Szkolenie – Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych

Data dodania: 22 luty 2011

Projekt „Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych – kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach” realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (http://szkolenia.axontax.pl/)


#1c

Przedsięwzięcie to realizowane jest w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki", Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Podziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego  w Lublinie.

Wdrażanie projektu na terenie województwa lubelskiego zaplanowano na okres od 1 lutego 2011 roku do 31 stycznia 2012 roku.

#2l Projekt skierowany jest do zamieszkałych lub zatrudnionych na terenie województwa lubelskiego pracujących osób dorosłych. Każdy z 75 uczestników projektu weźmie udział w 90 godzinach zajęć z zakresu rozliczeń podatkowych oraz w 10 godzinach doradztwa zawodowego (4 godz. warsztaty indywidualne, 6 godz. warsztaty grupowe).
Szkolenia przewidziane w ramach projektu będą odbywały się w Lublinie. Celem projektu jest zdobycie lub uzupełnienie (zaktualizowanie) kwalifikacji w zakresie rozliczeń podatkowych (należących do modułowego programu nauczania technik rachunkowości 412[01]) przez 75 dorosłych osób pracujących zatrudnionych lub zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego. (http://szkolenia.axontax.pl/)

Projekt stanowi odpowiedź na szczególne zapotrzebowanie na szkolenia podnoszące umiejętności zawodowe osób posiadających wykształcenie co najwyżej średnie. Osoby te maja bowiem ograniczone możliwości zdobycia nowopowstających miejsc pracy a w przypadku pogarszania się sytuacji rynkowej w pierwszej kolejności zostają zwolnione. Z kolei chęć poszerzenia umiejętności niezbędnych do poruszania się po rynku pracy i utrzymania miejsca zatrudnienia nierzadko napotyka na kolejne bariery do przezwyciężenia, takie jak  wysokie koszty uzyskania wsparcia szkoleniowo – doradczego, mało atrakcyjna oferta tematyczna oraz niechęć pracodawców do inwestowania w rozwój pracowników.

Udział w projekcie to bezpłatna szansa na nabycie, podniesienie lub uzupełnienie użytecznych kwalifikacji oraz dostosowanie ich zakresu do oczekiwań regionalnej gospodarki opartej na wiedzy, a także możliwość poprawy własnej pozycji zawodowej oraz rozwoju osobistej postawy społeczno-mentalnej.

W ramach projektu przewidziano przeprowadzenie 5 edycji szkoleń (po 90godz. każda). Szkolenia prowadzone będą w systemie weekendowym (piątek- 4 godz.; sobota- 8 godz.; niedziela- 8 godz.), średnio co dwa tygodnie, w grupach 15-osobowych w salach szkoleniowych zlokalizowanych w centrum Lublina. (http://szkolenia.axontax.pl/)

Szkolenia z rozliczeń podatkowych poprzedzi diagnoza oraz indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, na podstawie których zostanie opracowany indywidualny program dla każdego uczestnika. Dodatkowo zostaną zorganizowane także warsztaty grupowe z doradcą zawodowym. Sesje indywidualne (4 godz./1os.) zostaną przeprowadzone w terminach ustalonych z Uczestnikami Projektu. Natomiast warsztaty grupowe (6 godz. /1grupa) odbywać się będą w soboty. Uczestnikom projektu zapewniamy:

– pakiet materiałów szkoleniowych,
– doświadczonych trenerów i doradców,
– obiady,
– przerwy kawowe,
– zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Szczegółowy program szkolenia można obejrzeć tutaj.

AxonTax Sp. z o.o.
ul. Peowiaków 10 lokal nr 5
20-007 Lublin

Osoba do kontaktu:
Katarzyna Gałka
e-mail: kgalka@axontax.pl
kom.: 601 617 942

 
 
 
  
#3c
      Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

designed by net-line.pl