Trwają konsultacje planistyczne dla kolejnych obszarów miasta

Data dodania: 21 kwiecień 2023
Trwają konsultacje planistyczne dla kolejnych obszarów miasta

rejony ulic: Kmiecej, Głównej, Deszczowej, Mgielnej, Wądolnej i Jaśminowej oraz Muzycznej i Bełżyckiej, to kolejne obszary miasta, dla których trwa procedura planistyczna etap konsultacji społecznych. Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wyłożono ponownie do wglądu publicznego. Mieszkańcy mają czas na zapoznanie się z dokumentami do 12 maja, a termin na złożenie uwag upłynie 29 maja. 

 

Nadrzędnym dokumentem kształtującym politykę przestrzenną miasta Lublin jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Plan miejscowy nie może naruszać ustaleń określonych w Studium i powinien zakładać rozwój zgodny z tymi kierunkami. Celem zmian planów jest osiągnięcie rozwiązań kompromisowych, spełniających zarówno oczekiwania właścicieli działek, którzy chcą na nich realizować inwestycje, jak również zapewniających satysfakcjonujące zagospodarowanie przestrzeni oraz miejsce pod funkcje o charakterze publicznym. Przy konkretyzowaniu przeznaczenia poszczególnych terenów, zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania, brane były pod uwagę uwarunkowania przyrodnicze, kulturowe, infrastrukturalne oraz komunikacyjne. Po uwzględnieniu części zgłoszonych uwag, ponownie wykładamy plany do wglądu publicznego – mówi Małgorzata Żurkowska, Główny Urbanista Miasta Lublin.

 

Kmieca, Główna, Deszczowa, Mgielna, Wądolna i Jaśminowa

Opracowany projekt planu obejmuje tereny o powierzchni około 129 ha, dla których w części obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Duża część terenów położonych pomiędzy al. Warszawską a ul. Deszczową nie jest jeszcze objęta planem miejscowym. Wyłożony projekt planu uwzględnia ustalenia obowiązującego planu miejscowego oraz wyznacza nowe tereny przeznaczone pod zabudowę – głównie mieszkaniową jednorodzinną oraz mieszkaniowo-usługową na obszarach, które dotychczas nie miały planu miejscowego lub w obowiązującym planie przeznaczone były pod uprawy polowe bez prawa zabudowy. Dodatkowo w projekcie wyznaczono tereny usługowe, w tym przeznaczone pod usługi publiczne. Wnioski składane do sporządzanego projektu planu dotyczyły wyznaczenia nowych terenów budowlanych oraz korekty układu komunikacyjnego.

 

Jest to trzecie wyłożenie planu do wglądu publicznego. Po drugim wyłożeniu (od 30 maja do 29 czerwca 2022 r.) wpłynęły uwagi dotyczące m.in.: zmiany parametrów dopuszczonej zabudowy kubaturowej i wskaźników zagospodarowania terenu, przebiegu układu komunikacyjnego, przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz wydzielenia terenu przeznaczonego pod zieleń urządzoną. Zmiany wprowadzone do projektu planu po drugim wyłożeniu dotyczą, m.in.: wskaźników zagospodarowania terenu, układu komunikacyjnego, przebiegu linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy, dopuszczenia realizacji technicznych elementów błękitno-zielonej infrastruktury oraz wprowadzenia nakazu realizacji zadrzewień w ilości minimum 1 drzewo na każde pełne 10 naziemnych miejsc parkingowych.

 

Rejon cmentarza wyznaniowego przy ul. Bełżyckiej

Opracowany projekt planu obejmuje tereny o powierzchni około 0,5 ha, nie posiadające miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sporządzenie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i określenie wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania terenów, pozwoli na ochronę terenu cmentarza wyznaniowego oraz terenów przyległych. Ustalenia dotyczą głównie: przeznaczenia terenów; lokalizacji i ochrony cmentarza wyznaniowego, objętego częściowo ochroną konserwatorską; w zakresie lokalizacji i kształtowania zieleni – poprzez wyznaczenie obszarów zieleni towarzyszącej; nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz określenia parametrów dopuszczonej zabudowy kubaturowej i wskaźników zagospodarowania terenu.

 

Rejon ul. Muzycznej

Obszar posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Opracowany projekt zmiany planu obejmuje teren o powierzchni około 0,14 ha, który przeznaczony jest pod tereny usług komercyjnych, z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi komercyjne bez możliwości realizacji dużych obiektów handlowo-usługowych. Sporządzenie ustaleń zmiany planu miejscowego dotyczy głównie: poszerzenia katalogu dopuszczonych usług na tym terenie; dopuszczenia lokalizacji funkcji mieszkaniowej w zakresie nieprzekraczającym 50% powierzchni użytkowej budynku; ustalenia parametrów dopuszczonej zabudowy kubaturowej i wskaźników zagospodarowania terenu oraz ustalenia nieprzekraczalnych linii zabudowy.

 

Projekt był po raz pierwszy wykładany do wglądu publicznego od 14 września do 5 października 2022 r. W trakcie wyłożenia wpłynęła jedna uwaga do projektu – od Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Plażowej 9 dotycząca utrzymania istniejącego przejazdu pomiędzy terenem szkoły a drogą serwisową przy ul. Muzycznej. Uwagę uwzględniono w projekcie przedstawianym do drugiego wyłożenia publicznego. Po terminie zbierania uwag wpłynęła dodatkowo uwaga od właściciela terenu. Drugie wyłożenie projektu planu jest efektem zmian wprowadzonych do projektu w wyniku uwzględnienia części uwag złożonych po pierwszym wyłożeniu. W stosunku do poprzednio wykładanego projektu zmieniono: przeznaczenie terenu na teren zabudowy mieszkaniowej mieszanej (jedno- i wielorodzinnej) oraz teren zabudowy usługowej (bez zmiany parametrów zabudowy przedstawianych na pierwszym wyłożeniu). Dodatkowo, w tekście planu nakazano utrzymanie istniejącego powiązania komunikacyjnego pomiędzy terenem szkoły, a drogą serwisową przy ul. Muzycznej.

 

Projekty trzech planów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępnione są do 12 maja w godzinach od 8.00 do 15.00 w Wydziale Planowania Urzędu Miasta Lublin (ul. Wieniawska 14, XII piętro, pokój nr 1206A), jak również na stronach internetowych BIP UM Lublin w zakładce planowanie przestrzenne. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami dotyczącymi planu miejscowego odbędzie się w Ratuszu (plac Króla Władysława Łokietka 1, parter, sala nr 2) w dniach:

  • dla ulic: Kmieca, Główna, Deszczowa, Mgielna, Wądolna i Jaśminowa 11 maja o godzinie 13.00; chęć wzięcia udziału w dyskusji publicznej należy zgłosić telefonicznie pod nr tel. 81 466 23 00 lub na adres e-mail: planowanie@lublin.eu do 10 maja;
  • dla rejonu ulic: Muzycznej i Bełżyckiej12 maja o godzinie 13.00; chęć wzięcia udziału w dyskusji publicznej  należy zgłosić telefonicznie pod nr tel. 81 466 23 00 lub na adres e-mail: planowanie@lublin.eu do 11 maja.

Uwagi, w nieprzekraczalnym terminie do 29 maja, należy składać na piśmie (plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin) lub drogą elektroniczną (e-mail: planowanie@lublin.eu, ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP) lub za pośrednictwem portalu partycypacyjnego e-usług – planowanie przestrzenne: decyduje.lublin.eu/pl/.

designed by know-line.pl