VI posiedzenie Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Data dodania: 27 marzec 2024
VI posiedzenie Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Za nami VI posiedzenie Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

 Stan wdrażania programu, zmiana kryteriów wyboru projektów dla działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, a także sprawozdanie z realizacji strategii komunikacji – to główne tematy VI posiedzenia Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, które odbyło się dzisiaj (27 marca 2024 r.)  w Warszawie. Wziął w nim udział Jan Szyszko, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

 Stan realizacji programu

 Realizacja programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej przyspiesza.

Do tej pory ogłoszono 19 naborów w ramach 12 (z 13) działań FEPW, o łącznej wartości 8,78 mld zł czyli 73 % alokacji programu. W ramach dotychczasowych naborów złożono 1 410 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 6,32 mld zł (52% alokacji FEPW). Z nich rekomendowano do wsparcia 179 wniosków na kwotę 3,73 mld zł. Trwa ocena wniosków o dofinansowanie złożonych w naborach dla 5-ciu działań FEPW (1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów – komponent Iia, 1.3 Gospodarka o obiegu zamkniętym  w MŚP, 2.2 Adaptacja do zmian klimatu, 2.3 Bioróżnorodność oraz 3.1 Zrównoważona mobilność miejska).

Do dnia posiedzenia Komitetu w programie podpisano 17 umów o dofinansowanie na kwotę

3,05 mld zł, w tym 2,95 mld zł z EFRR –  to 25% alokacji programu.

    • 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów – 3 umowy na 71,21 mln zł (60,5 mln zł z EFRR)
    • 1.5 Pożyczki na rozwój turystyki – 1 umowa na 532,18 mln zł (452,35 mln zł z EFRR)
    • 2.3 Bioróżnorodność – 1 umowa na 49,58 mln zł (49,58 mln zł z EFRR)
    • 4.1 Infrastruktura drogowa – 9 umów na 2 374,87 mln zł (2 374,87 mln zł z EFRR)
    • 6.1 Pomoc techniczna – 3 umowy na 19,77 mln zł (16,8 mln zł z EFRR).

 

– To będzie intensywny rok realizacji programu. W 2024 roku – zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w ramach FEPW – planowane jest przeprowadzenie 12 naborów w ramach 9 działań FEPW, których łączna alokacja wyniesie ponad 1,27 mld zł.

– powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko.

Trwają cztery nabory wniosków w ramach 3 działań: 2.3 Bioróżnorodność, 3.1 Zrównoważona mobilność miejska i 4.2 Ponadregionalna infrastruktura kolejowa – o łącznej alokacji niemalże 4,6 mld zł (4 595 mln zł) – to jest  38 % alokacji programu.

Naborom towarzyszą liczne działania wspierające wnioskodawców, między innymi: webinary, indywidualne konsultacje i spotkania z instytucjami pośredniczącymi/wdrażającą, dyżury eksperta dla wnioskodawców, warsztaty edukacyjne.

Zmiany w kryteriach i działania komunikacyjne

 W trakcie posiedzenia Komitet rozpatrzył również projekt zmian w kryteriach wyboru projektów dla działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów – komponent II a – Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu. Zmiany zostały przyjęte.

Omówione zostały również najważniejsze działania informacyjno-komunikacyjne zrealizowane na rzecz programu.

Czym jest Komitet Monitorujący?

 Komitet Monitorujący to niezależny organ w systemie instytucjonalnym programu. Składa się on m.in. z reprezentantów administracji, partnerów społecznych i gospodarczych oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Do zadań komitetu należy analizowanie m.in. postępów w realizacji celów programu, wyników przeprowadzonych ewaluacji, działań informacyjnych i promocyjnych, spełniania tzw. warunków podstawowych. Co najważniejsze – komitet zatwierdza kryteria wyboru projektów, roczne sprawozdania z realizacji programu, a także zmiany samego programu. Komitet może także wydać zalecenia Instytucji Zarządzającej w zakresie działań zmniejszających ciężar administracyjny dla beneficjentów.

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

 Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej to kontynuacja wsparcia dla wschodnich województw, aby przyspieszyć ich rozwój. Program jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program będzie służył utrwaleniu warunków sprzyjających konkurencyjności gospodarki oraz wyższej jakości życia w sześciu województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim oraz mazowieckim (bez Warszawy i 9 otaczających ją powiatów). Z programu dofinansowywane będą projekty nastawione na biznes, adaptację miast do zmian klimatu, rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej, ochronę bioróżnorodności, rozwój inteligentnych sieci dystrybucji energii, zwiększenie dostępności kolejowej i drogowej oraz rozwój zrównoważonej turystyki. Budżet programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 wyniesie 2,65 mld euro. Więcej o programie na www.fepw.gov.pl

Departament Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich

media@mfipr.gov.pl
www.gov.pl/web/fundusze-regiony
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

designed by know-line.pl