Trwają konsultacje społeczne planów miejscowych Czechowa Północnego oraz Głuska i Abramowic

Data dodania: 13 kwiecień 2023
Trwają konsultacje społeczne planów miejscowych Czechowa Północnego oraz Głuska i Abramowic

Gotowe projekty dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dla terenów w dzielnicach Głusk, Abramowice i Czechów Północny, czekają na uwagi mieszkańców. Opracowania uzyskały wszystkie ustawowo wymagane opinie i uzgodnienia z instytucjami. Teraz prezentowane są mieszkańcom w ramach trwających konsultacji społecznych.

 

Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ma bardzo istotne znaczenie dla poprawnego zagospodarowania otaczającej nas przestrzeni. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na spotkania otwarte i wspólną dyskusję o proponowanych rozwiązaniach. O każdym z projektów, przez trzy tygodnie w trakcie jego wyłożenia do wglądu publicznego, można porozmawiać osobiście również z projektantami – mówi Małgorzata Żurkowska, Główny Urbanista Miasta.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w dzielnicach Głusk i Abramowice prezentowany jest po raz drugi. Po pierwszym wyłożeniu wprowadzono zmiany wynikające z rozpatrzenia zgłoszonych uwag i ustawowo wymaganych uzgodnień z instytucjami. Obszar opracowania w rejonie Głusk-Abramowice obejmuje blisko 160 ha powierzchni częściowo zagospodarowanych terenów, które nie posiadają obowiązującego planu miejscowego. Przez jego centralną część przebiega Ekologiczny System Obszarów Chronionych, który obejmuje dolinę rzeki Czerniejówki, obecne tereny pól poniżej ul. Miętowej oraz zieleni wysokiej poniżej ul. Przepiórczej. Dla ochrony doliny rzeki projekt dokumentu wyznacza tereny zieleni nadrzecznej i zieleni urządzonej. Rezerwuje nowe tereny pod ogólnodostępną zieleń i strefy szczególnych przestrzeni publicznych. Zabytki występujące w granicach opracowania, w ramach dawnego miasteczka Głusk, zgodnie z projektem również objęte zostaną dodatkową ochroną planistyczną. Dodatkowo projekt planu wyznacza i sankcjonuje tereny cmentarza parafialnego z jego zabytkową częścią.

 

Uwagi składane do projektu planu w większości dotyczyły obsługi komunikacyjnej i umożliwienia podziału i przekształcenia działek rolnych na budowlane. Projekt planu dopuszcza realizację nowej, dwukondygnacyjnej zabudowy w postaci domów jednorodzinnych i usług. Budynki niewiele wyższe, 12 metrowe, dopuszczone są na terenach przeznaczonych pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny przy granicy miasta (w rejonie ul. Strojnowskiego/Głuskiej). Obsługę komunikacyjną zapewni zaplanowany układ nowych dróg, chodników i ścieżek pieszo-rowerowych. Pas drogowy ul. Abramowickiej w proponowanym kształcie spełnia warunki techniczne dla drogi klasy głównej. Dodatkowo zapisy projektu planu miejscowego zalecają stosowanie uniwersalnych rozwiązań na etapie prac projektowych, by były one dostępne również dla osób ze szczególnymi potrzebami. Projekt zakazuje stosowania jaskrawych kolorów pokryć dachów i ustala kolorystykę ścian elewacji budynków o niskim nasyceniu. Dla zachowania ładu przestrzennego wprowadza ograniczenia w umieszczaniu nośników reklamowych.

Aktualnie trwa także prezentacja projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Czechów Północny, dla terenu o powierzchni około 24 ha pomiędzy ul. Choiny, przedłużeniem ul. Nasutowskiej a granicą miasta. Zaktualizowane zapisy planistyczne również w tej lokalizacji mają umożliwić właścicielom odrolnienie działek, o co wielokrotnie wnioskowano, i w przyszłości przeznaczenie terenów rolnych na cele budowlane. Jednocześnie proponowana zmiana dostosowuje zapisy planu miejscowego z 2005 roku do aktualnej polityki przestrzennej miasta i kierunków rozwoju zawartych w Studium uchwalonym w 2019 roku, które w tej lokalizacji wskazuje m.in. tereny zabudowy jednorodzinnej, usługowej oraz tereny zieleni o charakterze publicznym, jak park, zieleńce, skwery i zieleń urządzona.

Projekt zmiany planu, zgodnie z obowiązującym dokumentem studium, wskazuje przeznaczenie terenu pod usługi i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o maksymalnej wysokości do 10 metrów i II kondygnacji naziemnych. W centralnej części przewiduje zieleń urządzoną z ogrodami działkowymi, strefą parkingów i niezbędną infrastrukturą. Ogólnodostępna zieleń urządzona z możliwością lokalizacji urządzeń sportowo-rekreacyjnych dostępna będzie we wschodniej części opracowania. Przy granicy miasta, w miejscu niedawno zrealizowanej zajezdni autobusowej i parkingu typu Park&Ride, projekt ustala tereny obsługi komunikacji i parkingów. W projekcie planu przewidziano dodatkowo obszary zieleni towarzyszącej, izolacyjnej i szpalery drzew od strony tras komunikacyjnych oraz główne powiązania pieszo-rowerowe z terenami przyległymi. Dodatkowo został wprowadzony nowy układ komunikacyjny (drogi i ciągi pieszo-jezdne) dla obsługi nowo wprowadzanych funkcji terenów.

 

Projekty planów i zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dostępne są w siedzibie Wydziału Planowania przy ul. Wieniawskiej 14 oraz na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej. Uwagi do projektów należy składać w nieprzekraczalnym terminie do: 12 maja (ul.Choiny) i 24 maja (Głusk-Abramowice). Uwagi należy składać pisemnie pocztą tradycyjną na adres: plac Króla Władysława Łokietka 1 20-109 Lublin, drogą elektroniczną: planowanie@lublin.eu, przez ePUAP lub za pośrednictwem portalu partycypacyjnego decyduje.lublin.eu.

 

Ponadto, w ramach wyłożenia do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Głusk-Abramowice, 18 kwietnia (wtorek) o godzinie 17.00, w Szkole Podstawowej nr 47 ul. Zdrowej 1 odbędzie się dodatkowe, otwarte spotkanie konsultacyjne projektantów z mieszkańcami.

 

designed by net-line.pl