodzic samotnie wychowujący/oboje opiekunowie prawni/opiekun prawny samotnie wychowujący kandydata – 4 pkt.; jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata – 2 pkt.;
  • przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata jest zatrudniony lub prowadzi działalność gospodarczą na terenie gminy Lublin – 1 pkt;
  • przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych lub rodzeństwo kandydata jest absolwentem szkoły – 1 pkt;
  • rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola lub żłobka funkcjonującego na terenie obwodu danej szkoły – 1 pkt.

Zapisy i rekrutacja do szkół podstawowych odbywają się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić, podpisać i przesłać podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do szkoły. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane lub profile zaufane obojga rodziców/opiekunów, którzy podpisują wniosek w formie elektronicznej. W przypadku rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis. Osoby, które nie mają możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą wypełnić wniosek online lub odręcznie i dołączając wymagane załączniki (o ile dotyczą) złożyć w szkole obwodowej lub szkole pierwszego wyboru, w miejscu wyznaczonym na terenie szkoły lub w sekretariacie szkoły.

 

Wniosek zgłoszeniowy dostępny jest na stronie Lubelskiego Portalu Oświatowego edu.lublin.eu w zakładce Aplikacje dla rodziców. Należy wybrać punkt – Nabór do szkół podstawowych. Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę Zgłoś kandydaturę (zakładka będzie dostępna w systemie elektronicznym zgodnie z harmonogramem zapisów od godz. 8.00 dnia 27.02.2023 r.). Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie, uzupełnić wniosek zgłoszeniowy kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

 

Więcej informacji o rekrutacji do szkół podstawowych znajduje się na stronie lublin.eu.

 

27 lutego rozpoczyna się także rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Szczegóły również na stronie: lublin.eu

designed by know-line.pl