WARSZTATY UNIWERSYTETÓW I INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU – SZANSE I MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ W ZAKRESIE TRANSFERU WIEDZY W OBSZARZE MEDYCYNY

Data dodania: 19 luty 2016

Uniwersytet Medyczny w Lublinie uzyskał dofinansowanie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w ramach programu Grantów Standardowych (Standard Grants) na realizację projektu pt. „Strategic approach in financing R&D in V4 countries. Workshops for Medical Universities – Strategiczne podejście w obszarze finansowania działalnoścr B+R w krajach Grupy Wyszehradzkiej“.

W celu realizacji projektu zostało zawiązane konsorcjum, które tworzyły: Uniwersytet Medyczny w Lublinie jako Lider Projketu oraz Uniwersytet Medyczny w Peczu (Węgry), Centrum Innowacji Biznesu z Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), Europejska Agencja Rozwoju w Pradze (Republika Czeska) a także Fundacja Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich z Lublina (Polska) jako partnerzy. Projekt został objęty patronatem honorowym Posła Parlamentu Europejskiego Pana Krzysztofa Hetmana.

#1LRealizowany przez Partnerów projekt miał na celu promowanie współpracy na płaszczyźnie zarządzania projektami i współpracy w zakresie pozyskiwania funduszy w obszarze medycyny oraz budowanie platformy transferu wiedzy ze sfery nauki do biznesu.
Najważniejszym wydarzeniem projektu były warsztaty, które odbyły się w dniach 1 i 2 grudnia 2015r. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele partnerów, a także Uniwersytetów z Pragi, Bratysławy i Peczu zajmujących się pozyskiwaniem dofinansowania i realizacją projektów finansowanych ze środków zewnętrznych. Spotkanie rozpoczęło się powitaniem gości przez Prorektora ds. Nauki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – Prof. dr hab. n farm. Dariusza Matosiuka. Następnie przedstawiciele Uniwersytetów Medycznych i instytucji otoczenia biznesu z Polski, Słowacji, Czech i Węgier zaprezentowali swoje instytucje oraz kraje, z których przyjechali przybliżając różne aspekty życia: kulturowe, edukacyjne, naukowe i biznesowe. Uczestnicy mieli okazję poznać projekty realizowane przez Partnerów i gości. Potem nastąpił czas dzielenia się doświadczeniem i wspólnego opracowywania propozycji projektów związanych z kształceniem w zawodach medycznych oraz przenikaniem wiedzy teoretycznej do praktyki, nauki do biznesu. W tym celu uczestnicy warsztatów zostali podzieleni na 3 grupy, w ramach których oddzielnie pracowali nad wstępnymi wersjami wniosków aplikacyjnych w ramach zagadnień takich jak:


1. Opracowanie wstępnej koncepcji projektu międzynarodowego dotyczącego studiów międzynarodowych z kierunku biomedycyna.

2. Centrum kształcenia kadr medycznych – wstępna koncepcja.

3. Opracowanie modelu funkcjonowania zespołu projektowego odpowiedzialnego za przygotowanie i realizację projektów rozwojowych i pilotażu wdrożenia go w każdej z instytucji partnerskich.

#2LW trakcie prac w grupach uczestnicy zastanawiali się nad systemem szkolnictwa w krajach członkowskich Grupy Wyszehradzkiej, źródłach finansowania projektów, sposobach zarządzania nimi, transferze wiedzy w obszarze medycyny z uczelni na rynek pracy. Żywe dyskusje wywoływały kwestie różnic pomiędzy krajami w zakresie struktury uniwersytetów, modelu edukacji, organizacji instytucji odpowiedzialnych za pozyskiwanie środków na realizację projektów, przepisów prawnych. Efektem prac stały się wstępne zarysy projektów, na które w przyszłości partnerzy będą wspólnie poszukiwać finansowania. Spotkanie stało się platformą porozumienia i zaczątkiem współpracy na różnych płaszczyznach w ramach projektów międzynarodowych po to, aby aplikować wspólnie na konkursy w Programach Unii Europejskiej. Podsumowanie spotkania i najważniejsze konkluzje zostały zawarte w przygotowanym w tym celu abstrakcie.

Na zakończenie pobytu zagraniczni goście zwiedzili campus Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Szczególne zainteresowanie wzbudziło Centrum Symulacji Medycznej wyposażone w nowoczesny sprzęt do prowadzenia zajęć metodami symulacyjnymi. Uczestnicy projektu mieli możliwość zapoznania się z metodami nauczania studentów i sprzętem wykorzystywanym do symulacji.

#3LWszyscy zaproszeni goście zgodnie podkreślali, że możliwość wspólnej realizacji tego projektu ma dla nich olbrzymie znaczenie i wyrazili nadzieję na dalszą międzynarodową współpracę. Jan Hrdina z Europejskiej Agencji Rozwoju z Pragi podsumował spotkanie "Ten projekt zgromadził ludzi i ekspertów z tej samej dziedziny, która doprowadziła do wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów i dała możliwości przyszłej współpracy w ramach wspólnego projektu lub więcej. Wierzę, że uczestnicy dowiedzieli się o możliwościach , jak pracować razem i będą mogli czerpać inspirację z odbytych warsztatów i z bardzo ciekawej wizyty studyjnej w centrum symulacji szpitala”.

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki powstał na mocy umowy zawartej w 2000 roku przez Grupę Wyszehradzką jako projekt finansowego wspierania międzynarodowych inicjatyw w obrębie krajów partnerskich (V4) oraz partnerstwa wschodniego.

#4C

designed by know-line.pl