Ruszyła rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli

Data dodania: 13 maj 2024
Ruszyła rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli

Rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Lublinie. Wolne miejsca czekają na przedszkolaków łącznie w około 60 placówkach.

Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte w I turze rekrutacji do żadnego z przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych, mają teraz możliwość wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej. W postępowaniu mogą także uczestniczyć rodzice dzieci, które nie aplikowały w rekrutacji właściwej. Przez najbliższe dni można składać wnioski o przyjęcie jeszcze w wielu placówkach, w tym dysponujących miejscami dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych – mówi Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania.

Na złożenie wniosku w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rodzice mają czas od dzisiaj (13 maja), od godz. 8.00 do piątku (17 maja), do godz. 15.00. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych opublikowana zostanie 10 czerwca o godz. 12.00. Następnym etapem będzie potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie od 10 czerwca (od godz. 12.00) do 14 czerwca (do godz. 15.00). Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi 17 czerwca o godz. 12.00.

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodziców i prowadzone jest dla kandydatów zamieszkałych na terenie Lublina. Składa się z dwóch etapów. W pierwszym brane są pod uwagę kryteria ustawowe, uwzględniające potrzeby osób mających trudniejszą sytuację rodzinną, czy zdrowotną. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria gminne określone przez Miasto, uwzględniające zakres społecznych potrzeb rodziny. Kryteria z tej grupy mają różną wagę, punkty dla poszczególnych kryteriów określa organ prowadzący. Są to:

  • oboje rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący kandydata pozostają w zatrudnieniu lub prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w systemie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne – 4 punkty;
  • oboje rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący kandydata wskazali Miasto Lublin, jako miejsce zamieszkania a ich roczne zeznania podatkowe PIT za rok ubiegły zostały złożone w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie – 3 punkty;
  • tylko jeden z rodziców (prawnych opiekunów) wskazał Miasto Lublin, jako miejsce zamieszkania, a jego roczne zeznanie podatkowe PIT za rok ubiegły zostało złożone w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie – 2 punkty;
  • rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja będzie uczęszczało do: tego samego przedszkola, o przyjęcie do którego ubiega się kandydat / oddziału przedszkolnego w tej samej szkole podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, o przyjęcie do którego ubiega się kandydat / szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, o przyjęcie do którego ubiega się kandydat / zespołu, w skład którego wchodzi przedszkole lub szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny, o przyjęcie do którego ubiega się kandydat – 5 punktów;
  • rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący kandydata złożyli wnioski o przyjęcie dwojga lub więcej dzieci do tego samego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w tej samej szkole podstawowej – 4 punkty;
  • rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący kandydata wskazali we wniosku o przyjęcie, w pierwszej preferencji dane przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej jako najdogodniejszy – 2 punkty.

Postępowanie rekrutacyjne do lubelskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego. Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić wniosek wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane obojga rodziców. W przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis. Natomiast osoby niemające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą wypełnić wniosek online lub odręcznie po wydrukowaniu, podpisać i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru, w miejscu wskazanym przez pracownika przedszkola/oddziału.

Wniosek dostępny jest na stronie Lubelskiego Portalu Oświatowego edu.lublin.eu w zakładce Aplikacje dla rodziców. Należy tam wybrać punkt Nabór do przedszkoli. Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę Zgłoś kandydaturę. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie, uzupełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wraz z załącznikami.

Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie 7 placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku wskazują w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej. Zalecane jest wybranie więcej niż 1 przedszkola we wniosku. O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Rodzice, których dziecko uczęszcza do innego przedszkola, bądź zostało przyjęte w I turze rekrutacji do innego przedszkola, a chcieliby przystąpić do rekrutacji uzupełniającej, muszą zrezygnować z dotychczasowego miejsca wychowania przedszkolnego.

Wykaz placówek, które biorą udział w rekrutacji uzupełniającej oraz więcej informacji na temat postępowania znajduje się na stronie lublin.eu.

designed by know-line.pl