PRZEŚPIEWY. Wystawa / ПЕРЕСПІВИ. Виставка

Data dodania: 10 czerwiec 2024
PRZEŚPIEWY. Wystawa / ПЕРЕСПІВИ. Виставка

Wernisaż: 14 czerwca godz. 17:00

Muzeum Józefa Czechowicza, ul. Złota 3

Wystawa będzie czynna do 31 października  

Poezja ukraińska zajmowała ważne miejsce w twórczości lubelskich autorów. Wynikało to z bliskości kulturowej obu narodów, ale także ze wspólnoty ich doświadczeń. Stąd twórcy lubelscy prowadzili intensywny z liryką ukraińską intensywny dialog, który określiliśmy mianem „prześpiewów”.

„Prześpiewy z poetów ukraińskich” to tytuł nieopublikowanego zbioru tłumaczeń wierszy poetów ukraińskich na język polski, które Józef Czechowicz przygotowywał w latach trzydziestych. Wybrany przez niego tytuł postanowiliśmy uczynić tytułem wystawy ze względu na to, że jest to słowo wieloznaczne, a jednocześnie oddające złożony charakter tego dialogu. „Prześpiewać” to czasownik, który oznacza „spędzić czas na śpiewaniu”, „przejść śpiewem od początku do końca”, „zaśpiewać komuś na wzór”, zaś „prześpiewywać” – „śpiewać na przemian”.

Wszystkie te znaczenia są istotne dla narracji wystawy, która przedstawia różne warianty tego „prześpiewywania” w oparciu o znajdujące się w naszych zbiorach przekłady autorstwa Józefa Czechowicza, Józefa Łobodowskiego oraz Kazimierza Andrzeja Jaworskiego. Tłumaczyli oni między innymi wiersze takich poetek i poetów jak Taras Szewczenko, Łesia Ukrainka, Ołeh Olżycz, Jewhen Małaniuk, Pawło Tyczyna, Światosław Hordyński, Ołena Teliha, Ladia Mohylańska, Wasyl Barka. Zwiedzający będą mogli przekonać się, jak wyglądały rękopiśmienne wersje przekładów tych utworów, zestawić je z oryginalnymi tekstami, a także porównać, czym różnią się tłumaczenia tego samego wiersza wykonane przez dwóch różnych autorów.

 

ПЕРЕСПІВИ. Українська поезія в Любліні

  • Відкриття виставки: 14 червня о 17:00
  • Музей Юзефа Чеховича, вул. Złota 3
  • Експозиція відкрита для відвідувачів до 31 жовтня

Українська поезія займала важливе місце у творчості люблінських авторів. Це було обумовлено не лише культурною близькістю двох народів, але й спільністю їхніх переживань. Таким чином люблінські автори вели інтенсивний діалог з українською ліричною поезією, який ми назвали „переспіви”.

„Переспіви з українських поетів” – це назва неопублікованої збірки перекладів віршів українських поетів польською мовою, яку Юзеф Чехович підготував у 1930-х роках. Ми прийняли рішення взяти цю назву для виставки через те, що це багатозначне слово водночас передає складний характер цього діалогу. „Переспівувати” – це дієслово, яке польською означає „проводити час за співом”, „співати від початку до кінця”, „співати комусь, наслідуючи”, а „приспівувати” – це „співати по черзі”.

Всі ці значення є важливими для наративу виставки, яка представляє різні варіанти цього „переспіву” у перекладах Юзефа Чеховича, Юзефа Лободовського та Казимира Анджея Яворського, що зберігаються у нашій колекції. Вони перекладали, зокрема, вірші таких поетів, як Тарас Шевченко, Леся Українка, Олег Ольжич, Євген Маланюк, Павло Тичина, Святослав Гординський, Олена Теліга, Ладя Могилянська, Василь Барка. Відвідувачі зможуть побачити, як виглядали рукописні варіанти перекладів цих творів, співставити їх з оригінальними текстами та порівняти, чим відрізняються переклади одного й того ж вірша двома різними авторами.

 

designed by know-line.pl