Ruszyła rekrutacja do przedszkoli i zapisy do klas pierwszych

Data dodania: 26 luty 2024
Ruszyła rekrutacja do przedszkoli i zapisy do klas pierwszych

Na lubelskich przedszkolaków czeka 10,5 tys. miejsc w miejskich placówkach. Dzisiaj (26 lutego) ruszyła rekrutacja. Rozpoczęły się także zapisy do klas I szkół podstawowych przez kandydatów, którzy podejmą naukę w szkole, w obwodzie której zamieszkują. Natomiast rekrutacja dla kandydatów spoza obwodu rozpocznie się 19 marca.

Dzisiejszy poniedziałek to bardzo ważny dzień w kalendarzu wielu lubelskich rodziców. Rozpoczęliśmy rekrutację do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz wystartowały zapisy do klas pierwszych. Przypominam, że w przypadku naboru do szkół podstawowych obowiązuje rejonizacja – w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej i odbywa się to na podstawie zgłoszenia. Natomiast jeżeli rodzice chcą posłać dziecko do innej szkoły, wówczas muszą poczekać do 19 marca, na start procesu rekrutacji. Co ważne, będzie ona dotyczyła tylko tych szkół, w których będą jeszcze wolne miejsca. Natomiast ograniczenie to nie dotyczy rekrutacji do przedszkoli, tu rodzic w procesie aplikacji może wybrać aż siedem placówek – mówi Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania.

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Rekrutacja potrwa do 8 marca. Rodzice będą mogli wybrać maksymalnie 7 placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku wskazują w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej. O przyjęciu dziecka nie będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Proces rekrutacji jest dwuetapowy, najpierw pod uwagę brane są kryteria ustawowe uwzględniające potrzeby osób mających trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną, zaś w drugim etapie brane są pod uwagę kryteria gminne, uwzględniające zakres społecznych potrzeb rodziny.

Kryteria ustawowe zgodnie z prawem oświatowym są brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Wskazane kryteria to: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie oraz objęcie kandydata pieczą zastępczą. Wskazane kryteria mają jednakową wartość, po 20 punktów każde.

Kryteria gminne są brane pod uwagę w przypadku uzyskania równorzędnych wyników w kryteriach ustawowych lub jeżeli po zakończeniu 1. etapu przedszkole lub oddział ma jeszcze wolne miejsca. Są to:

 • oboje rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący kandydata pozostają w zatrudnieniu lub prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w systemie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne – 4 punkty;
 • oboje rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący kandydata wskazali miasto Lublin jako miejsce zamieszkania a ich roczne zeznania podatkowe PIT za rok ubiegły zostały złożone w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie – 3 punkty;
 •  tylko jeden z rodziców (prawnych opiekunów) wskazał miasto Lublin jako miejsce zamieszkania, a jego roczne zeznanie podatkowe PIT za rok ubiegły zostało złożone w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie – 2 punkty;
 • rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja będzie uczęszczało do: tego samego przedszkola, o przyjęcie do którego ubiega się kandydat, lub oddziału przedszkolnego w tej samej szkole podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, o przyjęcie do którego ubiega się kandydat, lub szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, o przyjęcie do którego ubiega się kandydat, lub zespołu, w skład którego wchodzi przedszkole lub szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny, o przyjęcie do którego ubiega się kandydat – 5 punktów;
 • rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący kandydata złożyli wnioski o przyjęcie dwojga lub więcej dzieci do tego samego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w tej samej szkole podstawowej – 4 punkty;
 • rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący kandydata wskazali we wniosku o przyjęcie, w pierwszej preferencji dane przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej jako najdogodniejszy – 2 punkty.

Kalendarz rekrutacji do przedszkoli:

 • składanie wniosku wraz z załącznikami: od 26 lutego od godz. 8.00 do 8 marca do godz. 15.00;
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 3 kwietnia godz. 12.00;
 • potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 3 kwietnia od godz. 12.00 do 9 kwietnia do godz. 15.00;
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 11 kwietnia godz. 12.00;
 • w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej;
 • przygotowanie i wydanie odmowy przyjęcia: do 3 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia;
 • złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 3 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia;
 • rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 3 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego dostępnego za pośrednictwem strony Lublin.eu. Aby uczestniczyć w rekrutacji dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy, w terminie rekrutacji, tj. od 26 lutego do 8 marca wejść na stronę Lubelskiego Portalu Oświatowego edu.lublin.eu, wybrać zakładkę: aplikacje dla rodziców/ kandydatów i kliknąć w zakładkę: nabór do przedszkoli/ Nabór Przedszkola. Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego (link bezpośredni http://naborp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin/). Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć, klikając w zakładkę: zgłoś kandydaturę. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie, należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z załącznikami. Wszystkie szczegóły, terminy i kryteria dotyczące rekrutacji do przedszkoli dostępne są na stronie Lublin.eu.

Zapisy do klas I szkół podstawowych

Dotyczą kandydatów, którzy podejmą naukę w szkole, w obwodzie której zamieszkują. Natomiast 19 marca rozpocznie się rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu w tych szkołach podstawowych, które będą dysponowały jeszcze wolnymi miejscami. Rekrutacja będzie dotyczyła także dzieci do oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych nr: 15, 28, 32, 43 i 5 oraz kandydatów do oddziału sportowego w Szkole Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich.

Zapisy do klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025 prowadzone są dwuetapowo:

 • zgłoszenia do szkół z określonym obwodem – dla kandydatów, którzy podejmą naukę w szkole, w obwodzie której zamieszkują; zgłoszenie odbywa się na wniosek zgłoszeniowy złożony przez rodzica w terminie od 26 lutego do 11 marca;
 • rekrutacja – na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu do klas ogólnodostępnych, do oddziałów integracyjnych (miejsca dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) oraz do oddziału sportowego; rekrutacja odbywa się na wniosek rodzica złożony w szkole pierwszego wyboru w terminie od 19 do 26 marca i prowadzona jest z zastosowaniem systemu elektronicznego edu.lublin.eu → aplikacje dla rodziców → nabór do szkół podstawowych.

Każdy z kandydatów może złożyć tylko jeden wniosek: zgłoszeniowy albo rekrutacyjny. Oznacza to, że kandydaci, którzy będą przystępowali do rekrutacji na wolne miejsca poza obwodem swojej szkoły lub kandydaci do oddziału integracyjnego (miejsca dla dzieci z orzeczeniem), kandydaci do oddziału sportowego, nie składają w swoich szkołach obwodowych wniosku zgłoszeniowego. Informacja ta dotyczy szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Lublin.

Zgłoszenia prowadzone są z wykorzystaniem systemu informatycznego dostępnego za pośrednictwem strony Lublin.eu. Aby zgłosić dziecko do szkoły obwodowej lub uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, należy wejść na stronę Lubelskiego Portalu Oświatowego edu.lublin.eu, wybrać zakładkę: aplikacje dla rodziców/ kandydatów, a następnie zakładkę: elektroniczna rekrutacja do szkół podstawowych. Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego. Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę „zgłoś kandydaturę”. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie, uzupełnić wniosek o przyjęcie do oddziału klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Wszystkie szczegóły, terminy i kryteria dotyczące zapisów i rekrutacji do klas I szkół podstawowych dostępne są na stronie Lublin.eu.

designed by know-line.pl