Wspólnie po tytuł ESK 2029

Data dodania: 22 luty 2024
Wspólnie po tytuł ESK 2029

Lublin znalazł się w finale konkursu o Europejską Stolicę Kultury 2029. Teraz każda mieszkanka i każdy mieszkaniec może włączyć się w starania o ten tytuł. Miasto rozpoczyna zbieranie pomysłów i marzeń lublinian, które będą inspiracją do stworzenia finałowej aplikacji konkursowej ESK 2029 i pomogą zaplanować program obchodów.

Jesteśmy w finale konkursu o Europejską Stolicę Kultury 2029. Otrzymanie tego tytułu  pomoże wzmocnić pozycję Lublina, jako ważnego ośrodka kulturalnego w Europie oraz otworzy nowe możliwości współpracy z innymi europejskimi miastami. Pozwoli rozwinąć miasto w wielu dziedzinach jego życia, co udowodniły już poprzednie doświadczenia z ubieganiem się o tytuł ESK 2016. Przed nami więc wielka szansa, ale i duże wyzwanie. Obecnie przygotowujemy aplikację konkursową, którą chcemy stworzyć wspólnie z mieszkankami i mieszkańcami, instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi. Lubelska kultura po raz kolejny będzie impulsem do zmian w naszym mieście. Zachęcam do podzielenia się swoimi pomysłami i marzeniami na ESK 2029 – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Finałową aplikację konkursową ESK 2029 jesienią oceni zespół europejskich ekspertów. Mieszkanki oraz mieszkańcy miasta również mogą włączyć się w ten proces i podzielić swoimi propozycjami oraz marzeniami na Lublin, jako Europejską Stolicę Kultury. Od piątku (23 lutego) rusza otwarty nabór pomysłów na wydarzenia i działania, które chcieliby widzieć w programie obchodów ESK 2029. Do 18 marca wystarczy wypełnić formularz dostępny on-line na stronie esk2029.lublin.eu lub od 26 lutego w formie papierowej w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej, instytucjach kultury i przestrzeniach młodzieżowych  Opracowane na podstawie ankiet wnioski zostaną wykorzystane w pracach nad aplikacją.

Starania o tytuł ESK to dla nas szansa na nowe spojrzenie na Lublin. Zależy nam, by proces ten objął nie tylko kulturę, ale także pozostałe sfery życia naszego miasta, od edukacji, poprzez turystykę, po rozwój infrastruktury i zieleni miejskiej, a w jego tworzenie zaangażowali się mieszkanki i mieszkańcy. Naszym celem jest opracowanie nowego systemu dla lubelskiej kultury, który zainspiruje zmiany w całym mieście. Chcemy stworzyć Europejską Stolicę Kultury Waszych marzeń, dlatego serdecznie zapraszamy do zgłaszania swoich pomysłów – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Pomysły wpisujące się w ideę ESK 2029 mieszkanki i mieszkańcy Lublina mogą realizować za pośrednictwem szeregu narzędzi i programów wspierających, na które Miasto przeznaczyło ok. 2 mln zł. Od 23 lutego do 18 marca można zgłaszać projekty w ramach programu „Dzielnice Kultury”, którego geneza sięga starań o tytuł ESK 2016 i koncepcji wpisanej do ówczesnej aplikacji konkursowej Lublina pod nazwą „Europejskie Dzielnice

Kultury”. Do 31 marca przyjmowane są wnioski o przyznanie stypendium na realizację
w 2024 r. projektu z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury. Mieszkanki i mieszkańcy mogą również starać się o stypendia wyjazdowe dla twórców kultury, które w tym roku ruszyły na nowo po przerwie spowodowanej pandemią. Twórcy kreatywni mogą natomiast liczyć na wsparcie Miasta w realizacji swoich projektów, m.in. za pośrednictwem programów Kreatywni czy Kreatywne Vouchery. Dodatkowo udział Lublina w finale konkursu o ESK 2029 to również doskonała okazja zgłaszania tzw. „miękkich” projektów w Budżecie Obywatelskim. Pomysły w 11. edycji można składać do 14 marca.

Młode mieszkanki i mieszkańcy Lublina także mają wiele możliwości realizacji swoich pomysłów w ramach starań Lublina o tytuł ESK 2029. Aktualnie trwają nabory do projektu „Uczeń i uczennica przyszłości”, w którym dodatkowe punkty otrzymają prace konkursowe przedstawiające Lublin, jako miasto kultury; „Dzielnice Kultury – Młodzież Inspiruje Dzielnice” oraz przyjmowanie wniosków stypendialnych na realizację w 2024 r. młodzieżowego projektu z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury. Miejskie wsparcie dla młodych to również Miejski Aktywator Młodzieżowy (MAM), Miejski Program Stypendialny dla Studentów i Doktorantów czy program Lublin Akademicki. Ponadto w najbliższym czasie wystartują SUper Granty, czyli nowy miejski projekt dla samorządów uczniowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Ważną częścią lubelskiej aplikacji jest edukacja kulturalna dzieci i młodzieży. Dlatego w celu  zdiagnozowania potrzeb uczennic i uczniów lubelskich szkół, ich rodziców, nauczycielek i nauczycieli, a także rodziców przedszkolaków w tym zakresie, Miasto przygotowało specjalną ankietę, która pozwoli ustalić miejsce, jakie w tych placówkach zajmuje edukacja poprzez kulturę. Formularz trafi do lubelskich szkół i przedszkoli, a wnioski posłużą do przygotowania optymalnego planu działań w zakresie edukacji kulturalnej na najbliższe lata w kontekście starań o ESK 2029.

