The Best Of(f) RePeFeNe – 12,13 kwietnia – Lublin

Data dodania: 11 kwiecień 2011

[b]Kawiar­nio – Księ­gar­nia „Spółdzielnia”
ul. Peowia­ków 11

zapra­sza na
The Best Of(f) RePeFeNe

12–13 kwiet­nia
godz.18.oo

Spe­cjalne pokazy nagro­dzo­nych fil­mów poprzed­nich edy­cji RePe­FeNe – Mię­dzy­na­ro­do­wego Festi­walu Twór­ców Nie­za­leż­nych w Rybniku

Na wszyst­kie pokazy wstęp wolny[/b]

12 kwiet­nia, godz. 18.oo – cześć pierwsza

1. Naj­lep­szy film „RePe­FeNe 2005”:
“Ściany są drzwiami” reż. Voy­tek Szczytko
czas: 30 minut

Cezar i Majka przy­jeż­dżają do Nowego Jorku. Podej­mują doryw­cze prace, wynaj­mują tanie miesz­ka­nie i marzą o zro­bie­niu wła­snego filmu. Pew­nego dnia poznają pro­du­centa, który obie­cuje im pracę na pla­nie filmowym.

2. Wyróż­nie­nie za film doku­men­talny „RePe­FeNe 2005”:
“Miej­sce” reż. Woj­ciech Szwiec
czas: 5 minut

Śląski doku­ment fabu­la­ry­zo­wany. Świat przed­sta­wiony oczami chłop­czyka, który odpo­wiada na pyta­nie, jak wygląda miej­sce czło­wieka na ziemi.

3. Wyróż­nie­nie za film fabu­larny „RePe­FeNe 2005”:
Inte­lekt Kol­lapse“
reż. Krzysz­tof Wło­dar­ski i Jacek Kata­rzyń­ski
czas: 30 minut

Film trak­tuje o nie­speł­nio­nym, pozba­wio­nym natchnie­nia pisa­rzu, który nie potrafi dokoń­czyć swej książki.
Ważną czę­ścią filmu jest muzyka stwo­rzona przez zie­lo­no­gór­ski zespół Profanum.

4. Naj­lep­szy film eks­pe­ry­men­talny „RePe­FeNe 2007”:
“Sen” reż. Prze­my­sław Fili­po­wicz
czas: 4 minuty

Krótki opis tego, co może spo­tkać młodą, atrak­cyjną dziew­czynę pod­czas imprezy.

5. Naj­lep­szy film doku­men­talny ”RePe­FeNe 2007”:
“Cia­wasy” reż. Jaro­sław Antosz­czyk
czas: 15 minut

Doku­men­talny film o cygań­skim kla­nie miesz­ka­ją­cym w Pabia­ni­cach i Zgie­rzu. Rzecz o odmien­nej kul­tu­rze, spe­cy­ficz­nej hie­rar­chii war­to­ści oraz celach w życiu.

6. Naj­lep­szy film fabu­larny „RePe­FeNe 2007”:
“Naj­święt­sze słowa naszego życia“
reż. Wal­de­mar Grze­sik
czas: 19 minut

Film powstał w opar­ciu o prozę Marka Hłaski

13 kwiet­nia, godz. 18.oo – część druga

1. Naj­lep­szy film eks­pe­ry­men­talny „RePe­FeNe 2009”:
„Con­si­lium”, reż. Jakub Brzę­kow­ski
czas: 7 minut

Ośmio­mi­nu­towa etiuda poru­sza­jąca temat wyścigu szczu­rów, walki z sys­te­mem i pra­gnie­niem ucieczki od niego.
Wybór na prze­strzeni psy­chiki boha­te­rów odzwier­cie­dla współ­cze­sne zja­wi­ska spo­łeczne.

2. Naj­lep­szy film fabu­larny „RePe­FeNe 2004”:
“Czer­wony kap­tu­rek” reż. Grze­gorz Gaw­ron
czas: 6 minut

Bajka widziana oczami róż­nych dzieci.

3. Naj­lep­szy film fabu­larny „RePe­FeNe 2008”:
“Raz, dwa, trzy”, reż. Alek­san­dra Ząb
czas: 23 minuty

Film opo­wiada histo­rię mło­dej kobiety, która po wypadku samo­cho­do­wym poznaje sie­bie od nowa.

4. film eks­pe­ry­men­talny – „RePe­FeNe 2009”
„Miesz­kańcy” reż. Arek Zub
czas: 6 minut

Film inspi­ro­wany wier­szem Juliana Tuwima ” Ludzie beł­kocą i bre­dzą” , “Tro­chę pocho­dzą, tro­chę posiedzą”.

5. Nagroda publicz­no­ści „RePe­FeNe 2009”:
„Pralka”, reż. Jakub Pączek
czas: 14 minut

Film o oczysz­cza­ją­cej mocy prawdy. Histo­ria sta­rej PRL-owskiej pralki, która jest zmorą życia rodzin­nego
Ste­fana Czar­niec­kiego, nie­ty­po­wego matu­rzy­sty z wiel­kiego osie­dla. W jego domu i życiu krzy­żują się w spo­sób meta­fo­ryczny pewne zja­wi­ska z histo­rii Pol­ski ostat­nich 30 lat.

6. Naj­lep­szy film fabu­larny: „RePe­FeNe 2009”:
„Czego nikt nie wie”,reż. Maciej Pry­kow­ski
czas: 24 minuty.

Bal­lada Macieja Pry­kow­skiego, stu­denta War­szaw­skiej Szkoły Fil­mo­wej, o miło­ści do kina, nieco prze­wrot­nie nawią­zu­jąca do arcy­dzieła Andrzeja Wajdy — “Popiół i Dia­ment”. Film opo­wiada histo­ryjkę skąd w fil­mie “Popiół i Dia­ment” wziął się biały koń. Całość powstała w ramach obcho­dów 50-lecia Pol­skiej Szkoły Filmowej.

szczegóły na www.spoldzielniacafe.pl

designed by know-line.pl