XIV sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego

Data dodania: 22 styczeń 2016

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.

2. Wybór sekretarzy obrad.

3. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu XIII sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego.

5. Informacja z prac Zarządu Województwa Lubelskiego.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Sytuacja w ochronie zdrowia województwa lubelskiego ze szczególnym uwzględnieniem wyniku audytu dotyczącego koncepcji połączenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie:

8.1. zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok;
8.2. udzielenia pomocy finansowej Gminie Borzechów przez Województwo Lubelskie na zadanie własne;
8.3. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród Województwa Lubelskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej;
8.4. wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr VI/55/11 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 28 lutego 2011 r.;
8.5. nadania statutu Muzeum Lubelskiemu w Lublinie;
8.6. powierzenia Województwu Świętokrzyskiemu przez Województwo Lubelskie zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego (w ramach linii komunikacyjnej Kielce – Opatów – Ożarów – Kraśnik – Lublin (U.26.14) na odcinku Lublin – granica województwa świętokrzyskiego z województwem lubelskim);
8.7. powierzenia Województwu Świętokrzyskiemu przez Województwo Lubelskie zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego (w ramach linii komunikacyjnej Busko – Zdrój – Staszów – Osiek – Sandomierz – Zawichost – Lublin (U.26.11) na odcinku Lublin – granica województwa świętokrzyskiego z województwem lubelskim);
8.8. Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego;
8.9. wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu;
8.10. wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie;
8.11. wskazania kandydata do składu Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia;
8.12. zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Lubelskiego.

9. Odpowiedzi na zapytania radnych.

10. Sprawy różne, wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad.

designed by net-line.pl