Do stworzenia drugiej, finałowej aplikacji potrzebujemy propozycji mieszkanek i mieszkańców związanych z tym, jak widzą Lublin i siebie w naszym mieście w 2029 roku. Zależy nam na poznaniu potrzeb, marzeń i oczekiwań wszystkich lublinian, również tych najmłodszych. Dlatego zachęcamy do wypełniania przygotowanych ankiet i wspólnego kształtowania przyszłego Lublina. Opiszcie nam swoje Miasto Marzenie. Dzięki temu dowiemy się, na jakie działania zwrócić szczególną uwagę, jak planować obchody ESK 2029 oraz w jakim kierunku rozwijać edukację kulturalną w naszym mieście – mówi Rafał Koziński, Dyrektor Centrum Kultury w Lublinie, Koordynator programowy ESK Lublin 2029.

Miasto Lublin od lat wspiera rozwój kreatywności, postaw twórczych i ekspresji kulturowej dzieci i młodzieży szkolnej, dlatego edukacja kulturalna zajmuje istotne miejsce w ramach planowanych do realizacji projektów oświatowych, na które Miasto otrzymało dofinansowanie ze środków europejskich. W projektach „EU-geniusze z Lublina”, „Szkolne supermoce” oraz „Młodzi – Zdolni – Kreatywni” przewidziano, m.in. organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla uczennic i uczniów w zakresie rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych (np. arteterapia), umiejętności podstawowych, przekrojowych, w tym ekspresji kulturalnej i autoprezentacji, oraz rozwijających talenty i zainteresowania, jak np. zajęcia rękodzieła artystycznego, warsztaty wokalne czy plenery fotograficzno-filmowe i malarskie. W projekcie „Młodzi – Zdolni – Kreatywni” zaplanowano m.in. współpracę z Teatrem im. H. Ch. Andersena w Lublinie, w ramach której uczennice i uczniowie wezmą udział w zajęciach teatralnych. Dodatkowo w przygotowaniu są projekty obejmujące programy rozwojowe kształcenia zawodowego, które zakładają, m.in. wsparcie współpracy miejskich placówek z uczelniami i pracodawcami w zawodach z branży kreatywnej.

Aktualnie trwa także zbieranie pomysłów na działania w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 2029 od instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Do końca lutego mogą zgłaszać swoje propozycje za pośrednictwem formularza on-line dostępnego na stronie esk2029.lublin.eu. Ponadto lubelskie ngo’sy miały możliwość złożenia projektów w otwartym konkursie ofert „Miasto kultury w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Lublin 2029”, który w latach 2024-2026 zakłada rozdysponowanie środków finansowych w łącznej wysokości 2,4 mln zł, czyli 800 tys. zł rocznie. Obecnie trwa proces oceny złożonych ofert.

Jednocześnie rozpoczynamy cykl spotkań z mieszkankami i mieszkańcami dotyczący starań Lublina o ESK 2029 w kontekście potrzeb różnych grup społecznych. Pierwsze z zaplanowanych wydarzeń poświęcone jest oczekiwaniom osób ze szczególnymi potrzebami i odbędzie się w środę (28 lutego) o godz. 14.00 w Sali Jasnej Centrum Kultury w Lublinie (ul. Peowiaków 12). Do uczestnictwa zapraszamy zainteresowane mieszkanki i mieszkańców miasta oraz przedstawicielki i przedstawicieli organizacji i instytucji społecznych.

Lublin jest jednym z 4 miast finalistów prestiżowego konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Katowice, Bielsko-Biała i Kołobrzeg również znalazły się na tzw. „krótkiej” liście w ścisłym finale konkursu. Hasłem przewodnim lubelskiej aplikacji jest Re:Union, rozumiane jako niezwykłe spotkanie, dialog, troska o siebie nawzajem i nowe spojrzenie na miasto. Starania Lublina o tytuł ESK 2029 i realizacja założeń aplikacji konkursowej stały się impulsem do wspierania procesów zmiany społecznej w mieście poprzez kulturę. Myślą przyświecającą wszystkim działaniom jest ponowne zjednoczenie w różnorodności.

W 2024 roku, w związku z ubieganiem się Lublina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 w rezerwie celowej ujęto środki w kwocie 1,75 mln zł z przeznaczeniem na działania w tym zakresie.

Więcej informacji na temat ESK 2029 i programach wspierających znajduje się na stronie esk2029.lublin.eu.

designed by know-line.pl